Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2019 (VI.14.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (VI.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01 - 2019. 07. 02

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:


1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/a számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 1/b számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 1/c számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet) 1/d számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


2. §


(1) Ez a rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                            Dudaszegné dr. Lajos Tímea

polgármester                                                                        jegyzőZáradék:


Kihirdetve: 2019. június 14.


Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                               jegyző


 1. melléklet a 14/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez


 "1/a számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza (Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám), mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


 a.) mint ellátást igénybevevő:

 • házassági családi és utóneve: ___________________________________________________________
 • születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
 • lakcíme: ___________________________________________________________________________________ 
 • telefonszáma:_____________________________________________________________________________ 
 • anyja neve: _______________________________________________________________________________
 • születési helye: ___________________________________________________________________________
 • születési ideje:____________________________________________________________________________
 • személy igazolvány száma: _____________________________________________________________
 • TAJ-szám: _________________________________________________________________________________
 • nyugdíjas törzsszám:_____________________________________________________________________


b.) tartásra kötelezett (vagy azt vállaló) személy:

 • házassági családi és utóneve: ___________________________________________________________
 • születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
 • lakcíme: ___________________________________________________________________________________ 
 • telefonszáma:_____________________________________________________________________________ 
 • anyja  neve: _______________________________________________________________________________
 • születési helye: ___________________________________________________________________________
 • születési ideje:____________________________________________________________________________
 • személy igazolvány száma: _____________________________________________________________

között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:


 1. A megállapodás tárgya


1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota, Délibáb utca 2. szám alatt a személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást: átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt, „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóházát működtet. Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosít.


2.) Az ellátást nyújtó intézmény az 1.) pontban megjelölt ingatlanban lévő, 2 – 3 - 4 ágyas, fűtéssel, világítással, funkciójának megfelelő alapbútorzattal ellátott – nem kizárólagos használatú – szobában helyezi el az ellátást igénybe vevőt, aki tudomásul veszi, hogy az ellátást nyújtó intézmény jogosult másik személyt is e szobában elhelyezni.


3.) Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást ………….. év …………………….. hó ………. napjától kezdődően, legfeljebb egy évi időtartamra szólóan biztosítja. Az ellátást az intézmény-egység vezető különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvélemények figyelembevételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbíthatja.
II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége


4.1.) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és hozzátartozóját

 • az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,
 • az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
 • a jogosult és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás rendjéről, az érdekképviseleti fórum működéséről, panaszjoguk gyakorlásának módjáról,
 • az intézményi házirendről (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait), és melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra került, egy példánya pedig az ellátást igénybe vevő által aláírva a megállapodás mellékletét képezi,
 • az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról, személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről,
 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról, valamint az érdekképviseleti fórumműködéséről, melynek szervezeti és működési szabályzata egy példánya jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az ellátást igénybe vevő részére átadásra került,
 • tartózkodási hely létesítési kötelezettséggel kapcsolatosan.


4.2.)         A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:


 • a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,
 • arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,
 • minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,
 • arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez,
 • az eltemettetése módjáról, és annak költségviselőjéről,
 • az ellátást igénybe vevő – halála esetére – írásos végintézkedést tett-e vagy sem,
 • minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.)


4.3.) A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját

a.) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,

b.) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,

c.) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,

d.) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,

e.) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.Az ellátást igénybe vevő által megjelölt hozzátartozó (amennyiben nem azonos jelen Megállapodásban megjelölt személlyel)

Név: ________________________________________________________________________________________________

Lakcím: ____________________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________________________


5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz-ellátást,
 • napi háromszori étkeztetést – melyből egy alkalommal főtt ételt -, igény szerint

diétás étkezést biztosít,

 • szükség szerint biztosítja a textíliával való ellátást, a textíliák, a ruházat mosását,

javítását, a házirendben meghatározott módon,

 • gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek beszerzéséről,
 • egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről,
 • a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő értékeinek és vagyontárgyainak megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabályoztuk,
 • külön térítés ellenében alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl. fodrászat),
 • az intézmény vezetője köteles gondoskodni a jogosult és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő helyiség biztosításával, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj


6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért (a rendszeres havi jövedelme alapján), a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj az ellátást igénybevevő jövedelmének 60%-a.


6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.


6.3.) A gondozott két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.


