Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30 - 2018. 12. 01

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:


  1. §


A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.     2. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Csanádpalota, 2018. november 28.            Nyergesné Kovács Erzsébet                                                    dr. Juhász László

polgármester                                                                           jegyzőZáradék:


A kihirdetés napja: 2018. november 29.                                                                                                               dr. Juhász László                                                                                                                          jegyző

                                                                                                                         jegyző
1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2018.(XI.29.) önkormányzati rendeletéhez

„1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(X.22.) önkormányzati rendeletéhez”

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

A polgármesterre átruházott hatáskörök:

1. Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol


  1. az Önkormányzat települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletében hatás-     körébe utalt ügyekben,


  1. az Önkormányzat közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletében hatás-    körébe utalt ügyekben.
  1. Tulajdonosi jogkörben eljárva


  1. dönt az önkormányzat vagyonrendelete alapján a 200.000,- Ft értékhatárt el nem érő használat és hasznosítási jog átengedéséről, ha a használat az 1 évet nem haladja meg,
  2. a vásár és piac rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján megköti az elárusító asztal bérbeadására vonatkozó megállapodást,
  3. a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint gyakorolja a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket,
  4. dönt a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadására benyújtott kérelmekről.


A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sportbizottságra átruházott hatáskörök


1. Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a szociális törvényben és az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról szóló rendeletében foglaltak szerint az alábbi szociális ellátások tekintetében:

a) eseti települési támogatás,


b) rendkívüli települési támogatás,

c) rendszeres települési támogatás,

d) az önkormányzat által a helyi civil szervezetek számára elkülönített keret terhére benyújtott pályázatok elbírálása.”