Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 12 - 2020. 03. 30

Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)  Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                                 956  028 582 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek főösszegét           595 841 867 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások főösszegét             595 657 806 Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                            184 061 Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét       360 186 715 Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét        360 370 776 Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                                  - 184 061 Ft-ban

           

201 874 151 Ft

Finanszírozási  bevétellel

201 874 151 Ft

Finanszírozási  kiadással

0 Ft


Finanszírozási  egyenleggel


a bevételek és kiadások főösszegét 1 157 902 733.-Ft-ban


állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1/A. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását az Önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában az 1/B. melléklet részletezi. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2020. évi összesített intézményi szintű mérlegét kötelező-, önkéntvállalt- és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban az 1/C. melléklet részletezi.

 (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.


3. § A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatásait a 3. melléklet mutatja be.
 2. Az Önkormányzat 2020. évi közhatalmi bevételeit a 4. melléklet részletezi.
 3. Az Önkormányzat 2020. évi átvett pénzeszközeit az 5. melléklet tartalmazza.
 4. Az Önkormányzat 2020. évi saját bevételeit a 6. melléklet részletezi.
 5. Az Önkormányzat 2020. évi személyi jellegű ráfordításait és munkaadót terhelő járulékait a 7. melléklet részletezi.
 6. Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásait – gyermekétkeztetési feladatok nélkül – a 8. melléklet részletezi.
 7. Az Önkormányzat 2020.évi gyermekétkeztetési, szünidei étkeztetési feladatának kiadásait a 9. melléklet részletezi.
 8. Az Önkormányzat 2020. évi települési támogatásait a 10. melléklet részletezi.
 9. Az Önkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközeit a 11. melléklet részletezi.
 10. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2020.évi beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti és felújításonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
 11. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
 12. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi működési és felhalmozási összesített bevételeit és kiadásait a 14. melléklet részletezi.
 13. A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
 14. A Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
 15. A Csanádpalotai Városi Könyvtár 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint határozza meg.
 16. A Kelemen László Művelődési Ház 2020. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 18. melléklet szerint határozza meg.
 17. Az Önkormányzat 2020. évi nyitó maradványának levezetését a 19. melléklet mutatja be.
 18. Az Önkormányzat 2020. évi tartalék kimutatását a 20. melléklet állapítja meg.
 19. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi létszámkeretét a 21. melléklet részletezi.
 20. Az Önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat a 22. melléklet mutatja be.
 21. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 23. melléklet részletezi.
 22. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok kiadásait a 24. melléklet részletezi.
 23. Az Önkormányzat 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 25. melléklet mutatja be.
 24. Az Önkormányzat költségvetési szervei az elismert tartozásállományukról a 26. melléklet szerint nyújtanak adatszolgáltatást.
 25. Az Önkormányzat címrendjét a 27. melléklet tartalmazza.
 26. Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiadási előirányzat felhasználására kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.

(4)   A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5)  Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

 (6)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 26. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9)  A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádpalotai Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény likviditásának biztosítása érdekében – amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja a – a társult önkormányzatok fizetésének késedelme esetén az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget átmenetileg megelőlegezze.


5. § Az előirányzatok módosítása


(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, mely esetenként az 3.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatukat - többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 (7)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. Az átcsoportosításokat a rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

(9)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(10) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően -  az illetményalapot 46 380.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére - beleértve többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.

(3)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(4)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan mindazon szabályokat, amely szabályozási területek vonatkozásában a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai az intézményre nincsenek kiterjesztve. Ezen szabályzatok szabályozásbeli hiányosságáért és naprakészségéért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

 (5)  A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni és arról – a jegyző rendelkezésének megfelelően adatot szolgáltatni.

(6) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(7)  Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig vállalhat – a betervezett előirányzatokon belül – utólagos bejelentési kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.


(8( A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.


(9) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kísérni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészségét a jegyző köteles biztosítani.


(10) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati hivatal köteles a gazdálkodási feladatokat valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában ellátni.


(11) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Makói Kistérség Többcélú Társulása keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. § Záró és vegyes rendelkezések


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.Dr. Debreczeni István

Dr. Hajnal Péter

polgármester

titkársági csoportvezető

a jegyző jogkörében eljárva


Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2020. február 11.

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2020. február 11. napján 19.00 óra

A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2020. február 12.Dr. Hajnal Péter titkársági csoportvezető

                                                                                                                    a jegyző jogkörében eljárva