CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben)

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben)

Hatályos: 2013. 12. 20 - 2014. 02. 27

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Fejezet


Általános rendelkezések


 1. §


 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)


 1. Az Önkormányzat székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.


 1. Az Önkormányzat illetékességi területe: Csanádpalota Város közigazgatási területe


 1. [1]Közös Önkormányzati hivatal neve, székhelye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.


 1. Az önkormányzat hivatalos kiadványa a PALOTAI KRÓNIKA.


 1. Az önkormányzat jelképei a városi címer és zászló, melyek leírását és használatának rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület helyi kitüntetés alapítására, adományozására vonatkozó szabályokat külön rendeletben állapítja meg.


 1. Fejezet


Az önkormányzat feladat- és hatásköre


2. § 1. Az önkormányzat feladat- és hatásköreit a helyi önkormányzatokról szóló törvény, más jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott módon – a Szervezeti és Működési Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Képviselő-testület látja el.


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatásköri jegyzékét az 1. melléklet, a Hatásköri Jegyzék mindenkor hatályos száma tartalmazza.


 1. )Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatait a ciklus időtartamára szóló gazdasági programban határozza meg és az éves költségvetési rendeletiben foglaltak szerint látja el.


 1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:


 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, Idősek Gondozóháza fenntartása,
 2. Bölcsőde fenntartása
 3. Háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó kiegészítő alapellátási feladatok (fizikoterápia)
 4. Az önszerveződő közösségek támogatása. Ennek keretében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel, részükre anyagi lehetősége függvényében a költségvetésében pénzügyi támogatást biztosít.


 1. [2]A Képviselő-testület a nemzetiségek  jogainak érvényesülése érdekében a településen működő roma és román nemzetiségi önkormányzat munkáját az alábbiak biztosításával segíti:

a) működésükhöz ingyenesen helyiséghasználatot biztosít,

b) iratok kézbesítése, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása,

c) pályázatok figyelése, a pályázatokról történő tájékoztatás és a pályázatok készítésében történő közreműködés.


[3](5) A képviselő-testület a nemzetiségek jogainak érvényesülése érdekében a településen működő roma és román nemzetiségi önkormányzat munkáját – az együttműködési megállapodásban részletezettek szerint – az alábbiak biztosításával segíti:


         a) Működésükhöz ingyenes helyiséghasználati jogot biztosít.

b) A Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötőtő feladatok ellátását, az ülések jegyzőkönyveinek vezetését, valamint a döntéshozatalhoz kapcsoló nyilvántartási, sokszorosítása és postázási feladatok ellátását.

c) Pályázatok figyelése, pályázatokról történő tájékoztatás és a pályázatok készítésében történő közreműködés.

d) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportján keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátását.

e) Az a) – d) pontokban rögzített feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket – kivéve a képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatának költségét – a Képviselő-testület viseli.

f) Biztosítja, hogy a jegyző, - akadályoztatása esetén az eljegyző – a Képviselő-testület megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein.

        


3.§


A Képviselő-testület által a bizottságokra és a polgármesterre átruházott hatásköröket a 2 melléklet tartalmazza. 1. Fejezet


A Képviselő-testület működése


4. § 1. A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. A képviselők nevét az 1 függelék tartalmazza.


 1. A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 1. §


 1. A Képviselő-testület munkaterve szerint 11 ülést tart. Üléseit az elfogadott munkaterv szerint a hónap utolsó szerdai napján tartja. A Képviselő-testület július hónapban munkaterv szerint nem ülésezik.


 1. A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel együtt olyan időpontban kell megküldeni, hogy a meghívottak azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.


 1. A Képviselő-testület rendkívüli ülést tarthat amennyiben a polgármester megítélése szerint olyan jellegű kérdésben kell állást foglalni, dönteni, amelyben a késlekedés az önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozná. Rendkívüli ülés összehívása esetén – ha az írásban történik – a (2) bekezdésben megállapított határidőt nem kell betartani.


 1. Rendkívüli ülés írásbeli meghívó nélkül is összehívható, az alábbi módon:


 1. telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
 2. egyéb szóbeli meghívással.


