Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Hatályos: 2019. 11. 14 - 2020. 03. 17

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, a rendkívüli települési támogatás vonatkozásában az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.


Az önkormányzat által biztosított települési támogatások


2. §


Csanádpalota Város Önkormányzata által biztosított települési támogatások:


(1) Rendszeres települési támogatás:

 1. lakhatási támogatás,
 2. gyógyszertámogatás.


(2)   Rendkívüli települési támogatás:

 1. átmeneti segély,
 2. pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,
 3. temetési segély,
 4. tűzifa támogatás,
 5. tanszertámogatás,
 6. beiskolázási támogatás,
 7. gyermeknevelési támogatás,
 8. születési támogatás
 9. speciális oktatási-nevelési intézménybe járók támogatása
 10. időskorúak támogatása,
 11. köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,
 12. 70 év feletti egyedülálló személyek támogatása
 13. önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés
Rendszeres települési támogatások


Lakhatási támogatás


3. §


(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló kérelmező részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás költségeihez, a települési szilárd- és folyékony hulladékszállítás díjához adható.


 (2)    Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át havonta legfeljebb 3.000 Ft, egyedül élő esetén 210 %-át   havonta legfeljebb 3.500 Ft összegben.


(3) A támogatást a kérelmező csak olyan ingatlanra igényelheti, amelyben a kérelem benyújtásakor életvitelszerűen él.


(4)  Amennyiben a lakhatási támogatásra jogosult személy által benyújtott közüzemi számlák havi összértéke nem éri el a rá irányadó támogatási összeg mértékét, a  támogatás maximális összege a (2) bekezdéstől eltérően csak a havi közüzemi számlák összértéke lehet.


(5) A lakhatási támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyet a kérelmező a kérelemben megjelöl. A támogatás havi összértéke több közüzemi szolgáltató között is felosztható különösen, ha az egyes szolgáltatóhoz kapcsolódó számlák összértéke nem éri el az irányadó támogatási összeg legmagasabb mértékét.


(6) Nem állapítható meg lakhatási támogatás, amennyiben a támogatás megállapítása iránti kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére a számla kibocsájtója által kötelezett személy nyújtja be.

4. §

(1) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás részeit, ha a lakásrészekben különálló mérőórák vannak elhelyezve.


(2) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani. Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.


(3) A megállapított támogatás havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére.


5. §


(1) Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha

 1. a jogosult elhunyt, a haláleset hónapjának utolsó napjával,
 2. a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával,
 3. a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés megszűnése hónapjának utolsó napjával,
 4. a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával,
 5. a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával.


(2) A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából nem minősül a háztartás tagjának az az ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.


Gyógyszertámogatás


6. §


(1) Jövedelmi viszonyai alapján gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg - ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.


(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásban nem részesülő kérelmező,

a)    akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri, vagy meghaladja,

b)    egyedül élő esetében havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri, vagy meghaladja.


(3)  A gyógyszertámogatás havi összege családban élő esetén 4.000,- Ft, egyedül élő esetében havi 5.000,- Ft.


(4) Amennyiben a kérelmező közgyógyellátásban részesül, kérelmét legkorábban a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő hónapban nyújthatja be.


7. §


(1) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. Fennálló jogosultság esetén a jogosultság ismételten történő megállapítása iránti kérelem legkorábban az előzőleg megállapított jogosultság lejáratának hónapjában adható be és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.


(2) A gyógyszertámogatás havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által a kérelemben megjelölt folyószámlára, vagy készpénzben kerül kifizetésre a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárán keresztül.

(3) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult

 1. más településre költözött,
 2. a 20. § szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett,
 3. alanyi vagy normatív közgyógyellátásra vált jogosulttá,
 4. elhunyt.


(4) A gyógyszertámogatást a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben a felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, a (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatás már kiutalásra került.


(5) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a kérelemhez a járási hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet a kérelem beadását megelőző 3 hónapnál régebbi.


Rendkívüli települési támogatások


Átmeneti segély


8. §


(1)  Csanádpalota Város Önkormányzata a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt, illetve nyújthat.


