Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15 - 2017. 12. 15

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. §


Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII.12.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) 16/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő,  0-18 éves gyermekek szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – a gyermeknevelési kiadásokhoz támogatást nyújt.”
  1. §


A Rendelet) 16/D. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, 65 év feletti személynek – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül –támogatást nyújt.”  1. §


A Rendelet) 16/E. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő,   70 év feletti egyedülálló személynek – a jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül –természetbeni támogatást nyújt.”


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Csanádpalota, 2017. december 15. 7 óra 50 percNyergesné Kovács Erzsébet   sk.                                           dr. Keresztury Mónika sk.

     polgármester                                                                     jegyzőZáradék:


A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2017. december 15.  napján kihirdetve.

                                                                                              


Csanádpalota, 2017. december 15.


                                                                                              

                                                                                                              dr. Keresztury Mónika

                                                                                                                                    jegyző

Mellékletek