Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Csanádpalota Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben,  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében  szereplő felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §

Az adó alanya


(1) Az adó alanya az, aki a naptári év, adóév (a továbbiakban: év) elsőnapján az építmény Csanádpalota illetékességi területén lévő ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, a vagyoni értékű jog jogosultja.


(2) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.


(3) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.


2.§

Az adó mértéke


(1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000 Ft.


3.§

Adómentesség


(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól:


a) a lakással azonos helyrajzi számmal lévő minden nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,


b) az önkormányzattól bérelt telek,


c) az önkormányzat saját tulajdonában lévő telek.


4.§

Záró rendelkezések


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.


(2) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.


(3) Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adóját határozatlan időre vezeti be.Csanádpalota, 2019. november 26.Dr. Debreczeni István                                               Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                                jegyzőZáradék:

                                                                                 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 26.                                                                                  Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek