Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2015 (X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 02 - 2015. 10. 02


C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2015. (X.01.)


önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Záradék:

Megalkotás napja: 2015. szeptember 30.

Kihirdetés ideje: 2015. október 1.

Hatálybalépés ideje: 2015. október 2.


                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                       jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint az 1-5. mellékletben részletezetteknek megfelelően:

             

Bevételi főösszegét:                                                           2.285.546 eFt

              Működési célú támogatások :              1.840.976 e Ft

              Közhatalmi bevételek:                              73.740 e Ft

              Működési bevétele:                                370.710 e Ft

              Felhalmozási bevételek összesen:                 120 e Ft


Kiadási főösszegét:                                                           2.285.546 eFt                                                   Működési  kiadások:                             315.044 e Ft  

              Ellátottak pénzbeli juttatási:                    20.817 e Ft

               Egyéb működési célú kiadások:           199.186 e Ft

              Felhalmozási célú kiadások:              1.638.911 e Ft 

              Finanszírozási kiadások:                       111.588 e Ft összegre módosítja


2. §

Az R. 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. és 2. melléklete lép.


3. §

Az R. 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.


4. §


Az R. 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4., 5., 6., 7. melléklete lép.


5. §

A R. 6., 8. mellékletek hatályukat vesztik.


6. §

Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2015. szeptember 30.


Kovács Sándor                                                           dr. Barna Angéla

  polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetve: 2015. október 1.dr. Barna Angéla jegyző

Mellékletek