Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 18 - 2015. 12. 17CSP

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


23/2015. (XII.16.)


önkormányzati rendelete


a települési támogatásokról

szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet

módosításáról
Záradék:


A rendelet megalkotásának napja:                 2015. december 16.

A rendelet kihirdetésének napja:                   2015. december 16.    15 óra 19  perc

A rendelet hatályba lépésének napja:                        2015. december 17.


                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                       jegyzőCsanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés


a) k) pontja helyébe a következő rendelkezés  lép, egyidejűleg a R. jelenlegi k – l) pontjainak jelölése l –m) pontokra módosul:


„k) 70 év feletti egyedülálló személyek  támogatása”


b) i) pontjában a „gyermekek” szó törlésre kerül.2. §


A R. 16/A. § (1) bekezdésben és a 16/D. § (1) bekezdésben  az „évi egy alkalommal” szövegrész hatályát veszti. 3. §


A R.  a 16/D. §-a után a  következő címmel és 16/E.  §-sal egészül ki:„70  év feletti egyedülálló személyek  támogatása


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 70 év feletti egyedülálló személynek – jövedelmi viszonyára tekintet nélkül - természetbeni  támogatást nyújt.


(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.


(3) Az (1) bekezdése szerinti támogatás összege 7.000 Ft/fő


(4) Az (1) bekezdés szerint 70 év feletti egyedülálló  az a személy, aki a támogatásnyújtás évének december 31. napjáig a 70 . életévét betölti. 

4. §
A R. 21. § (1) bekezdés b) pont


a) bh) pontjában a „gyermekek” szövegrész hatályát veszti


b) bj) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a R. jelenlegi 21. § (1) bekezdés b) pont bj) – bl) pontjainak jelölése bk) – bm) jelölésre módosul:


„bj) 70  év feletti egyedülálló személyek  támogatása”

5. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2015. december 16.Kovács Sándor                                                        dr. Barna Angéla

  polgármester                                                                    jegyzőKihirdetve:


Csanádpalota, 2015. december 16.   15 óra 19 perc


dr. Barna Angéla

jegyző