 1. A Képviselő-testület üléseinek helye: Csanádpalota városháza polgármesteri irodája.


 1. A Képviselő-testület esetenként a polgármester döntése alapján kihelyezett ülést is tarthat.


6. §


 1. Az ülés nyilvánosságát a meghívónak az ülést megelőzően legalább 5 nappal az önkormányzat hivatalos honlapján, hirdetőtábláján történő közzétételével és a Délvilág című napilapban az ülés időpontjáról és a fontosabb napirendekről szóló rövid hír közlésével kell biztosítani.


 1. Választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy esetében csak akkor kerülhet sor a napirend nyílt ülésen történő tárgyalására, ha az ülést megelőzően a polgármesternek az érintett személy írásban nyilatkozik arról, hogy beleegyezik ügye nyilvános ülésen történő tárgyalásába. Az eredeti aláírással ellátott nyilatkozatot a jegyzőkönyv önkormányzatnál maradó példányához kell csatolni, míg a törvényességi ellenőrzésre felterjesztésre kerülő példányhoz másolatot kell készíteni.
7. §


Az ülések tervezése, előkészítése


 1. A képviselő-testület a gazdasági programmal összhangban éves munkatervet készít.


 1. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelőző év december havi testületi ülése elé a polgármester terjeszti be.


 1. A munkaterv tartalmazza:
  1. az ülés tervezett időpontját,
  2. a tervezett napirendi pontokat,
  3. a napirendi pontok előadójának nevét.


 1. Az elfogadott munkatervet a lakosság tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.


8 . §


Az előterjesztések


 1. Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, továbbá az új, munkaterven felüli anyagok, a képviselő-testület, vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet és határozat-tervezet, beszámoló, amelyben a képviselő-testület döntése szükséges.


 1. Tájékoztatónak minősül minden olyan a képviselő-testület részére benyújtott írásos anyag, melyben nem szükséges képviselő-testületi döntés. A tájékoztató tudomásul vétele határozattal történik.


 1. A munkatervbe nem tervezett előterjesztés napirendre tűzésének kezdeményezésére
  1. polgármester, alpolgármester,
  2. témakör szerint illetékes bizottság,
  3. bármely képviselő,
  4. jegyző jogosult.


 1. A javasolt előterjesztés napirendre tűzéséről és tárgyalásának időpontjáról a képviselő-testület – vita nélkül – dönt.


 1. Kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés:


 1. önkormányzati rendelet-tervezet,
 2. intézmény alapítása, átszervezés, megszüntetés,
 3. helyi népszavazás kiírása,
 4. költségvetést érintő előterjesztés,
 5. munkaterv.


 1. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
  1. a tárgyalandó témakör tárgyszerű bemutatását,
  2. határozati javaslatot,
  3. alternatív döntési lehetőség esetén az egyes változatok mellett és ellen felhozható érveket,
  4. pénzügyi kihatással járó döntés esetén a kiadások fedezetének meghatározását.


(7)Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a testületi ülést megelőző 12. munkanapon kell a jegyzőhöz eljuttatni.


9. §


Képviselő-testület összehívása, vezetése 1. A polgármester és az alpolgármester egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a testületi ülést a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.


 1. [4]A polgármester, az alpolgármester, a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnökének egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a testületi ülést a Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze


 1. Határozatképtelenség miatt elmaradt ülést az előzetesen kitűzött napirendekkel 8 napon belül meg kell tartani.10. §


(1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni


         a)a képviselőket,

b) bizottságok nem képviselő tagjait,

         c) a napirend előadóját,

         d) jegyzőt, aljegyzőt, pénzügyi csoportvezetőt,

         e) a tárgy szerint érintett civil szervezetek képviselőit,

f) az önkormányzat könyvvizsgálóját a véleményezési körébe tartozó témák tárgyalásakor,

[5]g) román nemzetiségi önkormányzat elnökét,

[6]h) roma nemzetiségi önkormányzat elnökét,


(2) Az ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg a meghívottak közül:


         a) a polgármesteri hivatal köztisztviselőjét,

         b) az önkormányzat tagintézményének vezetőjét,

         c) az önkormányzat könyvvizsgálóját,

         [7]d) román nemzetiségi önkormányzat elnökét,

         [8]e) roma nemzetiségi önkormányzat elnökét.


