Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2020. 09. 01

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. A talajterhelési díjfizetési

kötelezettségről


1.§

(1) A díjkötelezettség Csanádpalota  Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd. ) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki. A talajterhelési díj határozatlan időre kerül bevezetésre.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd.-ben, valamint más magasabb szintű jogszabályokban foglaltak az irányadóak.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


1. Kibocsátó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.

2. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).

3. létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: a mindenkor hatályos települési támogatásról szóló rendeletben meghatározottak.3. A díjkötelezettség bevallása


3. §


(1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását.

(2) A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja.

(3) Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni. A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítató.

(4) A talajterhelési díj számításának szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően mérési lehetőség hiánya esetén a kibocsátót terhelő talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány megállapításának a szempontjait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete tartalmazza.
4. A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések


4. §


(1)   A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében  megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.


 (2) A talajterhelési díjat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 57400293-11137933-00000000  számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.


5. A díjfizetési kötelezettség megszűnése


5.§


(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

(4) A kibocsátónak a fizetési kötelezettség megszűnése érdekében a rácsatlakozás tényét a közszolgáltató által kiállított dokumentummal ( szerződéssel) igazolnia kell.
6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség szabályozása


6. §


(1)Az illetékes  közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:

 1. a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,
 2. a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

 (2) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosítása, valamint a bevallások ellenőrzése céljából a kibocsátók azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

 (3) Az adóévet követő év február 28-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, - az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, annak szállítási helyéről és a szállítást megrendelő adatairól.
7. Díjmentesség, díjkedvezmény


7. §


(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:


a) kibocsájtó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után,

b) az a természetes és jogi személy, akinek az ingatlanán lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja,

c) az a kibocsájtó, akinek lakásában nincs rendeltetésszerű használatra alkalmas fürdőszoba, vízöblítéses WC;

d) az a kibocsájtó éves szinten 15 m3 vízmennyiségig, akinek a tulajdonában/használatában lévő ingatlanán életvitelszerűen nem laknak és oda a népességnyilvántartási adatok alapján senki nincs bejelentkezve, a vízfogyasztás állattartás céljából, vagy locsolás miatt keletkezik.

(2) A kibocsátó az 1) bekezdésben meghatározott talajterhelési díjmentességre való jogosultságát a 2. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott nyilatkozattal és két tanú által igazolva nyilatkozik.

(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.


(4)  Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a jegyző a talajterhelési díj megfizetésére legfeljebb 50 %-os díjkedvezményt állapíthat meg.

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül például a családjában bekövetkezett haláleset, a háztartásában bekövetkezett elemi kár stb., melyet iratokkal kell igazolni.


(5) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetése alól kérelmére 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 200%-át, 

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át.

(6) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül, amennyiben az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyike fennáll vonatkozásában:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át,

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át.

(7)  A kibocsátó a (5) – (6) bekezdésekben meghatározott talajterhelési díjkedvezményre való jogosultságát a 3.-4. melléklet szerinti nyilatkozattal, a csatolandó dokumentumokkal igazolva, a bevallással egyidejűleg érvényesíti.


8. Átmeneti rendelkezés

8. §


2017. évben, a 2016. évre vonatkozó talajterhelési díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, aki a 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. október 31. napjáig ráköt.


(2) Mentes 2020. évben a 2019. évre vonatkozó talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, aki a 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2019. december 31. napjáig nem kötött rá.9. Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőjén történő kifüggesztéssel.


Csanádpalota, 2016. február 24.


                                                                            


 Kovács Sándor                                                                                              Dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve:                                                                                                  Csanádpalota, 2016. február 29.Dr. Barna Angéla

jegyző
C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2016. (II.29.)


önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról


(Egységes szerkezetben a 17/2017. (XI.29.) és a 15/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelettel)

Záradék:


A rendelet megalkotásának napja:     2016. február 24.

A rendelet kihirdetésének napja:       2016. február 29.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. május 1.


                                                                                               dr. Barna Angéla

jegyzőCsanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. A talajterhelési díjfizetési

kötelezettségről


1.§

(1) A díjkötelezettség Csanádpalota Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd. ) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki. A talajterhelési díj határozatlan időre kerül bevezetésre.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd.-ben, valamint más magasabb szintű jogszabályokban foglaltak az irányadóak.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


1. Kibocsátó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.

2. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).

3. létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: a mindenkor hatályos települési támogatásról szóló rendeletben meghatározottak.3. A díjkötelezettség bevallása


3. §


(1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását.

(2) A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja.

(3) Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni. A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítató.

(4) A talajterhelési díj számításának szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően mérési lehetőség hiánya esetén a kibocsátót terhelő talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány megállapításának a szempontjait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete tartalmazza.4. A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések


4. §


 1. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében  megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.


 (2) A talajterhelési díjat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 57400293-11137933-00000000  számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.


5. A díjfizetési kötelezettség megszűnése


5.§


(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

(4) A kibocsátónak a fizetési kötelezettség megszűnése érdekében a rácsatlakozás tényét a közszolgáltató által kiállított dokumentummal ( szerződéssel) igazolnia kell.6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség szabályozása


6. §


(1) Az illetékes  közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:

 1. a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,
 2. a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

 (2) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosítása, valamint a bevallások ellenőrzése céljából a kibocsátók azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

 (3) Az adóévet követő év február 28-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, - az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, annak szállítási helyéről és a szállítást megrendelő adatairól.7. Díjmentesség, díjkedvezmény


7. §


 1. [1] Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól
  1. a kibocsájtó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után,
  2. az a természetes és jogi személy, akinek az ingatlanán lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.
 2. A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül
  1. a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
  2. az (1) bekezdés szerinti kibocsátó.


 1. Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg.


 1. Különös méltánylást érdemlő eset: baleset, haláleset, elemi kár vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet.


 1. [2] A díjfizető részére legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozására évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezhető.


8. Átmeneti rendelkezés

8. §


2017. évben, a 2016. évre vonatkozó talajterhelési díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, aki a 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. október 31. napjáig ráköt.


9. Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőjén történő kifüggesztéssel.


Csanádpalota, 2016. február 24. Kovács Sándor                                                                                             Dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve:                                                                                                  Csanádpalota, 2016. február 29.


Dr. Barna Angéla

jegyző 1. melléklet a 5/2016.(II. 29. ) önkormányzati rendelethez


A talajterhelési díj mértéke : TTD=E x A x T, ahol

TTD= a fizetendő éves talajterhelési díj,

E: egységdíj (1200 FT/m3 )

A: a díjfizetési alap m3

T: a település egészére vonatkozó területérzékenységi szorzó, értéke: 1,5


[1]

Módosította a 17/2017. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. november 30. napjától.

[2]

Kiegészítette a 15/2018. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. július 18. napjától.