Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018 (IV.6.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018 (IV.6.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2018. 04. 07

Csanádpalota Városi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:   1. A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya kiterjed a, Csanádpalota Városi Önkormányzatra és költségvetési szerveire, az önkormányzat csanádpalotai székhelyű társulásaira és azok költségvetési szerveire, valamint a csanádpalotai nemzetiségi önkormányzatokra.

2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok


2. § Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) a jelenlegi és volt állami gondozottaknak folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatások - így különösen a zsebpénz, a volt állami gondozottak önálló életkezdési támogatása -, valamint a számukra szervezett programok (tanulmányi kirándulások, kulturális programok stb.) kiadása,

c) a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, továbbá a felsőoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatások,

d) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatás,

e) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, juttatások,

f)  kiküldetési költségtérítés, napidíj,

g)  az egységes rovatrend K2, készlet- és egyéb beszerzés háromszázezer  forint értéket el nem érő kiadások,

h) az egységes rovatrend K3. Dologi kiadások, és K6 Felhalmozási kiadások esetében ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások, kivéve a városi rendezvények, különösen: március 15., Pünkösdölő, augusztus 20., október 23., Palotai Karácsony kiadásait, amelyek értékhatár nélkül teljesíthetők.

i) a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

j) a g)-h) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

k) az a)-j) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak, intézmények megbízott személyeinek elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetében. 3. Záró rendelkezések


3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kell alkalmazni. Kelt, 2018. április 6.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                                   Dr. Keresztury Monika

       polgármester                                                                                   jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. április 6.
Dr. Keresztury Monika

jegyző

Mellékletek