(3) Az önkormányzati feladat- és hatáskörben a meghívottak részére, valamint a jelenlévő érdeklődő polgároknak – amennyiben a napirendhez kapcsolódóan hozzá kívánnak szólni - az  ülés vezetője szót adhat. Erről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.


11. §


 1. Az előterjesztett napirendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.


 1. Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő javaslatot tehet. Az elhalasztásra tett javaslatot meg kell indokolni. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.


 1. A képviselő-testület az általa elfogadott napirendi pontokat az elfogadás sorrendje szerint tárgyalja meg.


 1. A polgármester minden ülésen első napirendként köteles a képviselő-testületet a két ülés közötti fontosabb eseményekről tájékoztatni, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról pedig beszámolni.


12. §


 1.  Az ülést levezető jogosítványai:


         a) Megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet.

         b) Megnyitja és berekeszti az ülést.

c) Előterjeszti a napirendi javaslatokat, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványokról.

d) Napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat.

e) Indokolatlanul hosszúra nyúlt vita esetén indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárást.

         f) Figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a témától.

         g) Tárgyalási szünetet rendelhet el.

h) Bonyolultabb indítvány előterjesztéséről, valamint szóban tett javaslatról hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az ülést felfüggesztheti.


 1. Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.


 1. Ügyrendi kérdésnek minősülnek a tanácskozás rendjére, az ülés vezetésére, a vita lezárására, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslatok.


 1. Az ülésvezető elsőbbséggel adja meg a szót az ügyrendi javaslat előterjesztőjének.


 1. Amennyiben az ülésvezető megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.


 1. A napirendi pont tárgyalását maximum 10 perces szóbeli ismertetés előzheti meg.


 1. A szóbeli ismertetést úgy kell összeállítani, hogy az megfelelő tájékoztatást adjon az érdeklődő választópolgároknak a tárgyalt napirendről.


 1. A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak előbb kérdést intézhetnek, majd a kérdések megválaszolása után következnek a hozzászólások.


 1. Ha az előterjesztő és az ülésvezető személye nem esik egybe, az előterjesztőnek reagálnia kell az elhangzott észrevételekre.13. §


A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében az ülés vezetője:

[9]a) figyelmeztetheti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása,

[10]b) rendreutasíthatja azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása.


A döntéshozatali eljárás


14. §


 1. Az ülésvezető elsőként a módosító, kiegészítő, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.


 1. Amennyiben a javaslat nem kapja meg a döntéshozatalhoz szükséges többséget a napirend tovább tárgyalható és ugyanazon az ülésen a döntési javaslat egy alkalommal ismételten szavazásra bocsátható.


 1. A megválasztott képviselők több mint felének igenlő szavazata szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírtakon túlmenően:


 1. helyi közügy megoldásában való részvételhez, annak vállalásához, arról történő lemondáshoz,
 2. önkormányzat rendeletében meghatározott esetekben.


15. §


[11](1) A képviselők a szavazásban igen vagy nem szavazattal vesznek részt, illetőleg tartózkodhatnak a szavazástól. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik, a számszaki eredményt az ülés vezetője hangosan ismerteti.


 1. A képviselő-testület bármely képviselő indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. A név szerinti szavazásról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.


 1. A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ „igen, nem, tartózkodom” a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.


 1. A titkos szavazás külön erre a célra készített szavazólapon, szavazóhelyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról 2 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a testületi ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


 1. A titkos szavazást a Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le és állapítja meg a titkos szavazás eredményét.


[12]15/A. §.


Amennyiben a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be a képviselő-testület a mulasztás tudomására jutását követő ülésén felülvizsgálja döntését, továbbá ezzel egyidejűleg –amennyiben kár keletkezett – az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.


Képviselő-testület döntései


16. §


(1)  A képviselő-testület határozata tartalmazza

a) a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban,

b) a végrehajtás határidejét – szükség esetén,

c) a végrehajtásért felelős személy nevét,

d)a határozatról értesítendők körét.


(2) A képviselő-testület határozatait külön-külön ,- a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:


…../20…(….hó …nap) Kt.h.


