Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


14/2016.(V.27.)


önkormányzati rendeletea személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló,

a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet

módosításáról

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2016. május 25.

Hatálybalépés ideje: 2016. május 27.

Megalkotás napja: 2016. május 28.


                                                                                                 dr. Barna Angéla

                                                                                                          jegyző


Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:


1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. számú mellékletének B.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.


„B.) Csanádalberti község területén

            Gondozási óradíj:                                                                            100,- Ft/óra”
2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezését 2016. április 1. napjától alkalmazni kell. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. május 25-Kovács Sándor                                                                 dr. Barna Angéla

  polgármester                                                                            jegyző

A kihirdetés napja:

Csanádpalota, 2016. május 27.Dr. Barna Angéla

     jegyző