A gondozott a két hónapot meghaladó távolléte idejére

 • egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át,
 • az előző pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti.


6.4.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, illetve az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szabályainak alkalmazásával.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.


6.5.) Az intézményi térítési díj összegét a fenntartó évente határozza meg. Erről az intézményvezetője tájékoztatást ad.


6.6.) Gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszközköltség


Az intézményvezetője a személyi térítési díj megállapításával egyidejűleg értesíti az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét az intézmény által viselt, illetve átvállalt gyógyszerköltség, valamint gyógyászati segédeszközköltség mértékéről.

A költségek viselésének megállapítása tekintetében tett intézményvezetői intézkedés ellen az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat panasszal.6.7.) Eseti térítési díj


Az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek nem tartoznak az alapfeladatok körébe (pl.: fodrász, kozmetika, pedikűr); valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért (pl. kirándulás, színházlátogatás) eseti térítési díjat kell fizetni a szolgáltató árlistája vagy a szolgáltatás önköltsége figyelembe vételével. Az intézmény jelen Megállapodás megkötésének időpontjában az alábbi szolgáltatásokat nyújtja eseti térítési díj ellenében:

             

Szolgáltatás megnevezése:                                          Fizetendő térítési díj:

                       Fodrász, pedikűr                                          Kifüggesztett árlista alapján


A fent megnevezett szolgáltatásokért fizetendő eseti térítési díj összegének megváltoztatása nem minősül jelen Megállapodás módosításának, így arra a szolgáltatást nyújtó egyoldalúan is jogosult.


7.) Érdekképviselet


A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál

 • az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,
 • az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi               kötelezettségei megszegése esetén, vagy
 • az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.


8.) Ellátott jogi képviselő:


Az intézményben ellátottjogi képviselő működik, aki az ellátást igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő feladatai – különösen – az alábbiak:

              a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátást igénybe vevőt érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőt érintő jogokról,


              b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátást igénybe vevő között kialakult konfliktus megoldásában,


              c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és fenntartójánál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtott kérelmek, beadványok megfogalmazásában,


              d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét.


Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

www.ijb.hu

honlapján megadott területileg illetékes betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő.


Csongrád megyei elérhetőség: Integrált Jogvédő Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Iroda

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

tel:+36-20-4899-5379.) Az intézményi jogviszony megszűnése


9.1.) Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik

 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az elhelyezésről a jegyző intézkedik,
 • a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 • a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a házirendben meghatározott – idő elteltével,
 • a jogosult halálával,
 • akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, illetve intézményi elhelyezése nem indokolt, és végül
 • az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének.


Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézményvezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.9.2.) Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

 • a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
 • az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira,
 • minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően – az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.


Nem lehet bevonni az elszámolásba az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


 10.) A panasztétel lehetősége és kivizsgálási módja:


Az Érdekképviseleti Fórum megtárgyalja az intézményi ellátást igénybevevők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.

Az intézményvezető kötelessége minden panasz kivizsgálása, és a szükséges intézkedés megtétele.

A Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához lehet fordulni.


11.)   Az ellátást igénybevevő nyilatkozata halála esetére


Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy van/nincs írásos végintézkedése. Amennyiben van írásos végintézkedése, úgy annak fellelhetősége: ________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________


Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy eltemettetéséről _____________________________________ (név, lakcím) hozzátartozó fog gondoskodni.

A temetés helyét és módját illetően az ellátást igénybe vevő a következőket nyilatkozza:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. A megállapodás módosítása:


12.1. Jelen Megállapodás módosítására csak az intézményvezetője és az ellátást igénybe vevő/törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor.

12.2. A szociális intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.

12.3. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.


13. Befejező rendelkezések


13.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelel.

13.2. A szociális intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit lehető legjobban teljesítse.

A megállapodást aláíró Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

13.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

13.4 Jelen Megállapodás Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendeletének 1/a számú melléklete szerinti tartalommal készült.