(3) A határozatokat – kivonat formájában – meg kell küldeni a végrehajtásban érintett személyeknek és szerveknek.


17. §


A rendelet-alkotás


A képviselő-testület által alkotott rendeleteket a naptári év elejétől kezdődően, emelkedő sorszámmal, évszámmal, valamint a kihirdetés hónapjának, napjának feltüntetésével és megkülönböztető jelzéssel kell ellátni a következők szerint:


Csanádpalota Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


……/….…. (…….hó….nap)

önkormányzati rendelete18. §


 1. Rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél.


 1. Amennyiben a rendelet tervezetet tárgyalásra alkalmas módon, - indokolással együtt – nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.


 1. A képviselő-testület – amennyiben azt szükségesnek látja – elhatározhatja adott tárgyú rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását.


 1. A rendelet-tervezet tárgyalása során a képviselő-testület általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri vagy bizottsági indítványról a képviselő-testület vita nélkül határoz.


 1. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja az önkormányzat hivatalában – annak hirdetőtábláján – való közzététel.


 1. A hatályban lévő rendeletek jegyzékét a 3 függelék tartalmazza.19. §


A képviselő-testület dokumentumai


 1. A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.


 1. A jegyzőkönyvet a képviselő-testület által alkalmanként választott 2 képviselő hitelesíti, akiknek személyére a polgármester tesz javaslatot. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.


 1. Az önkormányzat rendeleteiről és a képviselő-testület határozatairól külön-külön nyilvántartást kell vezetni.A képviselő jogállása, kérdezési jog és interpelláció


20. § 1. A képviselő a testületi ülésen gyakorolhatja kérdezési és interpellációs jogát.


 1. Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.


 1. Interpelláció: olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia.


 1. A kérdezés, illetve interpellációs jog a képviselőket csak képviselő-testületi üléseken, a napirend tárgyalása előtt szóban vagy írásban illeti meg.


 1. Amennyiben a települési képviselő akadályoztatása miatt nem tud részt venni a képviselő-testület ülésén azt köteles a testületi ülést megelőzően, legkésőbb az ülés megkezdéséig írásban vagy szóban (telefonon) jelezni.


 1. Amennyiben a képviselő távolmaradását az ülés megkezdésének időpontjáig nem jelenti be és hiányzásának nincs menthető indoka, úgy távolmaradását igazolatlannak kell tekinteni.


21. §


Bizottságok


 1. Az Önkormányzat által létrehozott bizottságok:


 1. Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 5 fő
 2. Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság 5 fő


 1. A bizottságok tagjaik sorából – a bizottság elnökének helyettesítésére – alelnököt választanak. Alelnöknek csak képviselő-testületi tag választható.


 1. A bizottságok feladatait és hatáskörét a 3. melléklet, a bizottságok tagjainak nevét és lakcímét a 2 függelék tartalmazza.


 1. A bizottságok elnökei megállapodhatnak egymással abban, hogy összefüggő témákat együttes ülésen tárgyalnak. A bizottság által tárgyalt témakörökben a képviselő-testület által hozott döntésekről a bizottságot a bizottság elnöke a következő bizottsági ülésen köteles tájékoztatni, illetőleg a vonatkozó testületi döntés megtekintésének lehetőségét a bizottsági tagok részére biztosítani kell.


[13](5) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság által esetenként megválasztott bizottsági tag írja alá.


[14]21/A §.


(1) A Képviselő-testület elé kizárólag a Pénzügyi, Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be az alábbi előterjesztések:

         a.) gazdasági program

         b.) költségvetési koncepció

         c.) éves költségvetési rendelet és módosító rendeletei

         d.) éves költségvetési beszámoló

         e.) hitelfelvétel

         f.) helyi adórendelet


(2) A Képviselő-testület elé kizárólag a Szociális Kulturális Oktatási és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be az alábbi előterjesztések

         a.) gazdasági program

         b.) költségvetési koncepció

         c.) éves költségvetési rendelet és módosító rendeletei

         d.) éves költségvetési beszámoló

e.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása


22. § 1. A bizottság tagjai a bizottság ülésein kötelesek részt venni. Indokolt távollétüket a bizottság elnökének előzetesen jelezniük kell.


