Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2019 (IX.19.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2019 (IX.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2019. 09. 20 - 2020. 04. 15

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli.A rendelet célja


 1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről és igénybevételük céljáról.


A rendelet hatálya


2. §


 1. E rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota Város közigazgatási területére.
 2. E rendelet személyi hatálya Csanádpalota Város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


A szociális rászorultság szabályai


3. §


 1. Csanádpalota Város Önkormányzata egyszeri alkalommal, természetben nyújtott szociális ellátást biztosít azoknak az állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén laknak.


 1. Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át.


 1. A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult kérelmezőt, aki

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy   - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás mértéke


4. §


 1. A tüzelőanyag juttatás egyszeri alkalommal történik, a támogatás mértéke háztartásonként legalább 2 q barnakőszén, legfeljebb 10 q barnakőszén lehet, amelynek kiszállításáról mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia.


Hatásköri és eljárási rendelkezések


5. §


 1. A kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon 2019. szeptember 20. napjától 2019. szeptember 27. napjáig kell benyújtani Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, amelyhez csatolni kell:
  1. jövedelemnyilatkozatot,
  2. jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást,
  3. a fűtési módról szóló nyilatkozatot.


 1. Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet. 1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására irányuló eljárás során szükséges, az ügy érdemét nem érintő döntések meghozatala és a szükséges eljárási cselekmények elvégzése a jegyző feladatkörébe tartozik. 1. A kérelmek érdemi elbírálásával kapcsolatos döntési hatáskört a képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza át.


Záró rendelkezések


6. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. április 15. napján hatályát veszti.Nyergesné Kovács Erzsébet                                         Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                      jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2019. szeptember 19.


                                              

                                                                                              Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                               jegyző 1. számú melléklet a 18/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelethez                                                                                                                      

KÉRELEM


a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításáraI. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:.........................................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..............................................................................................................................

Lakóhely:  ………irányítószám ..................................... település ......................................................... utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási hely: ……irányítószám ................................... település .................................................. utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó


Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………….....


2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6.

Egyéb jövedelem7.

Összes jövedelem

III. Nyilatkozatok


1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

 • a(z) ……………..  számú határozat alapján aktív korúak ellátására,
 • a(z) ……………..  számú határozat alapján  időskorúak járadékára,
 • a(z) ……………..  számú határozat alapján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével nyújtott települési támogatásra

vagyok jogosult/a velem egy háztartásban élő személy jogosult *,

b) a(z) ……………..  számú határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*


2.    A kérelemmel érintett lakásba a fűtési mód:


                     fa /  gáz / villany / olaj / szén / vegyes*3.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

 • életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek**

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Csanádpalota, 2019. ………………………………..

..........................................................................
kérelmező aláírása
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


Mellékletek