Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2019 (V.9.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2019 (V.9.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Hatályos: 2019. 05. 10

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja a helyi civil társadalom erősítése, a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően a helyi civil szervezetek támogatásának szabályozása.


(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a helyi civil szervezetek közéletre gyakorolt hatását.


(3) Az önkormányzat mindenkori anyagi lehetőségeitől függően az általa támogatott célok megvalósulása érdekében a helyi civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett költségvetéséből pénzügyi támogatást nyújt.


(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:


 1. Pályázatban elszámolható költségek:


 1. a civil szervezet működésével kapcsolatos költségek:

aa)anyagköltségek:

ab) üzemanyagköltségek,

ac)civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök, felszerelések, ruházat

ad) nyomtatvány, irodaszer,

ae)egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)

b) javítás, karbantartás költségei,  

c) posta, telefon és kommunikációs költségek, banki számlavezetési, könyvelési költség

d) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

     e) a civil szervezetek nem működési célú költségei:


ea) étkezési-, utazási- és szállásköltség,

eb) belépőjegyek,

ec) kis értékű eszközök vásárlása,

ed) könyvek, kiadványok vásárlása

ee) nevezési díjak, versenyekhez kapcsolódó egyéb kiadások


 1. Civil szervezet:


 1. a civil társaság,
 2. a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,
 3. a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány.


(3) A szervezet létesítő okirata:

a) alapító okirat

b) alapszabály

c) bírósági bejegyző végzés

d) közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzésA rendelet hatálya


3. §


 (1) A rendelet hatálya alá tartoznak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) hatálya alá tartozó azon civil szervezetek, melyeknek:


 1. bejegyzett székhelye Csanádpalota város közigazgatási területén van, illetve más településen bejegyzett azon civil szervezetek, amelyeknek Csanádpalota város közigazgatási területén önálló szervezeti egysége működik.
 2. tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Csanádpalota város polgárainak érdekében végzik,
 3. a civil szervezetet a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi,
 4. a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független,
 5. köztartozása az állam, valamint az Önkormányzat felé nincs és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozik.A helyi civil szervezetek támogatása


4. §


(1) Az önkormányzat éves költségvetéséből a helyi civil szervezetek támogatására jelen rendeletben meghatározott alapelvek szerint nyújt támogatást.


(2) Az önkormányzat a helyi civil tevékenység pénzügyi támogatására éves költségvetésében keretösszeget különít el.


(3) A helyi civil szervezetek számára a támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható, meghatározott célra és elszámolási kötelezettséggel. A támogatást pályázati úton lehet igényelni.


(4) A pénzügyi támogatás általános feltételei:

 1. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
 2. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
 3. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal megfelelően elszámolt,
 4. a pályázóval szemben tartozás rendezésére, valamint törlése iránti eljárás nincs folyamatban,
 5. a pályázó az általa szervezett rendezvényeken az Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.


(5) A pályázati támogatások odaítélésére a 7. §-ban meghatározott pályázati eljárásrend az irányadó.Támogatott célok


5. §


(1) Az Önkormányzat által támogatott célok:

 1. a szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,
 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, honismeret,
 3. kulturális tevékenység,                      
 4. kulturális örökség megóvása,              
 5. természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem,
 6. gyermek- és ifjúságvédelem - érdekképviselet, gyermekprogramok,
 7. a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 8. sport,
 9. katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem(2) Nem adható támogatás:

 1. üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
 2. olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
 3. olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és – érintettség esetén - közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy nem tette közzé a 2011. évi CLXXV. törvény szerint,
 4. olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.A pályázati kiírás


6. §


 1. A pályázatot a Képviselő-testület írja ki 2019. évben május 15-ig, ezt követően minden év március 31-ig az éves költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követően, az abban elkülönített keretösszeg erejéig. Amennyiben a képviselő-testület tárgyévben, a pályázatok elbírálását, illetve a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználását követően költségvetési rendeletének módosításával további összeget tud biztosítani a civil szervezetek támogatására, úgy ismételt pályázati felhívást tehet közzé. Az ismételt pályázati felhívásra nem pályázhat az a civil szervezet, amely a tárgyévben már támogatásban részesült.


 1. Pályázni e rendelet 1 melléklete szerinti adatlapon lehet. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.


 1. Pályázat kiírásának minősül a pályázati felhívásnak az önkormányzat hivatalos honlapján való elhelyezésének napja.


 (4) A pályázati kiírásban meg kell határozni:

 1. a lehetséges pályázók körét,
 2. a pénzügyi támogatás jelen rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott általános feltételeit,
 3. a benyújtandó pályázatok kötelező elemeit,
 4. a pályázathoz csatolásra kerülő mellékletek és igazolások megnevezését,
 5. pályázat benyújtásának a határidejét,
 6. a benyújtható pályázatok számát.A pályázati eljárás


7. §


(1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a képviselő-testülethez címezve kell benyújtani a kiírás napját követő naptól számított 20. napig személyesen, vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.


