Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 11. 28 - 2016. 12. 05


Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1. §(1)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

 1. vegyes hulladék,
 2. lom hulladék,
 3. zöldhulladék,
 4. a közterületre kihelyezett karácsonyfa,
 5. a rendeletben meghatározott veszélyes hulladék,
 6. a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék.        

         (2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

 1. vegyes hulladék,
 2. lom hulladék.


2. §(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (továbbiakban közszolgáltató) a közbeszerzési törvény szerinti kizárólagosságot biztosít.

         (2)   A közszolgáltató végzi:

 1. települési hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását,
 2. az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó veszprémi hulladékgyűjtő szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését,
 3. hulladékudvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.

         (3)   az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.

         (4)   A közszolgáltató Eplény község közigazgatási területén biztosítja a közszolgáltatást.


 1. A vegyes hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása


3. §(1)   A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben (emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.

         (2)  Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:

 1. a családi házaknál, illetve 6 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedény,
 2. az a) pontban meghatározottnál nagyobb társasházaknál 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,
 3. a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a Közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 60, 80, 110 literes gyűjtőzsák,
 4. a  nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 120, 240, 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,
 5. külön megrendelés alapján  gyűjtött hulladék esetében, a köszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.

         (3)   A rendelet hatálybalépésekor használatban lévő 50, 70, 110 literes gyűjtőedényekben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.

         (4)   Az épületben található lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló rendeletetési egységenként, a heti ürítés gyakoriságának figyelembevételével, a tulajdonos olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. A tulajdonos a rendszeresített legkisebb, 60 liter űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem igényelhet.

         (4)   A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott edényből szállítja el a hulladékot. Gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a Közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.

         (5)   Ha a tulajdonos az ingatlanán keletkező hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához – egymást követően legalább 5 ürítés során – a rendszeresített, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelő mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú, illetve több gyűjtőedény iránti igényét a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani bérleti díj vagy egyösszegű térítési díj ellenében.

         (6)  Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanon egymást követően legalább 5 ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve használt űrtartalmú, illetőleg darabszámú edényzet megfelelő. A csökkentett űrtartalmú, illetőleg darabszámú edényzetnek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírásszerű gyűjtésére és elszállítására való átadására.


4. §(1)   A Közszolgáltató által a tulajdonosnak bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben kell rögzíteni. A bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata.

         (2)   Ha a tulajdonos a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a tulajdonos rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató – a tulajdonos meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretű edényzetre lecserélni az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát.

         (3)   A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.


5. §(1)   Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása, a megjelölt szállítási napon, az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra, közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.

         (2)   Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

         (3)   Ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a gyűjtőedényt 2015. január 1-től közterület használatára vonatkozó hatósági engedély, vagy hatósági szerződés alapján létesített zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy hatósági        szerződésben rendelkezni kell a zárt konténertároló méretéről és egységes külső megjelenéséről.

         (4)   A zárt konténertároló kinyitásáról az ingatlanhasználónak az ürítés napján a szállítást megelőzően gondoskodnia kell.

         (5)   A zárt konténertároló fenntartása, tisztántartása, fertőtlenítése, rágcsáló- és rovarirtása, karbantartása az ingatlanhasználó feladata.

         (6)   A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.   

         (7)   Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos. A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

         (8)   A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

                 A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.


6. §(1)   Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.

         (2)   A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.


7. §(1)   A közszolgáltató a vegyes hulladék rendszeres begyűjtését a rendelet 1. mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.

         (2)   A közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyűjtést úgy szervezi meg, hogy   amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató weboldalán közzéteszi.

         (3)   A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

         (4)   A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi. A hulladékszállítás minden év január 1-jén szünetel, amit a Közszolgáltató – az érintettek tájékoztatása után – a weblapján közzétett   időpontban pótol.   

         (5)   A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési vegyes hulladék elszállítását, ha:

 1. az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra,
 2. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak, és
 3. sérült vagy balesetveszélyes gyűjtő edényzet esetén.


 1. Házhoz menő hulladékgyűjtés


8. §(1)   A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, a következő házhoz menő szolgáltatásokat biztosítja:

 1. március 1-től október 31-ig terjedő időszakban lom hulladékgyűjtést,
 2. az őszi időszakban zöldhulladék gyűjtést,
 3. a rendelet 2. mellékletében meghatározott veszélyes, és különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozó gyűjtést.

         (2)   Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.


