Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2018 (XI.13.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2018 (XI.13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 02

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:


1. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésében a "Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat" szövegrész helyébe a "Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat" szöveg lép.


2. §


A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(4) Az igénybe vett személyes gondoskodási szolgáltatásokért a személyi térítési díjat havonta utólag,

a) az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, valamint a szociális szolgáltatás vonatkozásában a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig,

b) a "NAPLEMENTE" Idősek Gondozóházában a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megfizetni."


3. §(1) A Rendelet 1/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/a melléklete lép.


(2) A Rendelet 1/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/b melléklete lép.


(3) A Rendelet 1/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/c melléklete lép.


(4) A Rendelet 1/d számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/d melléklete lép.


(5) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


(6) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


(7) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.5. §


Hatályát veszti a Rendelet 6. § (5) bekezdése.
6. §(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 dr. Juhász László

polgármester                                                                        jegyzőZáradék:


Kihirdetve: 2018. december 13.


dr. Juhász László

                                                                                                               jegyző

Mellékletek