Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 14 - 2018. 12. 15

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi új 21/A § és 21/B §-sal egészül ki:


„Közfoglalkoztatottak támogatása


21/A. §


  1. Csanádpalota Város Önkormányzata az Önkormányzatnál a támogatás megállapításakor közfoglalkoztatási jogviszonyban álló, a város közigazgatási területén lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyek részére – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.

  1. Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév december 31. napjáig, melynek összege egyszeri 10.000,- Ft.


Köztisztviselők, közalkalmazottak támogatása


21/B. §


  1. Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén dolgozó a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a Csanádpalota Város Önkormányzatánál és az Önkormányzat gesztorságában működő intézményeknél a támogatás megállapításakor a rendelet hatálybalépésekor aktív jogviszonyban álló közalkalmazottak és köztisztviselők részére – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – támogatást nyújt.


  1. A támogatás megállapítása hivatalból történik, az intézményvezetők által történő adatszolgáltatás alapján, melynek összege dolgozónként 2018. január 1-től a ledolgozott hónapok arányában havi 8.000,- Ft.


  1. Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév december 31. napjáig.”
2.§

A Rendelet 26. § (1) b) pontja kiegészül az alábbi pontokkal:

bk) közfoglalkoztatottak támogatása,

bl) köztisztviselők, közalkalmazottak támogatása„

Záró rendelkezések

3. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2018. december 12.


     Nyergesné Kovács Erzsébet                                                       dr. Juhász László         polgármester   jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. december 13.dr. Juhász László

                 jegyzőMellékletek