13.5. Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

13.6. Jelen Megállapodás a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.Kelt: Csanádpalota, 20___. ___________________________ hó ________. nap

            ________________________________                                             ___________________________________

                ellátást igénybe vevő                                                        tartásra kötelezett vagy azt

                                                                                                            vállaló személy

                                           ___________________________________

ellátást biztosító intézmény"
 1. melléklet a 14/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez


„1/b számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez”


M E G Á L L A P O D Á Samely létrejött egyrészről a Csanádpalota Városi Önkormányzat által fenntartott Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő Nappali ellátást nyújtó Klub (Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám),  (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:

 • házassági családi és utóneve: ___________________________________________________________
 • születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
 • lakcíme: ___________________________________________________________________________________ 
 • telefonszáma:_____________________________________________________________________________ 
 • anyja neve: _______________________________________________________________________________
 • születési helye: ___________________________________________________________________________
 • születési ideje:____________________________________________________________________________
 • személy igazolvány száma: _____________________________________________________________
 • TAJ-szám: _________________________________________________________________________________
 • nyugdíjas törzsszám:_____________________________________________________________________Gondnokság alatt áll-e?              igen – nem

Amennyiben gondokság alatt áll:              korlátozó – kizáró

Gondnok neve: ____________________________________________________________________________________

Gondnok címe, elérhetősége:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A megállapodás tárgya


1.) Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nappali ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon, az ellátott igényének és egészségi állapotának figyelembevételével.


2.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre biztosítja.

II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség 4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége


4.1.) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt

és hozzátartozóját

- az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az ellátottjogi képviselő működéséről, a panaszjog gyakorlásának módjáról,

- az intézményi házirendről, melynek egy példánya az ellátást igénybe vevő számára átadásra került, egy példánya pedig az ellátást igénybe vevő által aláírva a megállapodás mellékletét képezi,

- az intézménybe való felvételhez szükséges okiratokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.


4.2.) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez,

- minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat  az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • nappali tartózkodás biztosítása,
 • szükség szerint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését (tisztálkodás, a ruházat mosása) a házirendben meghatározott módon,
 • az ellátást igénybe vevő mentális gondozása, egészségügyi ellátás heti egy alkalommal,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • szabadidős programok, kirándulások szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.


6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj

Az ellátást a fenntartó térítésmentesen biztosítja.

7.) Távollétre vonatkozó szabályozás


Betegség esetén (ha ez nem tartós, 30 napon belüli) ha az ellátást igénylő étkezést igényel az ebéd kiszállításáról a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik az intézmény. 30 napos folyamatos távollét esetén a klubtagság szünetel.


8.) Érdekképviselet

A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az ellátottjogi képviselőnél:

- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,

- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy

- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.


9.) Az intézményi jogviszony megszűnése

9.1.) Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik

a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség nem terheli,

b.) a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

c.) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a házirendben meghatározott – idő elteltével,

d.) a jogosult halálával,

e.) akkor, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, és végül

f.) az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,


9.2.) Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira,

- minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően – az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

Nem lehet bevonni az elszámolásba az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


10.) Az ellátást igénybe vevő felhatalmazza az intézmény vezetőjét, illetve az általa megbízott személyt, hogy egészségi állapotának változásáról, betegségéről, kórházi kezeléséről az alább megnevezett hozzátartozóját/személyt értesítse:

Név: ________________________________________________________________________________________________

Lakcím: ____________________________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________________________


11.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


12.) A Megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi képviselőhöz lehet fordulni.


Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

www.ijb.hu

honlapján megadott területileg illetékes betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő.


Csongrád megyei elérhetőség: Integrált Jogvédő Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Iroda

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

tel:+36-20-4899-537


13.) Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor.

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen Megállapodás Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendeletének 1/b szerinti melléklete szerinti tartalommal készült.

Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

14.) Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.


Kelt: Csanádpalota, 20……………………………………………………….


  ________________________________                                            ___________________________________

    ellátást igénybe vevő                                                         tartásra kötelezett vagy azt

                                                                                                    vállaló személy


 ___________________________________

    ellátást biztosító intézmény”

 1. melléklet a …… /2019. (…….) önkormányzati rendelethez


„1/c számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez”


M E G Á L L A P O D Á Samely létrejött egyrészről a Csanádpalota Városi Önkormányzat által fenntartott Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Sirály utca 1. szám), mint szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:


 • házassági családi és utóneve: ___________________________________________________________
 • születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
 • lakcíme: ___________________________________________________________________________________ 
 • telefonszáma:_____________________________________________________________________________ 
 • anyja neve: _______________________________________________________________________________
 • születési helye: ___________________________________________________________________________
 • születési ideje:____________________________________________________________________________
 • személy igazolvány száma: _____________________________________________________________
 • TAJ-szám: _________________________________________________________________________________
 • nyugdíjas törzsszám:_____________________________________________________________________Gondnokság alatt áll-e?              igen – nem

Amennyiben gondokság alatt áll:              korlátozó – kizáró

Gondnok neve: ____________________________________________________________________________________

Gondnok címe, elérhetősége:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A megállapodás tárgya1.) Az ellátást nyújtó intézmény a Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti telephelyen étkeztetést biztosít.