9. §(1)   A 8. § (1) bekezdésében meghatározott évi egyszeri házhoz menő hulladékgyűjtésen kívüli időpontban a közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére, külön díj fizetése ellenében, házhoz menő hulladékgyűjtést biztosít.

         (2)   Közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


 1. Karácsonyt követő fenyőfagyűjtés


10. §        A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére karácsonyt követően legkésőbb március 15-éig fenyőfagyűjtést biztosít. A fenyőfát idegen anyagtól, díszítő elemektől mentesen közterületen kell elhelyezni. Az elszállításról a közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.


 1. A hulladékgyűjtő szigetek használata és üzemeltetése, hulladékgyűjtő udvar használata és üzemeltetése


11. §(1)   A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.

         (2)   A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

         (3)   A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról közszolgáltató gondoskodik.

12. §(1)   A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvarban átadható hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  A hulladékudvar címét, a nyitvatartási időt, egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

         (2)   A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az ingatlanhasználónak, társasház, vagy lakásszövetkezet esetén a társasháznak, lakásszövetkezetnek közszolgáltatási díjfizetési-, azzal kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

         (3)   A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató az általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.


 1. Hulladékgyűjtő telephely használata és üzemeltetése


13. §(1)   A közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő telephelyen átadható hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A hulladékgyűjtő telephely címét, a nyitvatartási időt, egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

         (2)   A természetes személy ingatlanhasználó a lomhulladékot díj fizetése ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyűjtő telephelyre. Évente egy alkalommal a lom hulladék 1 m3 mennyiségig történő átadásának díját a közszolgáltatás díja tartalmazza.

         (3)   A természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot díj fizetése ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyűjtő telephelyre. Az őszi időszakban meghirdetett házhoz menő zöldhulladék gyűjtés időtartama alatt történő átadás díját a közszolgáltatás díja tartalmazza.


 1. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok


14. §(1)   Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanon van, feltéve, ha a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a három főt, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék begyűjtésére a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat iratmintáját a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

         (2)   A gazdálkodó szervezet, a jogszabályi rendelkezés figyelembevételével, a közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart és hulladékgyűjtő telephelyet, az elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának elhelyezésére, díj fizetése ellenében, igénybe veheti.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje, fizetési kedvezmények


15. §(1)   A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.

         (2)   Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.

         (3)      Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.                 

        

16. §        A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az ingatlanhasználó és közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet.


 1. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés egyes tartalmi elemei


17. §(1)   A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

         (2)   Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


18. §(1)   Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:

 1. az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,
 2. a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,
 3. vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.

         (2)   Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


19. §        Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig, díj fizetése mellett, a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60, 80, 110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


 1.          A személyes adatok, és lakcímadatok kezelése


20. §(1)   A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása érdekében.

         (2)   A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adhatók át.

         (3)   Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.

         (4)   Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség


 1.          Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok


21. §(1)   Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme; társasház esetén a közös képviselő, lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozata, valamint az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

         (2)   A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.

          (3)   A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

 1. legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy
 2. számlaegyenleget, amely a gáz-, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.

         (4)   Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

         (5)   A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

         (6)   A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

         (7)   Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult – a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg – az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.


 1.  Záró rendelkezések


22. §(1)   Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

         (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet.Fiskál János

polgármester

dr. Mohos Gábor

jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 27. napjával kihirdetem.

A rendelet 2014. március 1. napjával lép hatályba.


dr. Mohos Gábor

                                                                                                              jegyző 

Szerkesztés...

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


Az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(egységes szerkezetben)


Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1. §[1](1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

 1. vegyes hulladék,
 2. a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék,
 3. lom hulladék,
 4. zöldhulladék,
 5. a közterületre kihelyezett karácsonyfa,
 6. a rendeletben meghatározott veszélyes és különleges kezelést igénylő, vagy hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék (a továbbiakban együtt: különleges kezelést igénylő hulladék).

        

         (2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

 1. vegyes hulladék,
 2. elkülönítetten gyűjtött hulladék, az üveg és csomagolási hulladék kivételével
 3. lom hulladék.


2. §(1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (továbbiakban közszolgáltató) a közbeszerzési törvény szerinti kizárólagosságot biztosít.

         (2)   A közszolgáltató végzi:

 1. települési hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását,
 2. az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó veszprémi hulladékgyűjtő szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését,
 3. hulladékudvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.

         (3)   az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.

         (4)   A közszolgáltató Eplény község közigazgatási területén biztosítja a közszolgáltatást.


 1. [2]A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása


3. §[3](1)  Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik.

