Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31 - 2017. 04. 01

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


(1)A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2)A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


2. §


(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

            Perneki László                                                            dr. Szabó Tímea

             alpolgármester                                                                   jegyző
A kihirdetés napja: 2017. március 30.dr. Szabó Tímea

         jegyző


1. melléklet a 3/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez


„ 2. melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez


A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI1.)Csanádpalota Térségi Napsugár  Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény


a.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:

            aa.) étkeztetés

            (napi négyszeri étkezés)                                                   453,- Ft/nap

            - reggeli                                                                                87 ,- Ft/adag

            - tízórai                                                                                 61  ,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                   233,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                            82  ,- Ft/adag

            ab) gondozási díj

            (a Gyvt. 147. § (4) bekezdése

            alapján)                                                                               0,- Ft/nap                                  


b.) Napsugár Óvodai Tagintézmény:

                        napi háromszori étkezés                                       456,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                      90 ,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                       280,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                 86 ,- Ft/adag


c.) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény:

napi háromszori étkezés                                       456,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                      90 ,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                       280,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                 86,- Ft/adag


2.) Dér István Általános Iskola – iskolai  napközi otthon:

napi háromszori étkezés                                       521,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                      101,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                       325,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                 95,- Ft/adag”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai az ÁFA-t nem tartalmazzák.


2. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez„ 4. számú  melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethezA Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményben biztosított

időszakos gyermekfelügyelet önköltsége:személyi jellegű kiadások                                     17.089 692 Ft

MA járulékok                                                             3.759 732 Ft

Cafetéria + járulék                                                       563 724 Ft

utiköltség                                                                      192 000 Ft

dologi kiadások (élelmezési költség nélkül):        1.733 630 Ft

összes kiadás (szolgáltatási önköltség):              23 338 778 Ft


Férőhely:                                                                              30 fő                                     

Tervezett nyitvatartási napok száma:                             230 nap                               

Nyitvatartási idő:                                                                 6.30 – 17.00 óra                 


Egy nyitvatartási napra jutó önköltség:                           101 473 Ft


Egy férőhelyre jutó napi önköltség:                                 3 382 Ft/nap/férőhely


A nyitvatartási idő egy órájára jutó önköltség:               322 Ft/óra