Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2018 (VII.26.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2018 (VII.26.) önkormányzati rendelete a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 27 - 2018. 07. 28

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018. (VII.26.)


önkormányzati rendeletea Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési


szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2018. július 26.


A rendelet kihirdetve: 2018. július 26. 16 óra 55 perc


A rendelet hatályba lép: 2018. július 27.


                                                                                              Dr. Keresztury Monika

                                                                                                            jegyző

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:


 1. §


A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 1. §A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

            Nyergesné Kovács Erzsébet                                                  Dr. Keresztury Monika

polgármester                                                                           jegyző
A kihirdetés napja: 2018. július 26.Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                        jegyző                    

 

1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2018. (VII.26.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2014.(X.22.) önkormányzati rendeletéhez


A bizottságok feladata és hatásköre

I.

Általános feladat- és hatáskörök


A helyi önkormányzatokról szóló törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:


1. Feladatkörükben kezdeményezik, előkészítik a képviselő-testület döntéseit.

2. Döntenek a hatáskörükbe tartozó, illetve a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben.

3. Indítványozhatják a képviselő-testület ülésének összehívását.

4. Javaslatot tehetnek a képviselő-testület ülésének napirendjére.

5. Előzetesen véleményezik a feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket.

6. Közreműködnek a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában.

7. Évente beszámolnak a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozataikról.

8. Megállapítják saját működési rendjüket.


II.

 Gazdasági,  Területfejlesztési Jogi és Ügyrendi Bizottság

1. Véleményezi:

a)  az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,  a gazdasági célú döntéseket, a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket,

c) a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseken keresztül az önkormányzati intézmények alapítását, átszervezését és megszüntetését,

d) az általános rendezési tervet, és figyelemmel kíséri a megvalósítást,

e) véleményezi, illetve javaslatot dolgoz ki a volt zártkerti ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítására,

f) az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.

Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben.

2. Közreműködik:

a) a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére,

b) fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában, ellenőrzi a fejlesztési tevékenységet,

c) a közterület fásításában.

3. Figyelemmel kíséri a vállalkozásokat, elősegíti működésüket,

4. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú földek hasznosítására.

5. Elősegíti és szervezi a képviselő-testület földművelésügyi, növényvédelmi, környezetvédelmi, ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, közlekedési, területfejlesztési és vízügyi feladatainak megoldását.

6. Tájékoztatók szervezésével segítséget nyújt a lakosságnak a mezőgazdasági termékek értékesítésében.

7. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak alapján véleményezi a közbeszerzési törvény által előírt tájékoztatókat, éves összegzéseket.

8. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, valamint a képviselők vagyonnyilatkozatát.

9. Kivizsgálja és döntésre a Képviselő-testület elé terjeszti az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeket.

10. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület esetenként megbízza.

11. Lebonyolítja a titkos szavazásokat.

12. Jóváhagyja az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívását és az eljárás előkészítéséhez kötődő hirdetményeket.


III.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság

1.Véleményezi:

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

b) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,

c) a gazdasági célú döntéseket, a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket,

2. Közreműködik az önkormányzati gazdálkodás tervezésében, és figyelemmel kíséri év közben a gazdálkodás menetét,

3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

4. Pénzügyi ellenőrzést végezhet az önkormányzat intézményeinél.

5. Figyelemmel kíséri a város lakosságának kommunális ellátási, szolgáltatási helyzetét, ellenőrzi az e körbe tartozó önkormányzati feladatok végrehajtását, a közterületek használatát, rendjét, tisztaságát.

6. Elősegíti és szervezi a képviselő-testület növényvédelmi, környezetvédelmi, idegenforgalmi

7. Figyelemmel kíséri a városüzemeltetéshez kapcsolódóan a városüzemeltetési szolgáltatások alakulását, szükség esetén intézkedési javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.

8. Kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, szükség esetén intézkedési javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.

9. Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján gondoskodik az elidegenítési eljárás lebonyolításáról.

10. A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján: gyakorolja a bérbeadói jogokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.

11. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület esetenként megbízza.IV.

Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság


 1. Figyelemmel kíséri a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseken keresztül

a) a város egészségügyi ellátottságát, a gyógyító megelőző egészségügyi ellátást végző háziorvosi, fogorvosi szolgálat működését, a védőnői szolgálatot, a közegészségügy helyzetét,

b) a feladatkörébe tartozó – egészségügyi, szociális, oktatási és közművelődési - intézmények személyi és tárgyi feltételeinek alakulását, az intézmények működését és vizsgálja a tartalmi munka színvonalát.

2. Előzetesen véleményezi az egészségügyi, szociális és gyámügyi témakörrel kapcsolatos beszámolókat, előterjesztéseket.

3. Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket.

4. Elősegíti az egészségügyi és szociális feladatokat ellátók munkáját.

5. Összehangolja a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat.

6. Folyamatosan elemzi az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét, a felmerülő szükségletek kielégítésére feladattervet dolgoz ki.

7. Véleményezi

a) az oktatási és művelődésügyi intézmények létesítésére, megszüntetésére, bérbeadására vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseket.

b) a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseken keresztül a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, munka eredményességét,

c)az oktatási, közművelődési, sport témakörű beszámolókat, tájékoztatókat.

d) a művelődési, oktatás-nevelési intézmények működési szabályzatát.

8. Javaslatot tesz

a) kulturális rendezvények megtartására, évfordulók megünneplésére és részt vesz azok megszervezésében,

b) a „Csanádpalotáért” kitüntető címben részesítendő személyekre,

9. Figyelemmel kíséri

a) a sportegyesület működését és az iskolai diáksportot.

b) az Önkormányzat rendelet-tervezeteinek előkészítését, vizsgálja azok hatályosulását.

10.Segíti a diáksport tevékenységét és a versenysport feladatait.

A bizottságok ülésezési rendje, dokumentumai


 1. A bizottságok általában havonta egyszer, a soros testületi ülést megelőzően üléseznek.
 2. A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottság a települési támogatások elbírálása érdekében szükség szerint zárt ülést tart.
 3. A bizottsági ülésről hangfelvétel készül, amelyről a hozzászólások lényegét és a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyv készül.
 4. A bizottságok döntéseiket határozati formában hozzák, melyeket külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos arab sorszámmal és évszámmal kell ellátni az alábbiak szerint:


………/20….. (….. . ….. .) Szociális Biz. határozat

………/20….. (….. . ….. .) Ügyrendi Biz. határozat

………/20….. (….. . ….. .) Pénzügyi Biz. határozat”


2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2018. (VII.26.) önkormányzati rendeletéhez


3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2014.(X.22.) önkormányzati rendeletéhez


I.

Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás

6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.


Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező társulás. Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.

Feladat- és hatáskörök


 1.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 62. §-ában meghatározott étkeztetés
 2.  Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás
 3.  Szt. 64. §.ában meghatározott családsegítés
 4.  Szt. 65/F §-ában meghatározott idősek nappali ellátása,
 5.  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 39. és 40 §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok,
 6.  Szt. 80 §. (3) bekezdés a.) pontjában meghatározott időskorúak gondozóháza,
 7.  fizikoterápia
 8.  védőnői ellátásII.

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.


Jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező társulás. Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy

Feladatai:


 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodai ellátás.
 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § szerinti bölcsődei ellátás.


III.

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6913. Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.


Jogállása: önálló jogi személy. A Társulás nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.


Feladati:


 1. mikro-térségi önkormányzati gazdaságfejlesztési programot dolgoz ki,
 2. a társult önkormányzatok közös összefogással összehangoltan munkálkodnak a közös programok megvalósításában,
 3. a társulás elősegíti a települések érdekeinek összehangolását, az információ cseréjét és a szakmai tanácsadást,
 4. a társulás feltárja és kidolgozza a fejlesztési célok és programok finanszírozásának lehetőségeit, maximálisan kihasználva a pályázati lehetőségeket,
 5. a társulás feltárja a mikro-térségben lévő Nagylaki határátkelő nyújtotta lehetőségeket,
 6. a társulás a kapcsolat és partnerkeresés érdekében rendezvényeket szervez,
 7. a mikro-térségi társulás a közös feladatok megvalósítása érdekében együttműködik a Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulással és elősegíti annak munkáját


Mellékletek