Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

CSANÁDPALOTA VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2016. (V.27.)

önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 25.

A rendelet kihirdetésének napja:.   2016. május 27.

A rendelet hatálybalépésének napja:  2016. május 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               dr. Barna Angéla                                                                                                                          jegyző                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Csanádpalota Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására  az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

és finanszírozásának módja

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

      főösszegét                                                                                  1 574 998 eFt-ra,

     ezen belül

  • költségvetési bevételeket   1.084.185 e Ft-ra
  • finanszírozási bevételeket     490.813 e Ft-ra  1. A képviselő-testület

a költségvetési  kiadások összegét                                       1.451.720 e Ft-ra

módosítja.(4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

Személyi juttatás                                                          183.127  eFt

Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            29. 585 eFt

Dologi kiadások                                                           144.820 eFt

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                      28.003 eFt

Egyéb működési célú kiadásokat                                 243.245 e Ft

Beruházások                                                                 802.730 e Ft

Felújítások                                                                      20.095 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      115 e Ft


jogcímek szerint módosítja:


(5) A Rendelet 1,2,3,4,5,6,7,mellékletei hatályukat veszti, helyükbe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 mellékletei lépnek.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Csanádpalota, 2016. május 25.               Kovács Sándor                                                                 dr. Barna Angéla         polgármester   jegyzőKihirdetve: Csanádpalota, 2016. május 27.


 Barna Angéla

jegyző