Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2020 (V.15.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 16 - 2020. 05. 17

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Polgármester az alábbi rendeletet alkotja:



  1. §


A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az átmeneti segély félévente legfeljebb két alkalommal állapítható meg, összege alkalmanként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 10.000 Ft..



  1. §


Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Dr. Debreczeni István                                                                            dr. Hajnal Péter

 polgármester                                                                                                 aljegyző                                        

                                             jegyző jogkörében eljárva


Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2020. május 15.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. május 15.

A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2020. május 16.


dr. Hajnal Péter                            aljegyző                                        

                                             jegyző jogkörében eljárva