Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2018. 08. 30 - 2020. 08. 31

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

2018.08.30.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A talajterhelési díjfizetési kötelezettségről

1. § (1) A díjkötelezettség Csanádpalota Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd. ) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra terjed ki. A talajterhelési díj határozatlan időre kerül bevezetésre.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd.-ben, valamint más magasabb szintű jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

1. Kibocsátó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.
2. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).
3. létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: a mindenkor hatályos települési támogatásról szóló rendeletben meghatározottak.

3. A díjkötelezettség bevallása

3. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását.

(2) A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja.

(3) Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni. A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítató.

(4) A talajterhelési díj számításának szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően mérési lehetőség hiánya esetén a kibocsátót terhelő talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány megállapításának a szempontjait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. A díjfizetésre vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni a (2) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2) A talajterhelési díjat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 57400293-11137933-00000000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

5. A díjfizetési kötelezettség megszűnése

5. § (1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon

a) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt

b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.

(3) A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

(4) A kibocsátónak a fizetési kötelezettség megszűnése érdekében a rácsatlakozás tényét a közszolgáltató által kiállított dokumentummal ( szerződéssel) igazolnia kell.

6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség szabályozása

6. § (1) Az illetékes közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:

a) a tárgyévet követő február 28-ig a kibocsátó részére szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,

b) a kibocsátó közcsatornára való rákötéséről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

(2) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosítása, valamint a bevallások ellenőrzése céljából a kibocsátók azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

(3) Az adóévet követő év február 28-ig az adóhatóság felé adatot szolgáltat, - az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, annak szállítási helyéről és a szállítást megrendelő adatairól.

7. Díjmentesség, díjkedvezmény

7. § (1)1 Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) a kibocsájtó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után,

b) az a természetes és jogi személy, akinek az ingatlanán lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja,

c) az a kibocsájtó, akinek lakásában nincs rendeltetésszerű használatra alkalmas fürdőszoba, vízöblítéses WC;

d) az a kibocsájtó éves szinten 15 m3 vízmennyiségig, akinek a tulajdonában/használatában lévő ingatlanán életvitelszerűen nem laknak és oda a népességnyilvántartási adatok alapján senki nincs bejelentkezve, a vízfogyasztás állattartás céljából, vagy locsolás miatt keletkezik.

(2) A kibocsátó az 1) bekezdésben meghatározott talajterhelési díjmentességre való jogosultságát a 2. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott nyilatkozattal és két tanú által igazolva nyilatkozik.

(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a jegyző a talajterhelési díj megfizetésére legfeljebb 50 %-os díjkedvezményt állapíthat meg.

Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül például a családjában bekövetkezett haláleset, a háztartásában bekövetkezett elemi kár stb., melyet iratokkal kell igazolni.
(5) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetése alól kérelmére 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 200%-át,
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át.
(6) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül, amennyiben az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyike fennáll vonatkozásában:
a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át,
b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át. (7) A kibocsátó a (5) – (6) bekezdésekben meghatározott talajterhelési díjkedvezményre való jogosultságát a 3.-4. melléklet szerinti nyilatkozattal, a csatolandó dokumentumokkal igazolva, a bevallással egyidejűleg érvényesíti

8. Átmeneti rendelkezés

8. § 2017. évben, a 2016. évre vonatkozó talajterhelési díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, aki a 2015. évben létesült, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. október 31. napjáig ráköt.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőjén történő kifüggesztéssel.

1. melléklet

A talajterhelési díj mértéke : TTD=E x A x T, ahol
TTD= a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: egységdíj (1200 FT/m3 )
A: a díjfizetési alap m3
T: a település egészére vonatkozó területérzékenységi szorzó, értéke: 1,5

2. melléklet2

Nyilatkozat
Alulírott ……………………………………………………..……….. szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tulajdonomban/használatomban lévő 6913 Csanádpalota, ……………………………………………… szám alatti ingatlanon
a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztásom,
az ingatlanon lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja
a lakóházban nincs rendeltetésszerű használatra alkalmas fürdőszoba, vízöblítéses WC;*
az ingatlanon életvitel szerűen nem lakik senki, a népesség nyilvántartási adatok alapján ott lakóhellyel, tartózkodási hellyel bejelentett személy nincs. A vízfogyasztás állattartás céljából, vagy locsolás miatt keletkezik.*
Ezt a nyilatkozatot a talajterhelési díj 20….. évre vonatkozó bevallásához tettem. Bevallási kötelezettségem nincs. A fentieket két tanúval igazolom.
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valódiságát a hatóság ellenőrizheti.
Csanádpalota, ……..év…………………....hó………..nap
……..…………………………
kibocsátó aláírása
Alulírott tanúk kijelentjük és igazoljuk, hogy a fenti nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
Tanúk:

1. 2.

Név:………………...……………… Név:………………...…………………
Aláírás: …………………………….. Aláírás: …………………….………… Lakcím:…………………………….. Lakcím:…………………..…………… Szig.:……………………………….. Szig.:………………………………..…
* a megfelelő rész x-szel jelölendő

3. melléklet3

N Y I L A T K O Z A T
talajterhelési díj bevallásához 50%-os kedvezmény igénybevételéhez …....... évben
Nyilatkozom, Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének Talajterhelési díjról szóló 5/2016.(II. 29.) rendelete 7. § (5) bekezdése alapján 50 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

A háztartásban élők neve

Havi átlag jövedelem (Ft-ban)


Összesen: ………….. fő


……………………Ft

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.
Csanádpalota, ….. év.……………… hó ….. nap
…………………………………..
aláírás

4. melléklet4

N Y I L A T K O Z A T
talajterhelési díj bevallásához 70%-os kedvezmény igénybevételéhez …... évben
Nyilatkozom, hogy Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének Talajterhelési díjról szóló 5/2016.(II. 29.) rendelete 7. § (6) bekezdése alapján 70 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

A háztartásban élők neve

Havi átlag jövedelem (Ft-ban)


Összesen: ………….. fő


……………………Ft

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.
Csanádpalota, ….. év.……………… hó ….. nap
…………………………………..
aláírás