(2) A kérelem elbírálása során a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőnek kell tekinteni:

 1. a kezelőorvos által igazolt hosszan tartó betegségben szenvedőt,
 2. hirtelen kialakult súlyos betegségben szenvedőt,
 3. a közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközre nem jogosult kérelmezőt,
 4. azon kérelmezőket, akiknél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jövedelme,
 5. azon kérelmezőket, akik nem tudják a lakás fűtési, vagy egyéb rezsi költségét egy-egy alkalommal megfizetni,
 6. az elemi károsultakat,
 7. azokat, akik az a)-f) pontokban fel nem sorolt, a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli kiadások fedezését biztosítani nem képesek.
 8. azokat, akik élethelyzetében olyan kirívóan rendkívüli esemény következett be, amely miatt olyan anyagi kiadásuk merült fel, amelyet a létfenntartásuk veszélyeztetése nélkül fedezni nem tudnak


(3)  A rendkívüli települési támogatás a 8. § (2) bekezdés b), f) és h) pontjában meghatározott esetekben akkor is nyújtható, ha az igénylő jövedelmi viszonyai meghaladják a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.


9. §

(1) Átmeneti segély annak a kérelmezőnek állapítható meg:

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 160 %-át,

b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át nem haladja meg.


10. §


(1) Az átmeneti segély félévente egy alkalommal állapítható meg, összege alkalmanként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 10.000 Ft.


(2)  A 8. § (2) bekezdés h) pontjában szabályozott esetben az átmeneti segély összege legfeljebb 100.000 Ft.


Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön


11. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata kamatmentes kölcsönt nyújthat annak a csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezőnek, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója eltemettetéséről más módon nem tud gondoskodni.


(2) A kamatmentes kölcsön maximum a köztemetés helyben szokásos költségével azonos összeg. A kamatmentes kölcsön összegét a felvételtől számított egy éven belül vissza kell fizetni.


(3)A támogatás igénybe vételéről, a visszafizetés feltételeiről és módjáról a kérelmezővel egyedi megállapodást kell kötni.

Temetési segély


12. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata 25.000 Ft temetési segélyt nyújt azon csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személy részére, aki csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott.


(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani.


(3) Nem jogosult temetési segélyre az a kérelmező, aki elhalt hozzátartozója temetési költségeinek fedezésére kamatmentes kölcsönben részesült.


Köztemetés, a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés


13. §


(1) Csanádpalota Város Polgármestere – átruházott hatáskörben- az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik.


(2) Csanádpalota Város Önkormányzata az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben, vagy egészben mentesítheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át nem haladja meg.


Tűzifa támogatás


14. §


(1) Tűzifa támogatás állapítható meg az önkormányzat saját tűzifa kerete terhére annak a kérelmezőnek, akinek

     a)       háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

     b)      egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Háztartásonként legfeljebb 1 m3 tűzifa biztosítható, melynek kiszállításáról a támogatott gondoskodik.

(3) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek, aki tárgyévben szociális tűzifa támogatásban részesült.

(4) A tűzifa támogatás iránti kérelem évente egy alkalommal, a fűtési idényben, október 15. és április 15. napja között nyújtható be.Tanszertámogatás


15. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a gyermek családjának jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül minden év július 1. és augusztus 15. napja közötti időszakban tanszertámogatást nyújt a Csanádpalotai Dér István Általános Iskolába járó azon első és ötödik osztályos tanulók részére, akik csanádpalotai állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmény adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás során azt a gyermeket, tanulót kell figyelembe venni, aki az adatszolgáltatás napjáig az intézménybe beíratást, illetve felvételt nyert.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 10.000,- Ft/fő.


Beiskolázási támogatás


16. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező a helyi bölcsődébe, óvodába, általános iskolába járó gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének - a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül – évi egy alkalommal a gyermekneveléssel járó kiadásokhoz támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmények adatszolgáltatása alapján. Az adatszolgáltatás során azt a gyermeket, tanulót kell figyelembe venni, aki az adatszolgáltatás napjáig az intézménybe beíratást, illetve felvételt nyert.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév augusztus 20. napjáig, összege 5.000,- Ft/fő.Gyermeknevelési támogatás


17. §


(1)  Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő,  0-18 éves gyermekek szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – a gyermeknevelési kiadásokhoz támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.

(3) Az Önkormányzat a támogatást természetben nyújtja tárgyév december 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

(4)  Az (1) bekezdés szerint támogatásban részesítendők közül

a)  0 éves az, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig megszületik,

b)  18 éves az, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig nem tölti be a 18. életévét.