 2.) Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon. 

3.) Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre biztosítja.


II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége

4.1.) Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt

- az intézmény által biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az intézmény által biztosított ellátás igényléséhez szükséges okiratokról, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.

4.2.) A jogosult az ellátás igénylésekor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,

- minden olyan dologról, ami az ellátás biztosítását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


(Nem kell a térítési díj megállapításához szükséges adatokat közölni akkor, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.)


4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat

a.)    az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,

b.)    a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.


 5.) Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:


 • napi egyszeri meleg étel – ebéd – biztosítása munkanapokon.

 A szolgáltatás igényelt formája:        - elvitel,

- lakásra szállítás,

- helyben fogyasztással. A helyben fogyasztás a

nappali ellátást nyújtó klubban történik.


Az ebéd kiszolgálása az intézmény által az igénybevevő részére átadott étkezési jegyek ellenében az Önkormányzat által a felnőtt étkeztetésre kötött ellátási szerződés alapján a_______________________________________________________________________________ által üzemeltetett _______________________________________ (_______________________, __________________________ utca ___. szám) történik, az üzemeltető által meghatározott időpontban.
6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj


6.1.) Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) az intézmény által biztosított étkeztetésért a családban az egy főre jutó havi jövedelem alapján havonta ……………………. Ft személyi térítési díjat köteles fizetni. A térítési díjat havonta - utólag, a tárgyhónap 5. napjáig kell megfizetni.


6.2.) A személyi térítési díj összege évente – a fenntartó által – két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személy térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a térítési díj számításának alapjául szolgáló jövedelem 30%-át az étkeztetést igénybe vevő esetében.


6.3.) Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, illetve az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szabályainak alkalmazásával.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.


7.) Az ellátás megszűnése

7.1.) Az ellátás megszűnik

 • ha az ellátás megszervezéséről az Önkormányzat nem gondoskodik,
 • a határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 • a jogosultnak, illetve hozzátartozójának az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a szakmai programban meghatározott – idő elteltével,
 • a jogosult halálával,
 • akkor, ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, és végül
 • az ellátást biztosító megszüntetheti az ellátást akkor, ha a jogosult az ellátás igénybevételével kapcsolatos előírásokat súlyosan megsérti, és/vagy – rendszeresen – nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének.


7.2.) Az ellátás megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

 • a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
 • minden olyan dologra, melyek – az ellátás megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódnak.

Nem lehet bevonni az elszámolásba az ellátás megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


8.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


9.) A megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi képviselőhöz lehet fordulni.


Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége:


Integrált Jogvédelmi Szolgálat

www.ijb.hu

honlapján megadott területileg illetékes betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő.


Csongrád megyei elérhetőség: Integrált Jogvédő Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Iroda

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

tel:+36-20-4899-537


10.) Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor.

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen Megállapodás Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendeletének 1/c szerinti melléklete szerinti tartalommal készült.

Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

11.) Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.


Csanádpalota, 20………………………………………………….  ________________________________                                            ___________________________________

    ellátást igénybe vevő                                                                tartásra kötelezett vagy azt

                                                                                                  vállaló személy

  ___________________________________

     ellátást biztosító intézmény" 1. melléklet a ……./2019. (……..) önkormányzati rendelethez


„1/d számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez”


M E G Á L L A P O D Á S


mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Város Önkormányzata által fenntartott Csanádpalotai Szociális Intézmény  és  Gyermekjóléti Szolgálat (Csanádpalota, Sirály utca 1. szám), mint szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről


a.) mint ellátást igénybevevő:

 • házassági családi és utóneve: ___________________________________________________________
 • születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
 • lakcíme: ___________________________________________________________________________________ 
 • telefonszáma:_____________________________________________________________________________ 
 • anyja neve: _______________________________________________________________________________
 • születési helye: ___________________________________________________________________________
 • születési ideje:____________________________________________________________________________
 • személy igazolvány száma: _____________________________________________________________
 • TAJ-szám: _________________________________________________________________________________
 • nyugdíjas törzsszám:_____________________________________________________________________