(2)   Természetes személy ingatlanhasználó esetében a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező vegyes hulladék eseti összegyűjtése, díj fizetése mellett, a közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 80-120 literes gyűjtőzsákban történik.

         (3)   Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

                 a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,

                 b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.

         (4)   Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlan használó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban ( a továbbiakban együtt: szelektív gyűjtőedény) vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.

        

4. §(1) [4] Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe – a vegyes hulladéktól elkülönítetten – gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.

         (2)   Ha a tulajdonos a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a tulajdonos rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató – a tulajdonos meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretű edényzetre lecserélni az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát.

         (3)   A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.


4/A.§[5] (1)   A közszolgáltató a hulladékot a következő gyűjtőedényekből szállítja el:

 1. az általa bérbe adott, vagy, ha a gyűjtőedény az ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által matricázott gyűjtőedényből,
 2. emblémázott gyűjtőzsákból,
 3. az általa biztosított szelektív gyűjtőedényből.
 1. Az ingatlanhasználó tulajdonában lévő gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.
 2. A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes, vagy sérült gyűjtőedényben, nem matricázott gyűjtőedényben, nem emblémázott gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
 3. A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadóak.

5. §(1)   Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása, a megjelölt szállítási napon, az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra, közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.

         (2)   Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

         (3)   Ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a gyűjtőedényt 2015. január 1-től közterület használatára vonatkozó hatósági engedély, vagy hatósági szerződés alapján létesített zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy hatósági   szerződésben rendelkezni kell a zárt konténertároló méretéről és egységes külső megjelenéséről.

         (4)   A zárt konténertároló kinyitásáról az ingatlanhasználónak az ürítés napján a szállítást megelőzően gondoskodnia kell.

         (5)   A zárt konténertároló fenntartása, tisztántartása, fertőtlenítése, rágcsáló- és rovarirtása, karbantartása az ingatlanhasználó feladata.

         (6)   A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.      

         (7)   Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos. A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

         (8)   A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

                 A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.


6. §(1)   Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.

         (2)   A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.


7. §(1)[6]  A közszolgáltató a vegyes hulladék, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtését a rendelet 2. mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé.

         (2)   A közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyűjtést úgy szervezi meg, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató weboldalán közzéteszi.

         (3)   A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

         (4)[7]  A közszolgáltató a rendelet 2. mellékletében meghatározott hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi, január 1-jét kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett időpontban.   

          (5)[8] 


 1. [9]A lom-, zöld-, és különleges kezelést igénylő hulladék házhoz menő gyűjtése


8. §(1)   A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, a következő házhoz menő szolgáltatásokat biztosítja:

 1. március 1-től október 31-ig terjedő időszakban lom hulladékgyűjtést,
 2. az őszi időszakban zöldhulladék gyűjtést,
 3. [10]a rendelet 3. mellékletében meghatározott különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozóan.

         (2)   Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.


9. §(1)   A 8. § (1) bekezdésében meghatározott évi egyszeri házhoz menő hulladékgyűjtésen kívüli időpontban a közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére, külön díj fizetése ellenében, házhoz menő hulladékgyűjtést biztosít.

         (2)   Közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


 1. Karácsonyt követő fenyőfagyűjtés


10. §        A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére karácsonyt követően legkésőbb március 15-éig fenyőfagyűjtést biztosít. A fenyőfát idegen anyagtól, díszítő elemektől mentesen közterületen kell elhelyezni. Az elszállításról a közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.


 1. A hulladékgyűjtő szigetek használata és üzemeltetése, hulladékgyűjtő udvar használata és üzemeltetése


11. §(1)   A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.

         (2)   A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

         (3)   A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról közszolgáltató gondoskodik.

12. §(1)[11] A közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.  A hulladékgyűjtő udvar címét, a nyitvatartási időt, egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

         (2)   A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az ingatlanhasználónak, társasház, vagy lakásszövetkezet esetén a társasháznak, lakásszövetkezetnek közszolgáltatási díjfizetési-, azzal kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

         (3)   A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató az általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.

12/A. §[12]    Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő szigetre, hulladékgyűjtő udvarba az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.


 1. [13]


13. §[14]


 1. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok


 1. § (1) Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanon van, feltéve, ha a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a három főt, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék begyűjtésére a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat iratmintáját a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

         (2)[15] A gazdálkodó szervezet a közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő szigetet, hulladékgyűjtő udvart háztartásihoz hasonló hulladékának – ideértve az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot is -  elhelyezésére, díj fizetése ellenében igénybe veheti.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje, fizetési kedvezmények


 1. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.

