Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2016. 01. 01
CSP

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


21/2015. (XII.17.)


önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásárólZáradék:


A rendelet megalkotásának napja:                 2015. december 16.

A rendelet kihirdetésének napja:                   2015. december 17.

A rendelet hatályba lépésének napja:                        2015. december 18.


                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                       jegyző

Csanádpalota Város   Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Csanádpalota Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására az alábbiakat rendeli el:


        1.§


Csanádpalota Város   Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2.§


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2016. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzatok 90 %-án belül, időarányosan teljesíthetők.


(2) A 2016. január 1-től esedékes jogszabályon alapuló bérintézkedések a költségvetési szervek, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.


 3.§

Az átmeneti gazdálkodás időszakában:


  1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések csak a 2015. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásának megfelelően.


  1. A folyamatban levő, több éves pénzügyi kihatással járó pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgy évi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségeknek megfelelően teljesíthetők.

4.§


A 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig  új működési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.

          5.§


Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, rendelkezései az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjáig alkalmazhatók.


Csanádpalota,  2015. december 16.


                   Kovács Sándor                                                    dr. Barna Angéla

                    polgármester                                                               jegyzőKihirdetve:

Csanádpalota, 2015. december 17.


dr. Barna Angéla

jegyző