Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva,az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

és finanszírozásának módja

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                             636.894.376 Ft-ban,

     ezen belül

     a költségvetési működési bevételek főösszegét            636.894.376  Ft-ban,

     a költségvetési működési kiadások összegét                 672.054.495 Ft-ban,


állapítja meg.


  1. A képviselő-testület

a finanszírozási célú kiadások(átadott pénzösszeg) összegét     35.160.119 Ft-ban

állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:


        a.) A helyi önkormányzatok működőképességének      

            megőrzését szolgáló hozzájárulás                                            35 160.119 Ft


(4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

Személyi juttatás                                                       150.698.933 Ft

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                          30.339.505 Ft

Dologi kiadások                                                        139 409.733 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        28. 054.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások                                   185.478.225  Ft


jogcímek szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet határozza meg.

(6) Az önkormányzat 2017. évi működésének általános támogatását a 2. melléklet mutatja be.

(7)  Az önkormányzat összes bevételét  költségvetési szervenként és összevontan a 3.melléklet határozza meg.

(8)  Az önkormányzat összes kiadását költségvetési szervenként és összevontan a 4. melléklet  határozza meg.

(9) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 5.    melléklet határozza meg.

(10) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú pénzeszköz átadásait 6.melléklet tartalmazza.

(11) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásait az 7. melléklet határozza meg.

 (12) Csanádpalota Város Önkormányzat  2017. évi felhalmozási költségvetését a 8. melléklet szemlélteti.

(13) Csanádpalota Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi engedélyezett álláshelyeinek meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

(14) Csanádpalota Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek több éves kihatással járó kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.

(15) Csanádpalota Városi Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokat a  11. melléklet  határozza meg.

(16) Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. melléklet mutatja be.

(17) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.

(2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadási elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására likvid hitelt vegyen igénybe.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Kiadási előirányzat felhasználásra kizárólag a polgármester előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.

5. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és a mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének írásban.

6. §

A költségvetési szervek vezetői köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek által elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére.

7. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemelése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.

(3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalhatók.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

8. §

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a pályázati eljárásban résztvevő bejegyzett civil szervezeteket . A támogatások folyósítására – kizárólag pályázati eljárás lebonyolítása után, írásbeli  megállapodás alapján − ütemezve, számadási kötelezettséggel kerülhet sor.

(2) A támogatásban részesülő bejegyzett civil szervezetek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről a költségvetési évet követő január 31-ig kötelesek elszámolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

9. §

(1)   A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.

(3)   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben csak a testület jóváhagyását követően emelhetik fel.

(4)   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról az első, a harmadik és a negyedik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedév utolsó hó 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni.

10. §

  1. A  Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon - rögzíteni.


(2) Köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv  köteles betartani. Az intézmény vezetők az előirányzat túllépést a képviselő-testületnek kötelesek indokolni a zárszámadás tárgyalásakor.

12. §

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrét - a 2017. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) E rendelet hatályát veszti 2017. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép  hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Csanádpalota, 2017. február 15.


               Kovács Sándor                                                                 jegyző hiányában        

      polgármester távollétében


               Perneki László                                                              Kalászné Slajchó Edit

               alpolgármester                                                         jogi-és igazgatási ügyintéző


Kihirdetve: Csanádpalota, 2017.február 15.jegyző hiányában


Kalászné Slajchó Edit

jogi-és igazgatási ügyintéző


Mellékletek