Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2020 (III.17.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2020. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 18 - 2020. 03. 19


A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Csanádpalota Város Polgármestere a következőket rendeli el:1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2020 (I.15.) önkormányzati rendelet a következő bevezető résszel egészül ki:


Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a 24/2017. (10.26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Debreczeni István                                                                            dr. Hajnal Péter

 polgármester                                                                                                 aljegyző                                        

                                             jegyző jogkörében eljárva


Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2020. március 17.

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március 17.

A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2020. március 18.


                                                          

Csanádpalota, 2020. március 17.


                                                                                                                     

                                                                                                                     

dr. Hajnal Péter

                                                                                                                         aljegyző