Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 30 - 2016. 06. 30

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


A települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 3. § (2) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:
Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek  a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át  havi 2.000 Ft, egyedül élő esetén 200 %-át   havi 2.500 Ft összegben.,
2. §


A Rendelet  18. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:


  • kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belüli, a kérelmező nevére szóló közüzemi számla másolata3. §

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,   kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. június 29. 15 óra 35 perc
Kovács Sándor                                                         dr. Barna Angéla

  polgármester                                                                     jegyzőKihirdetve:


Csanádpalota, 2016. június 30.


dr. Barna Angéla

jegyző