Születési támogatás


18. §


(1)  A gyermekre tekintettel jelentkező többletkiadások mérséklésére a 2016. december 1. napját követően született újszülöttek után 50.000 forint pénzbeli támogatásban részesül a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő , aki  a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen Csanádpalota közigazgatási területén él, továbbá legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a  gyermek születésekor és az azt megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel, a gyermek csanádpalotai bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.

(2) A születési támogatás megállapításánál a jövedelmet nem kell vizsgálni.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be, amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) Születési támogatás egy gyermekre tekintettel egy alkalommal állapítható meg, az újszülött születését követő egy éven belül vehető igénybe, mely határidő jogvesztő.Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utaztatási támogatása


19. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota közigazgatási területén állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon speciális oktatási-nevelési intézménybe járó gyermekekre, fiatal felnőttekre tekintettel, akinek óvodáztatását, vagy iskoláztatását a településen nem lehet megoldani,   szülőjének/törvényes képviselőjének – a család jövedelmi viszonyára tekintet nélkül –, évi egy alkalommal a gyermek utaztatásához 10.000 Ft  támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik, kifizetésére a házipénztárból történik. A támogatás kifizetésére tárgyév december 4-ig kerül sor.


Időskorúak támogatása


20. §


(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalota Város közigazgatási területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, 65 év feletti személynek – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül –támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.

(3) Az Önkormányzat a támogatást természetben nyújtja tárgyév december 20. napjáig, összege 5.000,- Ft.

(4)  Az (1) bekezdés szerint 65 év feletti az a személy, aki a támogatásnyújtás évének november 30. napjáig a 65. életévét betölti.


Hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek támogatása


20/A. §

 

(1) Csanádpalota Város Önkormányzata a Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett, hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek nyári táboroztatásához - a város közigazgatási területén lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő gyermekek részére – a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik az (1) bekezdésben megjelölt helyi intézmény adatszolgáltatása alapján.

(3)Az Önkormányzat a támogatást pénzbeli támogatásként nyújtja tárgyév július 20. napjáig, melynek összege 10.000,- Ft/fő.

(4)  A támogatás biztosításáról a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság dönt.21. §
21/A. §
21/BÖnkormányzat által szervezett szociális étkeztetés


22. §


(1) Az Önkormányzat évente maximum három alkalommal – a jövedelmi értékhatárok vizsgálata nélkül – a településen bejelentett állandó lakó-, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére alkalmanként napi egyszeri meleg étkeztetés ingyenes biztosítását szervezheti meg.


(2) A szociális étkeztetés kiadási előirányzatát az Önkormányzat éves költségvetésének társadalmi-szociálpolitikai támogatásai keret terhére biztosítja azzal, hogy az erre fordított kiadás összege nem haladhatja meg az e jogcímen tervezett kiadási előirányzat főösszegének 15 %-át.


(3) Az étkeztetés megszervezése hivatalból történik.


Eljárási rendelkezések


23. §


(1) A települési támogatások iránti kérelmet a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet előterjeszteni.


(2) A kérelemhez csatolandó igazolások és okiratok, amelyek bemutatása szükséges az egyes települési támogatások vonatkozásában:

1. Lakhatási támogatás:

a.       jövedelemnyilatkozat,

b.       jövedelemigazolások az Szt.10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c.       a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belüli, a kérelmező nevére szóló közüzemi számla másolata

2. Gyógyszertámogatás:

a.       jövedelemnyilatkozat,

b.       jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c.       havi rendszeres gyógyszerköltség gyógyszertár által történő igazolása,

d.      a járási hivatal jogerős elutasító határozatát, mely nem lehet 3 hónapnál régebbi

3. Átmeneti segély:

a.         jövedelemnyilatkozat,

b.         jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c.         8. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban szabályozott esetekben a gyógyszerköltség, a gyógyászati segédeszköz költségeinek igazolása, vagy a kezelőorvos javaslata,

d.         8. § (2) bekezdés f) pontjaiban meghatározott esetekben a tartós jövedelemcsökkenést igazoló okirat pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat,

e.         8. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló igazolás vagy kifizetetlen számla.

4. Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön:

a.         jövedelemnyilatkozat,

b.         jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c.         az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata, valamint a temetés várható költségének igazolása.

5. Temetési segély:

a.         az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata,

b.         a temetési számla másolata

6. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

    A temetési költség megtérítésére kötelezett

a.         jövedelemnyilatkozata,

b.         jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint,

c.         nyilatkozat arról, hogy van-e olyan személy, aki az elhunyt temetését szerződésben vállalta, illetve akit az elhunyt végrendelete temetésre kötelez.


7. Tűzifa támogatás:

a.       jövedelemnyilatkozat,

b.       jövedelemigazolások az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint.

8. Születési támogatás

a.       a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

b.       a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermeket a saját háztartásában neveli

c.       a szülők személyi igazolványa és lakcímigazolványa és a gyermek lakcímigazolványa


24. §


(1) Ahol e rendelet szerint jövedelemigazolás benyújtására van szükség, ott a jövedelem

 1. munkaviszonyból származó jövedelem esetén— a béren kívüli juttatásokat is tartalmazó — munkáltatói igazolással,
 2. álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,
 3. nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal,
 4. vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, vagy a benyújtott adóbevallás másolatával, az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,
 5. ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,
 6. egyéb jövedelem esetén az erre rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozattal igazolható.


(2) Az e rendeletben szabályozott települési támogatások esetében a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.


(3) Az e rendelet alapján határozatban megállapított ellátások, támogatások kifizetéséről, átutalásáról a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja intézkedik.


(4) A nem rendszeres támogatások kifizetése a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárán keresztül történik.

25. §


(1) E rendeletben szabályozott rendszeres települési támogatások esetén a jogosult bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a bejelentést követő hónaptól kell folyósítani.


(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. E rendeletben szabályozott települési támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhető részletfizetés, ha a kötelezett személy

a) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem éri el, vagy

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el.

(4)   A rendkívüli települési támogatások közül az átmeneti segély megállapításának esetén a hatáskört gyakorló rendelkezhet úgy, hogy a kérelem benyújtója

a)    az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartsa, valamint

b)    az ingatlant rendeltetésszerűen használja, annak higiénikus állapotát biztosítsa.

(5)  A (4) bekezdésben foglalt feltétel kikötése előzetesen elkészített környezettanulmány tartalma alapján állapítható meg.

(6)  Az átmeneti segély nem állapítható meg, ha a kérelmező vagy a jogosult az erre irányuló írásbeli felszólításban foglaltaknak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget.

(7)  A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet- utalvány, az élelmiszer, a tűzifa, tanszervásárlás támogatása.Hatásköri szabályok


26. §


 1. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ezen rendeletben meghatározott ellátási formákkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását az alábbiak szerint szabályozza:


a) A Képviselő-testület a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalja a

              aa) Lakhatási támogatás

              ab) Gyógyszertámogatás

              ac) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

              ad) Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

              ae) Tűzifa támogatás

              af) Hátrányos helyzetű gondozásban lévő gyermekek támogatása

                   iránti kérelmek elbírálását.


     b) A polgármester átruházott hatáskörébe tartoznak a következő települési támogatási formák:

             ba) Átmeneti segély

             bb) Temetési segély

             bc) Köztemetés

             bd) Tanszertámogatás

             be) Beiskolázási támogatás

             bf) Gyermeknevelési támogatás

             bg) Születési támogatás

             bh) Speciális oktatási-nevelési intézménybe járók utaztatási támogatása

             bi) Időskorúak támogatása

             bj) Önkormányzat által szervezett szociális étkeztetés


  27. §


  A jegyző feladatkörébe tartozik:

  a) e rendeletben meghatározott ellenőrzési és felülvizsgálati feladatok,

  b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésével, az összeg követelésével és a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos feladatok,

  c) a települési támogatások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,

  d) a települési támogatásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás során szükséges, az ügy érdemét nem érintő döntések meghozatala és a szükséges eljárási cselekmények elvégzése.

  28. §


  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


  Záró rendelkezések

  29. §


  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő és az azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

  (3) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 13/2015. (VIII. 12.) számú önkormányzati rendelete.


              Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 dr. Juhász László

                          polgármester                                                                      jegyző


  Záradék:

  A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 27. napján kihirdetve.


                                                                                                            dr. Juhász László       

                                                                                                                      jegyző