 1. A bizottsági ülésre a polgármestert, alpolgármestert és a jegyzőt meg kell hívni.


23. §


A polgármester


 1. A polgármester főállásban látja el tevékenységét.


 1. A polgármester illetményének emelését – a Szociális Kulturális Oktatási és Ügyrendi bizottság javaslatára – a képviselő-testület állapítja meg.


(3) A polgármester fogadóórája:

                                      Kedd         8 órától 12 óráig24. §


Az alpolgármester


(1) A képviselő-testület tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.


25. §


A jegyző


[15](1) A jegyző a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, feladatait és hatáskörét Csanádpalota város és Nagylak község közigazgatási területére kiterjedő hatállyal látja el.


[16](2) A jegyző a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén az alábbi időpontokban tart fogadóórát:

              Hétfő                             8.00 órától 12.00 óráig

              Kedd                             8.00 órától 12.00 óráig

              Szerda                           8.00 órától 12.00 óráig

              Péntek                           8.00 órától 12.00 óráig


[17] [18](3) A jegyzőt akadályoztatása esetén az igazgatási csoportvezető helyettesíti.


[19](4) A jegyzőnek jelzési kötelezettsége van, ha a képviselő-testület működése vagy döntése jogszabálysértő. Ezen kötelezettségének teljesítése érdekében, - amennyiben bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni – a jegyzőnek a szavazás előtt szót kell adni.26. §


[20]Közös Önkormányzati Hivatal


A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal egységes hivatal, a belső tagozódását és a működésének rendjére vonatkozó szabályokat a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, amely a rendelet 4 függelékét képezi.27. §


A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok


 1. A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre.


 1. Fontosabb lakossági fórumok:

         a) közmeghallgatás,

         b) lakossági fórum.


(3)A képviselő-testület évente legalább 4 közmeghallgatást, egy alkalommal lakossági fórumot tart.

A közmeghallgatást, ennek időpontját legalább tíz nappal előbb, a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A közmeghallgatás meghirdetéséről a polgármester gondoskodik. A közmeghallgatás időpontját az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján közzé kell tenni.


 1. A lakosság tájékoztatása érdekében a képviselő-testület nyílt ülésének napirendjén szereplő előterjesztéseket a testületi ülést megelőzően legalább 5 nappal, nyílt ülések jegyzőkönyveit annak elkészültét követő 5 napon belül, az önkormányzati rendeleteket a kihirdetést követő 5 napon belül az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.


 1. Zárt ülésen hozott döntést - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak figyelembevételével – az önkormányzat hivatalos honlapján közlemény formájában nyilvánosságra kell hozni.28. §


Az önkormányzati gazdálkodás


(1) Az önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállítása előtt a polgármester írásban kikéri a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési és a Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményét. A bizottságok véleményét a költségvetési koncepciót tartalmazó előterjesztéshez írásban csatolja.


(2) A költségvetési rendelet-tervezet a Képviselő-testület elé terjesztését megelőzően a polgármesternek írásban ki kell kérni a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési és a Szociális Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményét. A bizottságok által kialakított véleményt a Képviselő-testület költségvetést tárgyaló testületi ülésén a bizottságok elnökei ismertetik. A bizottsági véleményeket írásban a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


29. §


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett - e rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörében döntsön.


30. §


A Képviselő-testület a jogszabály által előírt belső ellenőrzési feladataira vonatkozó kötelezettségének a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása útján tesz eleget.


31. §Az együttes ülést a társulás székhely településének polgármestere vezeti.32. §


Záró rendelkezés


 1. Ez a rendelet 2011. április 15-én lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Csanádpalota Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 28.) ÖR. és az azt módosító 16/2007. (VI. 27.) ÖR, a 26/2007. (IX. 26.) ÖR. a 30/2007. (XI. 30.) ÖR, a 16/2008. (VI. 30.) ÖR. és a 12/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelete.


         Kovács Sándor                                         Erdélyi Sándorné dr.

         polgármester                                                     jegyző


1. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhezA Képviselő-testület kötelező feladat- és hatásköreiA Hatásköri Jegyzék mindenkor hatályos száma a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában tekinthető meg.


