Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 01

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli:

1. §

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének mezei őrszolgálatról szóló 27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat a mezőőri őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési        költségeit a központi költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból fedezi.

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése, 4. § -a, és az 5. § -a.

3. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. szeptember 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A megállapító határozattal előírt és befizetett mezőőri járulékok visszafizetéséről a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal a rendelet mellékletét képező kérelem benyújtása alapján gondoskodik.

Záradék:

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2020. augusztus 31. napján 16 óra 30 perckor kihirdetve.                    

Mellékletek