Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2016. 12. 02 - 2017. 04. 14

CSANÁDPALOTA VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK22/2016.(12.01.)


 önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról
Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2016. november 30.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 1.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2016. december 2.

                                                                                                                                                                                 Kalászné Slajchó Edit

                                                                                                            jegyző
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli.
A rendelet célja


 1. §

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről és igénybevételük céljáról.A rendelet hatálya


 1. §
 1. E rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota Város közigazgatási területére.
 2. E rendelet személyi hatálya Csanádpalota Város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban. Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.A szociális rászorultság szabályai


 1. §


 1. Csanádpalota Város  Önkormányzata egyszeri alkalommal, természetben nyújtott szociális ellátást biztosít azoknak az állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelszerűen az önkormányzat közigazgatási területén laknak.


 1. Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % - át, egyedül élő esetében a 325 % - át.


 1. A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászorult kérelmezőt, aki

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy   – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult

b) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.A támogatás mértéke


4. §.


 1. A tűzifajuttatás egyszeri alkalommal történik, a támogatás mértéke háztartásonként   legfeljebb 2 m3 tűzifa, amelynek kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.Hatásköri és eljárási rendelkezések


5.§.


 1. A kérelmet a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon 2016. december 16. napjáig kell benyújtani Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, amelyhez csatolni kell:
  1. jövedelemnyilatkozatot,
  2. jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást,
  3. a fűtési módról szóló nyilatkozatot. 1. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására irányuló eljárásban  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti függő hatályú végzést a jegyző hozza meg.


 1. A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelemre indult eljárást a jegyző megszünteti, ha a kérelmező kérelmét a döntés előtt visszavonja, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget.


 1. Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.


 1. A kérelmek érdemi elbírálásával kapcsolatos döntési hatáskört a képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza át.


6.§.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. április 15. napján hatályát veszti. A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kovács Sándor                                                                Kalászné Slajchó Edit  

              polgármester                                                                           jegyző

                                                                                              

                                                                                  

A rendelet kihirdetésnek napja: 2016. december 1.Kalászné Slajchó Edit

        jegyző


 1. számú melléklet 22/2016.(XII.01.)önkormányzati  rendelethez                                                                                                                      

KÉRELEM


a szociális célú tűzifa támogatás megállapításáraI. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:.........................................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..............................................................................................................................

Lakóhely:  ………irányítószám ..................................... település ......................................................... utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási hely: ……irányítószám ................................... település .................................................. utca/út/tér ........... házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó


Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………….....


2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő


3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neveII. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6.

Egyéb jövedelem7.

Összes jövedelem


III. Nyilatkozatok


1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

 • a(z) ……………..  számú határozat alapján aktív korúak ellátására,
 • a(z) ……………..  számú határozat alapján  időskorúak járadékára,
 • a(z) ……………..  számú határozat alapján adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
 • a(z) ……………..  számú határozat alapján lakhatáshoz kapcsolódó települési  támogatásra

 vagyok jogosult/a velem egy háztartásban élő személy jogosult *,

b) a(z) ……………..  számú határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*

c) közmunkásként vagyok alkalmazva

d) egyéb jogviszonnyal rendelkezem: ………………………………………………………..


2.    A kérelemmel érintett lakásba a fűtési mód:


                     fa /  gáz / villany / olaj / szén / vegyes*3.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

 • életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek**

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Csanádpalota, 2016. ………………………………..

..........................................................................
kérelmező aláírása
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.