Gondnokság alatt áll-e?              igen – nem

Amennyiben gondokság alatt áll:              korlátozó – kizáró

Gondnok neve: ____________________________________________________________________________________

Gondnok címe, elérhetősége:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:


 1. A megállapodás tárgya


 1. A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, Csanádpalota Városi Önkormányzat  a Csanádpalota, Sirály utca 1. szám alatti Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, a Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti telephelyen működteti a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás alapszolgáltatást. 
 2. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátást biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban és a jelen megállapodásban szabályozott módon, az ellátott igényének és egészségi állapotának figyelembevételével.


 • Az intézmény az ellátást ………….. év ……………………… hó …… napjától kezdődően határozott időre: ………….. év ……………………… hó …….. napig vagy határozatlan időre biztosítja.


II.) Szolgáltatások és fizetési kötelezettség


4.) A felek tájékoztatási kötelezettsége

4.1.) Az ellátás igénylésekor az intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt

- az ellátás tartamáról és feltételeiről,

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az ellátás igénybevételéhez szükséges okiratokról, és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.

4.2.) A jogosult az ellátás igénylésekor köteles nyilatkozni:

- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,

- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,

- minden olyan dologról, ami az ellátás fenntartását, illetve megszűnését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.


4.3.) Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,


5.) Az ellátás keretében az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • szükség szerint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését (tisztálkodás, a ruházat mosása) a házirendben meghatározott módon,
 • az ellátást igénybe vevő mentális gondozása, egészségügyi ellátása, gyógyszereinek beszerzése,
 • közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, kisebb mosás, fűtés,

takarítása  gondozott közvetlen környezetében),

 • külső kapcsolattartás elősegítése,
 • hivatalos ügyek intézése.


 6.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj

Az ellátást a fenntartó térítésmentesen biztosítja.


7.) Az ellátás megszűnése

7.1.) Az ellátás megszűnik

 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 • az ellátás határozott idejű igénybevétele esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 • a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – a szakmai programban, illetve a jogszabályokban meghatározott – idő elteltével,
 • a jogosult halálával,
 • akkor, ha az ellátásra való jogosultság feltételei már nem állnak fenn, és végül
 •  az intézményt fenntartó megszüntetheti az ellátást akkor, ha a jogosult az ellátás igénybevételével kapcsolatos előírásokat súlyosan megsérti,

7.2.) Az ellátás igénybevételének megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed:

 • minden olyan dologra, melyek az ellátás megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódnak.

Nem lehet bevonni az elszámolásba az ellátás megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.


8.) Az ellátást igénybe vevő felhatalmazza az intézmény vezetőjét, illetve az általa megbízott személyt, hogy egészségi állapotának változásáról, betegségéről, kórházi kezeléséről az alább megnevezett hozzátartozóját/személyt értesítse:

Név: ________________________________________________________________________________________________

Lakcím: ____________________________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________________________________________________________________    

        

9.) Az intézmény kijelenti, hogy előre nem látható helyzetekben is minden elvárhatót megtesz, hogy a megállapodásból következő kötelezettségeit a lehető legjobban teljesítse.


10.) A Megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezető a panaszt köteles 15 napon belül kivizsgálni és a panasztevőt értesíteni a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott idő lejárta után, illetve az intézkedés kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézmény fenntartójához, illetve az ellátottjogi képviselőhöz lehet fordulni.


Ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége:


Integrált Jogvédelmi Szolgálat

www.ijb.hu

honlapján megadott területileg illetékes betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselő.


Csongrád megyei elérhetőség: Integrált Jogvédő Szolgálat Dél-Alföldi Regionális Iroda

6726 Szeged, Bal fasor 17-21.

tel:+36-20-4899-537


11.) Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor.

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen Megállapodás Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendeletének 1/d szerinti melléklete szerinti tartalommal készült.


Jelen Megállapodás ……… (………………………) db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.


12.) Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.Kelt: Csanádpalota, 20………………………………………………….

   


________________________________                                              ___________________________________

    ellátást igénybe vevő                                                                  tartásra kötelezett vagy azt

                                                                                                   vállaló személy

___________________________________

  ellátást biztosító intézmény"


Mellékletek