         (2)   Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.

         (3)      Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.                

        

 1. §      A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a közszolgáltató által begyűjthető hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az ingatlanhasználó és közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet.


 1. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés egyes tartalmi elemei


 1. § (1)                 A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

         (2)   Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


 1. § (1)                 Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:
 1. az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,
 2. a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,
 3. vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.

         (2)   Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


 1. §      Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig, díj fizetése mellett, a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60, 80, 110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


 1.          A személyes adatok, és lakcímadatok kezelése


 1. § (1)                 A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása érdekében.

         (2)   A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adhatók át.

         (3)   Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.

         (4)   Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség


 1.          Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok


 1. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme; társasház esetén a közös képviselő, lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozata, valamint az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

         (2)   A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.

         (3)   A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

 1. legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy
 2. számlaegyenleget, amely a gáz-, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.

         (4)   Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

         (5)   A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

         (6)   A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

         (7)   Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult – a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg – az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.


 1.  Záró rendelkezések


 1. § (1) Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

         (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet.Fiskál János

polgármester

dr. Mohos Gábor

jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 27. napjával kihirdetem.

A rendelet 2014. március 1. napjával lép hatályba.


dr. Mohos Gábor

                                                                                                              jegyző  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


A 9/2016. (IV. 21.) és az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(egységes szerkezetben)


Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


 • (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:
 • vegyes hulladék,
 • a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék,
 • lom hulladék,

 • a közterületre kihelyezett karácsonyfa,
 • a rendeletben meghatározott veszélyes és különleges kezelést igénylő, vagy hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék (a továbbiakban együtt: különleges kezelést igénylő hulladék).

        

         (2)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

 • vegyes hulladék,
 • elkülönítetten gyűjtött hulladék, az üveg és csomagolási hulladék kivételével
 • lom hulladék.


 • a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (továbbiakban közszolgáltató) a közbeszerzési törvény szerinti kizárólagosságot biztosít.

         (2)   A közszolgáltató végzi:

 • települési hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását,
 • az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó veszprémi hulladékgyűjtő szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését,
 • hulladékudvar és hulladékgyűjtő telephely üzemeltetését.

         (3)   az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.

         (4)   A közszolgáltató Eplény község közigazgatási területén biztosítja a közszolgáltatást.


 1. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása(2)   Természetes személy ingatlanhasználó esetében a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező vegyes hulladék eseti összegyűjtése, díj fizetése mellett, a közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 80-120 literes gyűjtőzsákban történik.

         (3)   Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

                 a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,

                 b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.

         (4)   Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlan használó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban ( a továbbiakban együtt: szelektív gyűjtőedény) vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.

        

 • (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe – a vegyes hulladéktól elkülönítetten – gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.

         (2)   Ha a tulajdonos a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a tulajdonos rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a Közszolgáltató – a tulajdonos meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretű edényzetre lecserélni az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát.

         (3)   A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.


4/A.§ (1)   A közszolgáltató a hulladékot a következő gyűjtőedényekből szállítja el:

 • az általa bérbe adott, vagy, ha a gyűjtőedény az ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által matricázott gyűjtőedényből,
 • emblémázott gyűjtőzsákból,
 • az általa biztosított szelektív gyűjtőedényből.
 1. Az ingatlanhasználó tulajdonában lévő gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.
 2. A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes, vagy sérült gyűjtőedényben, nem matricázott gyűjtőedényben, nem emblémázott gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
 3. A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadóak.

         (2)   Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

         (3)   Ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a gyűjtőedényt 2015. január 1-től közterület használatára vonatkozó hatósági engedély, vagy hatósági szerződés alapján létesített zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy hatósági   szerződésben rendelkezni kell a zárt konténertároló méretéről és egységes külső megjelenéséről.

         (4)   A zárt konténertároló kinyitásáról az ingatlanhasználónak az ürítés napján a szállítást megelőzően gondoskodnia kell.

         (5)   A zárt konténertároló fenntartása, tisztántartása, fertőtlenítése, rágcsáló- és rovarirtása, karbantartása az ingatlanhasználó feladata.

         (6)   A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.    

         (7)   Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos. A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

         (8)   A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

                 A közszolgáltató felelőssége a gyűjtőedény gyártásától számított 5 éven túl – tekintettel a gyűjtőedény természetes elhasználódására – a gyűjtőedény állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.         (2)   A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.


 •   A közszolgáltató a vegyes hulladék, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtését a rendelet 2. mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé.

         (2)   A közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyűjtést úgy szervezi meg, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató weboldalán közzéteszi.

