Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01
CSANÁDPALOTA VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


22/2015. (XII. 17.)


önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adórólZáradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2015. december 16.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december 17.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. január 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   dr. Barna Angéla

                                                                                  jegyző                                                                                                                                                                                                       
Csanádpalota  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezés

(1)E rendelet alkalmazásában:

  • állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.)Korm. rendelet 2.§.1.pontja szerinti támogatás,
  • egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


(2)E rendelet alkalmazásában a Htv.-ben meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az adókötelezettség

  1. §

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adómentesség

  1. §

(1) Mentes az adó fizetése alól az a háziorvos vállalkozó akinek/amelynek ( továbbiakban: kedvezményezett) a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2)A 2.§ (1) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett adóelőnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének 81) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) A kedvezményezettek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek ( HL L 114.,2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső hatásig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás más csekély támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(7)A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8)A támogatást nyújtó, Csanádpalota Város Önkormányzata írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegnek minősül. Az igazolás a rendelet 2. mellékletét képezi.

(9)A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Az adó mértéke

3. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. 37. § (1) bekezdés szerinti adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5000 Ft.

Záró rendelkezések  1. Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
  2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 2/2011.(I.27.) ÖR. rendelet.


Csanádpalota, 2015. december 16.


Kovács Sándor                                                               Dr. Barna Angéla

polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: Csanádpalota, 2015. december 17.


Dr. Barna Angéla

jegyző