Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 18 - 2015. 12. 18
CSP

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


24/2015. (XII.17.)


önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010.(V.28.)  önkormányzati rendelet módosításárólZáradék:


A rendelet megalkotásának napja:                 2015. december 16.

A rendelet kihirdetésének napja:                   2015. december 17.

A rendelet hatályba lépésének napja:                        2015. december 18.


                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                       jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Ötv. 16. §-ának /1/ bekezdésében és a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/B. §-ának (2) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében és 92. §-ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendeletének módosításáról és egységes szövegéről szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR rendelet módosítására a következőket rendeli:


1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„b) utólag kell megfizetni:

                        ba)a Nagylak és az Ambrózfalva község közigazgatási területén,

                        bb)a csanádalberti,

                        bc)a nagyéri telephelyen

igénybe vett szolgáltatásokért.”


2. §

A Rendelet 2. mellékletének 8) pontja hatályát veszti.


3. §

A Rendelet 4. mellékletének G.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„G.) Nagylak község területén


            Gondozási óradíj:

                        számított díj:                                                             760,-Ft/óra


4.§


A Rendelet 4. mellékletének H.) pontja hatályát veszti.


5. §


(1)E rendelet 1. §, 2. §, 4.§ -ai  2016. január 1. napján lépnek hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Csanádpalota, 2015. december 16.


Kovács Sándor                                                                      dr. Barna Angéla

  polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetve: Csanádpalota, 2015. december 17.


dr. Barna Angéla

jegyző