(2) Amennyiben a megadott határnap munkaszüneti napra esik, úgy a határnapot követő első munkanap 16 óra 00 percig lehet benyújtani, illetőleg postára adni a pályázatokat.


(3) A beérkezett pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a benyújtási határidőt követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen.


(4) A pályázathoz csatolandó mellékletek:


 1. a szervezet létesítő okiratának másolata,
 2. a szervezet bírósági bejegyzésének másolata,
 3. az utolsó évi számviteli beszámoló, – érintettség esetén – a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről szóló, a civil szervezet képviselője részéről tett nyilatkozat,
 4. köztartozás mentességről szóló, a civil szervezet képviselője részéről tett nyilatkozat,
 5. szakmai program és pénzügyi terv az igényelt pályázati összegből megvalósítandó programra/programokra vonatkozóan,
 6. szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása,
 7. pályázatban leírt program megvalósításához rendelkezésre álló önerőről nyilatkozat, 
 8. Nyilatkozat a Knyt. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 9. közzétételi kérelem a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.


(5) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az igényelt támogatás összegét,
 2. a támogatandó program részletes leírását.


(6) A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. az évente megrendezésre kerülő programoknak, rendezvényeknek a száma,
 2. a programokon, rendezvényeken résztvevők száma,
 3. a pályázó mekkora önerővel rendelkezik a rendezvény megtartásához,Támogatási szerződés megkötése, a pénzügyi támogatás felhasználása


8. §


(1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor a támogatási szerződésben rögzített ütemezés szerint.


(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a szerződő felek megnevezése, címe, képviseletükben eljáró személyek megnevezése,
 2. a támogatást nyújtó döntést,
 3. a támogatás összegét,
 4. a támogatás célját,
 5. a támogatás feltételeit,
 6. a pénzügyi teljesítést,
 7. a teljesítés ütemezését,
 8. a támogatás céljától eltérő felhasználás esetén a visszafizetési kötelezettséget, a visszafizetés időpontját és feltételeit,
 9. szakmai és pénzügyi elszámolás módját, idejét és helyét,
 10. a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
 11. a támogatás felhasználásának határidejét.


(3) Amennyiben a támogatás odaítélését és a szerződéskötést követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy köteles a támogatás teljes összegét – a támogatási összeg átutalása napjától számítva – a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben az Önkormányzat számlájára visszafizetni a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.


(4) A támogatási összeg elszámolási kötelezettség mellett kizárólag az igényelt és támogatási szerződésben rögzített célra használható fel a tárgyév végéig.A pályázati támogatással történő elszámolás


9. §


(1) A támogatott a támogatás összegével köteles a képviselő-testületnek a pályázatban meghatározott program megvalósítását követő hó végéig, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.


(2) A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás részletezése, magyarázata, a működés, a program, a rendezvény teljes költségvonzatának ismertetése, a támogatás felhasználása, melyhez csatolni kell a kapcsolódó számlák hitelesített másolatát.


(3) Amennyiben a támogatott nem tesz eleget határidőre a pénzügyi elszámolási, valamint szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, - a támogatás átvételét követő naptól számított - jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.


(4) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, - a támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól számított - jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben 15 napon belül visszafizetni.


(5) A 9. § (3) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni, amennyiben a támogatás odaítélését követően nyer megállapítást, hogy a támogatott nem jogosult a támogatásra.


(6) Amennyiben a támogatott a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak haladéktalanul bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a támogatás fel nem használt összegét a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül köteles kamatmentesen visszafizetni.


(7) Szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket, tapasztalatokat az alábbiak szerint:


 1. a szervezet megnevezése, címe,
 2. a szervezet fő tevékenységének megnevezése,
 3. a támogatott tevékenység, program végrehajtásának eredménye, eddigi tapasztalatai, teljesíthetőségének lehetőségei,
 4. a támogatott programon, tevékenységen résztvevők száma,
 5. a támogatott tevékenység, program jellege,
 6. a támogatott program, tevékenység egyszeri alkalom volt, vagy évente megismétlődő,
 7. egyéb tapasztalatok, vélemények, fontos információk.Záró rendelkezések


10. §


Ez a rendelet 2019. május 10. napján lép hatályba.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                         Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                     jegyző


Záradék:


Kihirdetve: 2019. május 9.                                                                                                                                                 Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                               jegyző