         (3)   A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

         (4)  A közszolgáltató a rendelet 2. mellékletében meghatározott hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi, január 1-jét kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett időpontban.   

          (5) 


 1. A lom-, zöld-, és különleges kezelést igénylő hulladék házhoz menő gyűjtése • március 1-től október 31-ig terjedő időszakban lom hulladékgyűjtést,
 • az őszi időszakban zöldhulladék gyűjtést,
 • a rendelet 3. mellékletében meghatározott különleges kezelést igénylő hulladékokra vonatkozóan.

         (2)   Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.


 • (1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott évi egyszeri házhoz menő hulladékgyűjtésen kívüli időpontban a közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére, külön díj fizetése ellenében, házhoz menő hulladékgyűjtést biztosít.

         (2)   Közszolgáltató a gyűjtéssel kapcsolatos információkat ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.


 1. Karácsonyt követő fenyőfagyűjtés


 • A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére karácsonyt követően legkésőbb március 15-éig fenyőfagyűjtést biztosít. A fenyőfát idegen anyagtól, díszítő elemektől mentesen közterületen kell elhelyezni. Az elszállításról a közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.


 1. A hulladékgyűjtő szigetek használata és üzemeltetése, hulladékgyűjtő udvar használata és üzemeltetése         (2)   A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

         (3)   A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról közszolgáltató gondoskodik.


         (2)   A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az ingatlanhasználónak, társasház, vagy lakásszövetkezet esetén a társasháznak, lakásszövetkezetnek közszolgáltatási díjfizetési-, azzal kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

         (3)   A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató az általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.

12/A. §    Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő szigetre, hulladékgyűjtő udvarba az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.
13. §


 1. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok


 1. § (1)Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanon van, feltéve, ha a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a három főt, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék begyűjtésére a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat iratmintáját a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

         (2) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő szigetet, hulladékgyűjtő udvart háztartásihoz hasonló hulladékának – ideértve az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot is -  elhelyezésére, díj fizetése ellenében igénybe veheti.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje, fizetési kedvezmények


 1. § (1)

         (2)   Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.

         (3)  

         1. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés egyes tartalmi elemei


 1. § (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

         (2)   Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.


 1. § (1) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:
 • az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,
 • a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,
 • vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.

         (2)   Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


 1. díj fizetése mellett, a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60, 80, 110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


 1. Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok


 1. § (1)Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme; társasház esetén a közös képviselő, lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozata, valamint az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

         (2)   A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.

         (3)   A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

 • legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy
 • számlaegyenleget, amely a gáz-, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.

         (4)   Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

         (5)   A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

         (6)   A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

         (7)   Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult – a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg – az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.


 1. Záró rendelkezések


 1. § (1)Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

         (2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet.Fiskál János

polgármester

dr. Mohos Gábor

jegyző

Záradék:

A rendeletet 2014. február 27. napjával kihirdetem.

A rendelet 2014. március 1. napjával lép hatályba.


dr. Mohos Gábor

                                                                                                              jegyző  

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez

                           Elkülönítetten gyűjtött települési hulladékA.

Gyűjtőhely/ gyűjtési mód

B.

Azonosító kód

C.

Megnevezés


Házhoz menő elkülönítetten gyűjtött települési hulladék szállítás

Veszprém

15 01 06

papír és karton csomagolási hulladék

karton doboz


irattároló doboz


hullámpapír


színes, vagy fekete-fehér újság


papír és karton 

irodai papírok


könyvek


prospektusok


csomagoló papírok


műanyag csomagolási hulladék

ásványvizes-, üdítős palackok és kupakjaik


csomagoló fóliák


műanyag zacskók, fóliák


tejfölös, joghurtos, margarinos poharak


tisztítószeres flakonok


fém csomagolási hulladék

alumínium italos dobozok


vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

Italos karton dobozok
2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez 1. Eplény község teljes közigazgatási területén a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edények ürítési napja:


minden héten, szerda.2.     Eplény község teljes közigazgatási területén a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edények ürítési napja:


                                          minden hónap második hétfő3. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletéhez


                1. Házhoz menő különleges kezelést igénylő hulladékszállításA.

Gyűjtőhely/ gyűjtési mód

B.

Azonosító kód

C.

Megnevezés


Házhoz menő veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék szállítás

Veszprém

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner


Feltétel:

egy átlagos háztartásban keletkező mennyiségig adható át


15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó  vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék


15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat


16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től és 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól.


