Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 06. 30


Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016. (VI.30 .) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására


Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 5. § (8) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„b.) a közszolgáltatási díjat megfizetni.”


2.§

Az Rendelet 9. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„9.§ (4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 38. § és 39. §-ában , valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról , valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Koordináló szerv részére számla alapján köteles megfizetni.”


3. §

Hatályát veszti a Rendelet:

  1. 11. §-a.


4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszíti.


Csanádpalota, 2016. június 29.               Kovács Sándor                                                                  dr. Barna Angéla

                polgármester                                                                           jegyzőKihirdetve:

Csanádpalota, 2016. június 30.


dr. Barna Angéla

jegyző