Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2016. 05. 27

CSANÁDPALOTA VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016.( V.27.) 

önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjérőlZáradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 25.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 27.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2016. május 28.


                                                                           

                                                                                     dr. Barna Angéla                                                                                                jegyző


Csanádpalota Város  Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.

Általános rendelkezések


1. §

Csanádpalota Város  közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


2.§


E rendelet alkalmazásában:


1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.


2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.


3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II.

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok


3. §


(1) Csanádpalota Város  közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2)

bekezdésben foglalt kivételekkel. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) Nem kell elnevezni az utcák, épületek közötti szerviz utakat, a mezőgazdasági célú utakat,

a lakónépességet nem érintő dűlőutakat, gyalogutakat.


(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.


(4) Amennyiben az elnevezett közterület természetes folytatásaként új szakasz nyílik, az a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


4. §


 (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Csanádpalota város  történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.


(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.


(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) – (3) bekezdését.


(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki:


a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Csanádpalota Városhoz vagy térségéhez  kötődik, hozzájárult Csanádpalota vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Csanádpalota város lakói számára.


5. §


(1)  A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:


a)  polgármester,

b) települési önkormányzati képviselő,

c) képviselő-testület bizottsága,

d) Csanádpalota városban bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Csanádpalota városban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a lakosság  véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.


(3) Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.


6. §


(1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.


(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.


(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit,  a településen közszolgáltatás végzőket, a rendőrséget, tűzoltóságot, mentőket, postát  az új közterület elnevezésről.


III.

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


7. §


(1)  A névvel  ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb  épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.


(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.


(3) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.


(4) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.


(5) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.


8. §


(1)  Az utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát a városközponttól haladva  az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a bal oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.


(2) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.


(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával ellentétes irányú.

9. §


(1)  Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.


(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.


(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.


10. §


(1)  A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:


a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

az ingatlan házszáma téves,


b) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.


11. §


A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is.
IV.

Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése


12. §


(1)  A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.


(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.


(3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.


13. §


A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.


14. §


(1)  A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.


(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.


V.

Záró rendelkezések


15. §


(1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak.


(3)A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 14. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2016. december 31-ig köteles eleget tenni.


Csanádpalota, 2016. május 25.
Kovács Sándor                                                                                              dr. Barna Angéla

polgármester                                                                                                      jegyző


 


Kihirdetve: 2016. május 27.


dr. Barna Angéla

jegyző