Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete a földadóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Csanádpalota  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg:

1.§2.§
A rendelet hatálya

E rendelet hatálya Csanádpalota Város közigazgatási egységére terjed ki.

3.§

Az adó alanya


 A földadó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa, vagy használatra jogosultja. Mentesek az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1/A. § (1) bekezdésben felsorolt szervezetek, vállalkozók.


4.§

Az adó alapja


Adóköteles földterület a Csanádpalota illetékességi területén, a kül- és belterületi e rendelet hatálya alá tartozó egybefüggő termőföld.

5.§

Az adó mértéke

Az adó mértéke a kül- és belterületi földterületek után aranykoronánként 200,-Ft. /év

6.§

Adómentesség


Mentes a földadó alól az a Csanádpalota városban életvitelszerűen lakó adóalany, aki a tulajdonában, vagy használatában lévő termőföldet saját maga műveli.

6/A. §

Eljárási rendelkezések

(1) A földadót az önkormányzati adóhatóság bevallás alapján, kivetéssel, bevallás hiányában az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján állapítja meg.

(2) A földadót évente két egyenlő részben kell megfizetni.

(3) Az első részletfizetés határideje minden év március 15., a második részlet fizetési határideje minden év szeptember 15. napja.

Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

7.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az adóalany bevallását a rendelet hatálybalépését követő 30. napon belül köteles teljesíteni, és az adó megállapításához szükséges valamennyi – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (rendelet 1. melléklete) – adatot szolgáltatni a rendelet hatálybalépésekor fennálló állapotnak megfelelően.


(3) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t- és a 43. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.