Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28 - 2017. 09. 28

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


Csanádpalota Városi Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A beiskolázási támogatás 5.000,-Ft, mely pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.
  1. §


A Rendelet 16. § (4) bekezdése hatályát veszti.


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csanádpalota, 2017. szeptember 27.Nyergesné Kovács Erzsébet                                                        dr. Keresztury Mónika

     polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2017. szeptember 27. napján 18 óra 00 perckor kihirdetve.

                                                                                             


Csanádpalota, 2017. szeptember 27.


                                                                                             

                                                                                                              dr. Keresztury Mónika

                                                                                                                                    jegyző

Mellékletek