Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2020 (III.30.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01 - 2020. 04. 02

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Polgármester az alábbi rendeletet alkotja:  1. §


A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Csanádpalota Város Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújthat annak a csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezőnek, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója eltemettetéséről más módon nem tud gondoskodni, vagy aki a 8. § (2) bekezdésben részletezett rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) A kamatmentes kölcsön maximum a köztemetés helyben szokásos költségével azonos összeg, egyéb rendkívüli élethelyzet esetén legfeljebb 100.000,- Ft összegű. A kamatmentes kölcsön összegét a felvételtől számított egy éven belül vissza kell fizetni.


(3)A támogatás igénybe vételéről, a visszafizetés feltételeiről és módjáról a kérelmezővel egyedi megállapodást kell kötni.”


  1. §


A Rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  


„c) a kérelmező csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozó eltemettetése érdekében benyújtott kérelem esetén az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, valamint a temetés várható költségének igazolása.”


  1. §


Ezen rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Dr. Debreczeni István                                                                            dr. Hajnal Péter

 polgármester                                                                                                 aljegyző                                        

                                             jegyző jogkörében eljárva


Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2020. március 30.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március 30.

A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2020. április 1.


dr. Hajnal Péter                            aljegyző                                        

                                             jegyző jogkörében eljárva