Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 28 - 2018. 09. 29

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 18.§-a alapján, Magyarország 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi válságköltségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről szóló 4/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1) -és (2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„2. §

  1. A képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                               1.345.922.246 Ft-ban,

     ezen belül

     a működési célú költségvetési bevételek főösszegét         1.187.291.294 Ft-ban

     a működési célú költségvetési kiadások főösszegét          1.184.429.026   Ft-ban

     működési költségvetési egyenlegét                                           2.862.268   Ft-ban


     a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét       158.630.952  Ft-ban

     a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét        161.493.220 Ft-ban

     a felhalmozási költségvetési egyenlegét                                  -2.862.268 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímek szerint állapítja meg:

Személyi juttatás                                                                  219.350.448 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                   42.715.358     Ft

Dologi kiadások                                                                    249.290.090    Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  27.712.540     Ft

Egyéb működési célú kiadások                                             515.765.349 Ft

Finanszírozási kiadások                                                         129.595.241 Ft

Beruházások                                                                          129.932.955Ft

Felújítások                                                                             31.560.265Ft.”2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

 (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.


3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                          


               Nyergesné Kovács Erzsébet                                             dr. Juhász László

                          polgármester                                                                   jegyző     

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember 27.


                                                                                                                     

                                                                                                         dr. Juhász László

                                                                                                                  jegyző
Mellékletek