Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 13 - 2019. 07. 14

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A települési támogatásokról szóló 20/2018. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 10.000,- Ft/fő.

2. §

A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 5.000,- Ft/fő.

3. §

A Rendelet az alábbi új 20/A § - sal egészül ki:

Hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek támogatása


20/A. §

 

  1. Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett, hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek nyári táboroztatásához - a város közigazgatási területén lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő gyermekek részére – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmény adatszolgáltatása alapján.

(3)Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév július 20. napjáig, melynek összege 10.000,- Ft/fő.

(4)  A támogatás biztosításáról a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2019. július 13. napján lép hatályba.


Nyergesné Kovács Erzsébet                                         Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                     jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2019. július 12.                                                 

                                                                                              Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                               jegyző

Mellékletek