Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020 (II.6.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI.2.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 03. 02


Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:1. §


  1. A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló, a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


  1. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.2. §


(1) Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
            Dr. Debreczeni István                                                           Dr. Hajnal Péter

polgármester                                                                  titkársági csoportvezető

 jegyző jogkörében eljárva


Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2020. február 5

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2020. február 6.

A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2020. március 1.


Csanádpalota, 2020. február 6.

                                                           jegyző jogkörében eljárva


            Dr. Hajnal Péter

     titkársági csoportvezető

        

1. melléklet a 3/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez„ 2. melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethez”


A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI1.)Csanádpalota Térségi Napsugár  Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény


a.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:

            aa.) étkeztetés

            (napi négyszeri étkezés)                                                       589,- Ft/nap

            - reggeli                                                                                  112,- Ft/adag

            - tízórai                                                                                   70,- Ft/adag

            - ebéd                                                                                     307,- Ft/adag

            - uzsonna                                                                               100,- Ft/adag

            ab) gondozási díj

            (a Gyvt. 147. § (4) bekezdése

            alapján)                                                                                      0,- Ft/nap      


b.) Napsugár Óvodai Tagintézmény:

                        napi háromszori étkezés                                            580,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                       116,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                         359,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                    105,- Ft/adag


c.) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény:

napi háromszori étkezés                                            580,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                       116,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                         359,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                    105,- Ft/adag


2.) Dér István Általános Iskola – iskolai  napközi otthon:

napi háromszori étkezés                                            653,- Ft/nap

                        - tízórai                                                                       131,- Ft/adag

                        - ebéd                                                                         405,- Ft/adag

                        - uzsonna                                                                    117,- Ft/adag”


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai az ÁFA-t nem tartalmazzák.2. melléklet a 3/2020. (II.6.) önkormányzati rendelethez


 4. számú  melléklet a 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelethezA Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményben biztosított

időszakos gyermekfelügyelet önköltsége:személyi jellegű kiadások                                         27 923 108.- Ft

Munkaadót terhelő járulékok                                       4 886 544.- Ft

dologi kiadások (élelmezési költség nélkül):              1 810 000.- Ft

összes kiadás (szolgáltatási önköltség):                     34 619 652.- Ft


Férőhely:                                                                                36 fő                                      

Tervezett nyitvatartási napok száma:                                  231 nap                        

Nyitvatartási idő:                                                                   6.30 – 17.00 óra                    


Egy nyitvatartási napra jutó önköltség:                                 149 869.- Ft


Egy férőhelyre jutó napi önköltség:                            4 163.- Ft/nap/férőhely


A nyitvatartási idő egy órájára jutó önköltség:                     396 Ft/óra


Időszakos gyermekfelügyelet óradíja:                               396.-Ft