[21]1/a. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletéhez


381201

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

412000

Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása

421100

Út, autópálya építése

422100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

493909

Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000

Építményüzemeltetés

813000

Zöldterület-kezelés

841112

Önkormányzati jogalkotás

841191

Nemzeti ünnepek programjai

841192

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841352

Mezőgazdasági támogatások

841402

Közvilágítás

841403

Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

842155

Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

842160

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

854234

Szociális ösztöndíjak

869042

Ifjúsági-egészségügyi gondozás

882111

Aktív korúak ellátása

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125

Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerződési és –átalakítási támogatása

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889943

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890115

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

940000

Közösségi, társadalmi tevékenységek

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés


[22] [23]2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendeletéhez
A Képviselő-testület átruházott hatásköreiA polgármesterre átruházott hatáskörök:

1. Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol

 1. a szociális törvényben és az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletében foglaltak szerint az alábbi szociális ellátások tekintetében:

aa) átmeneti segély,

ab) temetési segély,

 1. a hatáskörébe tartozó szociális ellátások vonatkozásában a jogosulatlanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatosan
 2. a gyermekvédelmi törvényben és az önkormányzat gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletében foglaltak szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatosan,
 3. a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

2. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján dönt: az 500.000,- Ft értékhatárt el nem érő használat és hasznosítási jog átengedéséről, ha a használat az 1 évet nem haladja meg.

3. A lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján: gyakorolja a bérbeadói jogokat, teljesíti az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.


4. Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján gondoskodik az elidegenítési eljárás lebonyolításáról.


5. A vásár és piac rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján megköti az elárusító asztal bérbeadására vonatkozó megállapodást.
3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendeletéhez


A bizottságok feladata és hatásköreI.

Általános feladat- és hatáskörök


A helyi önkormányzatokról szóló törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:


1. Előkészítik - feladatkörükben - a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.

2. Ellenőrzik feladatkörükben a hivatalnak a képviselő-testületi döntések előkészítésére, végrehajtására irányuló munkáját.

3. Kezdeményezhetik a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjaitól, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik.

4. Elkészítik a hatáskörükbe tartozó és a képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket, az előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalásokat.

5. Döntenek a hatáskörükbe tartozó, illetve a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben.

6. Indítványozhatják a képviselő-testület ülésének összehívását.

7. Javaslatot tehetnek a képviselő-testület ülésének napirendjére.

8. Előzetesen véleményezik a feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket.

9. Közreműködnek a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában.

10. Javaslatot tesznek a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;

11. Évente beszámolnak a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozataikról.

12. Választási ciklusonként egy alkalommal beszámolnak a végzett tevékenységükről a képviselő-testületnek.

13. Megállapítják saját működési rendjüket.II.

Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság


1. Véleményezi:

a) a költségvetési koncepciót, részt vesz annak kidolgozásában,

b) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,

c) a gazdasági célú döntéseket, a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket, így különösen a helyi adók bevezetésére vonatkozó rendelet-tervezetet,

d) a zárszámadásról szóló rendelet tervezetet,

e) a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseken keresztül az önkormányzati intézmények alapítását, átszervezését és megszüntetését,

f) az általános rendezési tervet, és figyelemmel kíséri a megvalósítást,

g) véleményezi, illetve javaslatot dolgoz ki a volt zártkerti ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítására,

h) az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.

Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben.


2. Közreműködik:

a) az önkormányzati gazdálkodás tervezésében, és figyelemmel kíséri év közben a gazdálkodás menetét,

b) a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére,

c) fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában, ellenőrzi a fejlesztési tevékenységet,

d) a közterület fásításában.


3. Figyelemmel kíséri:

a) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

b) a vállalkozásokat, elősegíti működésüket,

c) a város lakosságának kommunális ellátási, szolgáltatási helyzetét, ellenőrzi az e körbe tartozó önkormányzati feladatok végrehajtását,

d) a közterületek használatát, rendjét, tisztaságát.


4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

Vizsgálati megállapításairól tájékoztatja a képviselő-testületet.

Pénzügyi ellenőrzést végezhet az önkormányzat intézményeinél.


5. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú földek hasznosítására.


