Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 18

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az álltamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. §


Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:


Irányító szervi támogatás nélkül -

a) 738.505.679 Ft költségvetési bevétellel és  825.382.563 Ft költségvetési kiadással,

b) 465.459.624 Ft finanszírozási célú bevétellel és 36.205.827 Ft finanszírozási célú

kiadással fogadja el.

             

A központi, irányítószervi támogatást is tartalmazó

Bevételi főösszeget:                                       1 391 420 254,- Ft

Kiadási főösszeget:                                       1 049 043 341,- Ft

Maradványt:                                                    342 376 913,- Ft

összeggel hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének központi támogatásai jogcímenkénti elszámolását a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése pénzeszköz átadásainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat által a társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatás teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 9. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat közhatalmi bevételei 2019. évi teljesítésének részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegét a 11. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


13. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.14. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


          15. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 14. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


        16. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Városi Könyvtár 2019. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 15. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


       17. §


A Képviselő-testület a Kelemen László Művelődési Ház 2019. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 16. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


      18. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 17. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


      19. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

     20. §


A Képviselő-testület a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 19. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


     21. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Városi Könyvtár 2019. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 20. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


    22. §


A Képviselő-testület a Kelemen László Művelődési Ház 2019. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


    23. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 22. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


    24. §


A Képviselő-testület a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 23. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.


    25. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi maradványkimutatását a 24. melléklet szerint jóváhagyja.


   26. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzkészletének alakulását a 25. melléklet szerint jóváhagyja.


   27. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi értékvesztésének alakulását a 26. melléklet szerint jóváhagyja.


    28. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló 2019. évi kimutatását  a 27. melléklet szerint jóváhagyja.


    29. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak a KGR-K11 rendszer beszámoló táblái alapján készült elszámolását  28. melléklet szerint jóváhagyja.

    30. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített pénzfelhasználási ütemtervét a 29. melléklet szerint jóváhagyja.


   31. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség bemutatását a 30. melléklet szerint jóváhagyja.

    32. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat a 31. melléklet szerint jóváhagyja.


   33. §


A Képviselő-testület Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkeretét a 32. melléklet szerint jóváhagyja.


   34. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csanádpalota, 2020. július ....
                    Dr. Debreczeni István                                                  Dr. Hajnal Péter

                           polgármester                                                                aljegyző


Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2020. július 17.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17. 

A rendelet hatálybalépésének napja: 2020. július 18..


                                                                                                                     

                                                                                                         Dr. Hajnal Péter

                                                                                                                aljegyző