Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

A Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 15/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02
CSP

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


25/2015. (XII.17.)


önkormányzati rendelete

a Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 15/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításárólZáradék:


A rendelet megalkotásának napja:                 2015. december 16.

A rendelet kihirdetésének napja:                   2015. december 17.

A rendelet hatályba lépésének napja:                        2016. január 1.


                                                                                              dr. Barna Angéla

                                                                                                       jegyző

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) és (3) bekezdésében illetve 13. § rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján, a Csanádpalota Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 15/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  

1. §


A Csanádpalota Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 1 5/2007.(VI.27.)

önkormányzati  rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés helyébe a következő

szöveg lép:


  „(2) Az (1) bekezdés alatt fel nem sorolt elemeket irányadónak kell tekinteni. Az irányadó

szabályozási elemek (pl.: telekhatár, anyaghasználat, stb.) érvényesítése ajánlott.”


2. §


A Rendelet 23. § (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


„(2) Feltételhez kötött telekalakítási és építési tilalom: a belterület nyugati határához csatlakozó ipari gazdasági területeken (hrsz: 0200/2, 0200/3, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, és 0198/3) rendelendő el, és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig, továbbá a durva tereprendezés kialakításának megtörténtéig tartandó fenn.”


3. §


(1) Jelen rendelet hatálybalépésével a R.  1. § (2) bekezdésében megjelölt 2.sz. melléklet érintett részlete helyébe az e rendelet  1. melléklete szerinti  tervrészlet lép. módosított tervrészlet lép.

(2) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. A rendelet előírásai a hatálybalépéskor el nem bírált ügyekben is alkalmazhatók, ha az az érdekeltek számára kedvezőbb.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Csanádpalota, 2015. december 16.

                

         Kovács Sándor                                               dr. Barna Angéla

         polgármester                                                           jegyző


A rendelet kihirdetésnek napja: 2015. december 18.Dr. Barna Angéla

        jegyző