6. Elősegíti és szervezi a képviselő-testület földművelésügyi, növényvédelmi, környezetvédelmi, ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi, közlekedési, területfejlesztési és vízügyi feladatainak megoldását.


7. Tájékoztatók szervezésével segítséget nyújt a lakosságnak a mezőgazdasági termékek értékesítésében.


8. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak alapján véleményezi a közbeszerzési törvény által előírt tájékoztatókat, éves összegzéseket.

[24]9. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak alapján véleményezi az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívását.


10. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület esetenként megbízza.III.


Szociális Oktatás Kulturális és Ügyrendi Bizottság


1. Figyelemmel kíséri a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseken keresztül

a) a város egészségügyi ellátottságát, a gyógyító megelőző egészségügyi ellátást végző háziorvosi, fogorvosi szolgálat működését, a védőnői szolgálatot, a közegészségügy helyzetét,

b) a feladatkörébe tartozó – egészségügyi, szociális, oktatási és közművelődési - intézmények személyi és tárgyi feltételeinek alakulását, az intézmények működését és vizsgálja a tartalmi munka színvonalát.


2. Előzetesen véleményezi az egészségügyi, szociális és gyámügyi témakörrel kapcsolatos beszámolókat, előterjesztéseket.


3. Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket.


4. Elősegíti az egészségügyi és szociális feladatokat ellátók munkáját.


5. Összehangolja a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat.


6. Folyamatosan elemzi az egészségügyi és szociális ellátás helyzetét, a felmerülő szükségletek kielégítésére feladattervet dolgoz ki.


7. Véleményezi

a) az oktatási és művelődésügyi intézmények létesítésére, megszüntetésére, bérbeadására vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseket.

b) a vonatkozó képviselő-testületi előterjesztéseken keresztül a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, munka eredményességét,

         c) az oktatási, közművelődési, sport témakörű beszámolókat, tájékoztatókat.

d) a művelődési, oktatás-nevelési intézmények működési szabályzatát.


8. Az önkormányzat által delegált tagokon keresztül rendszeres kapcsolatot tart az iskolaszékkel.


9. Javaslatot tesz

a) kulturális rendezvények megtartására, évfordulók megünneplésére és részt vesz azok megszervezésében,

b) a „Csanádpalotáért” kitüntető címben részesítendő személyekre,

c) a képviselő-testületnek a polgármester, alpolgármester illetményének emelésére vonatkozóan.


10. Figyelemmel kíséri

a) a sportegyesület működését és az iskolai diáksportot.

b) az Önkormányzat rendelet-tervezeteinek előkészítését, vizsgálja azok          hatályosulását.


11. Segíti a diáksport tevékenységét és a versenysport feladatait.


12. Előkészíti, szervezi és ellenőrzi az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására.


13. Lebonyolítja a titkos szavazásokat.


14. Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, valamint a képviselők vagyonnyilatkozatát.


15. Kivizsgálja és döntésre a Képviselő-testület elé terjeszti az összeférhetetlenségi ügyeket.[1] Módosította a 11/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. április 1-től

[2] Módosította a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. július 1-től

[3] Módosította a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013. január 1-től

[4] Kiegészítette a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2012. július 1-től

[5] Módosította a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése. Hatályos 2012. július 1-től

[6] Módosította a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése. Hatályos 2012. július 1-től

[7] Módosította a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése. Hatályos 2012. július 1 től

[8] Módosította a 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése. Hatályos 2012. július 1-től

[9] Módosította az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február 1-től

[10] Módosította az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február 1-től

[11] Módosította az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február  1-től

[12] Beiktatta az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. február 1-től

[13] Módosította az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2013. február  1-ől

[14] Beiktatta az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2013. február 1-től

[15] Módosította a 11/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. április 1-től

[16] Módosította a 11/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. április 1-től

[17] Módosította az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013. február 1-től

[18] Módosította a 25/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.  december  20-tól

[19] Beiktatta az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013. február 1-től

[20] Módosította a 11/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. április 1-től

[21] Módosította az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február 1.

[22] Módosította a 3/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése. Hatályos 2012. március 1.

[23] Módosította a 25/2013. (XII. 19.) ÖR. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.  január 1-től.


[24] Kiegészítette az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2013. február 1-től