20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó,kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-tól és a 20 01 23*-tól


20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-tól, 20 01 23*-tól és 20 01 35-től


16 06 01*

Ólomakkumulátorok


20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok


20 01 23*

klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés


20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók


20 01 25

étolaj és zsír


2. Veszprém, Kistó utcai telephelyen, hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék


A.

Gyűjtőhely/ gyűjtési mód

B.

Azonosító kód

C.

MegnevezésVeszprém

Kistó u. 8.

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

Karton doboz


irattároló doboz


hullámpapír


Színes, vagy fekete-fehér újság


20 01 01

papír és karton 

irodai papírok


könyvek


prospektusok


csomagoló papírok


15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

ásványvizes-, üdítős palackok és kupakjaik


csomagoló fóliák


műanyag zacskók, fóliák


tejfölös, joghurtos, margarinos poharak


tisztítószeres flakonok


15 01 04

fém csomagolási hulladék

alumínium italos dobozok


15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

italos karton dobozok


15 01 07

üveg csomagolási hulladék

fehér és színes (barna, zöld) italos, bébiételes, befőttes és lekváros üvegA.

Gyűjtőhely/ gyűjtési mód

B.

Azonosító kód

C.

MegnevezésHulladékgyűj-tő udvar

Veszprém

Kistó u. 8.16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok


Feltétel:

egy átlagos háztartásban keletkező mennyiségig adható át


20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től


20 02 01

biológiailag lebomló hulladék


20 03 07

lomhulladék


A.

Gyűjtőhely/ gyűjtési mód

B.

Azonosító kód

C.

Megnevezés


Hulladékgyűj-tő udvar

Veszprém

Kistó u. 8.08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
Feltétel:

egy átlagos háztartásban keletkező mennyiségig adható át


15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalamazó  vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék


15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat


16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től és 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól.


20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó,kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-tól és a 20 01 23*-tól


20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*-tól, 20 01 23*-tól és 20 01 35-től


16 06 01*

ólomakkumulátorok


20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok


20 01 23*

klór-fluor -szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés


20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók


20 01 25

étolaj és zsír


Az Ör. 1. §-át a az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2016. február 1-i hatállyal.

Az Ör. 2. alcímét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 3. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 4. § (1) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 4/A. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be 2016. február 1. napjával.

Az Ör. 7. § (1) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította 2016. február 1. napjával.

Az Ör. 7. § (4) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította 2016. február 1. napi hatállyal.

Az Ör. 7.§ (5) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése 2016. február 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

Az Ör. 3. alcímét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 8.§ (1) bekezdésének c) pontját az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 12.§ (1) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 12/A. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. (4) bekezdése iktatta be 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 6. alcímét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 13. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése 2016. február 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

Az Ör. 14. § (2) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 15.§ (1) bekezdését a 9/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1.§ 1. 2016. május 1-jével hatályon kívül helyezte.

Az Ör. 15.§ (3) bekezdését a 9/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1.§ 1. 2016. május 1-jével hatályon kívül helyezte.

Az Ör. 10. alcímét a 9/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1.§ 2. 2016. május 1. napjával hatályon kívül helyezte.

Az Ör. 20.§-át a 9/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 1.§ 2. 2016. május 1. napjával hatályon kívül helyezte.

Az Ör. 1. mellékletét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) melléklete módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 2. mellékletét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

Az Ör. 3. mellékletét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be 2016. február 1-jei hatállyal.

[1]

Az Ör. 1. §-át a az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2016. február 1-i hatállyal.

[2]

Az Ör. 2. alcímét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

[3]

Az Ör. 3. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

[4]

Az Ör. 4. § (1) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

[5]

Az Ör. 4/A. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be 2016. február 1. napjával.

[6]

Az Ör. 7. § (1) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította 2016. február 1. napjával.

[7]

Az Ör. 7. § (4) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította 2016. február 1. napi hatállyal.

[8]

Az Ör. 7.§ (5) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése 2016. február 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

[9]

Az Ör. 3. alcímét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

[10]

Az Ör. 8.§ (1) bekezdésének c) pontját az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

[11]

Az Ör. 12.§ (1) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése módosította 2016. február 1-jei hatállyal.

[12]

Az Ör. 12/A. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. (4) bekezdése iktatta be 2016. február 1-jei hatállyal.

[13]

Az Ör. 6. alcímét az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. február 1-jei hatállyal.

[14]

Az Ör. 13. §-át az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése 2016. február 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

[15]

Az Ör. 14. § (2) bekezdését az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította 2016. február 1-jei hatállyal.