Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016 (III.31.) önkormányzati rendelete

A képviselő - testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 01CSANÁDPALOTA VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2016.(III.31.) 

önkormányzati rendelete


a képviselő-testület

szervezeti és működési szabályzatáról szóló

14/2014. (X.22.) számú

önkormányzati rendeletének módosításárólZáradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2016.március 30.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 31.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2016. április 1.


                                                                                                          dr. Barna Angéla                                    jegyző
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

  1. §


A Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe a  Rendelet 1. melléklete lép.  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. március  30.
Kovács Sándor                                                                                            dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                                      jegyző


Kihirdetve:2016. március 31.Dr. Barna Angéla

     jegyző                                                                                                   


1.melléklet a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez


„4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2014.(X.22.) önkormányzati rendeletéhez


            Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai kormányzati funkciók szerint”Kormányzati

funkciók

Kormányzati funkciók megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

013320

Köztemető-fenntartás és-működtetés

013330

Pályázat –és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó feladatok

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

047120

Piac üzemeltetése

047410

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051050

Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083030

Egyéb kiadói tevékenység

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

102025

Időskorúak átmeneti ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

104042

Család-és gyermekjóléti szolgáltatások

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás


Mellékletek