Mikepércs község képviselő testületének 14/2013 (VII.10..) önkormányzati rendelete

Építési, telekalakítási változtatási tilalomról

Hatályos: 2013. 07. 10 - 2015. 03. 01

amelyet módosított a 6/2014. (V.20.) KT rendelet


- módosításokkal egységes szerkezetben -


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 21. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja


1. §


(1) A változtatási tilalom alá eső területen - a 2. §-ban foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad (Étv. 22. § (1) bek.).

(2) Az építési tilalom alá eső területen

 1. a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
 2. a bontási munkák,
 3. az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,
 4.  a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
 5. a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 60 m2-rel történő bővítése és felújítása

kivételével más építési munkát végezni nem szabad. (Étv. 22. § (1) bek.).


2. §


A tilalom nem terjed ki:


 1. a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra,
 2. a korábban gyakorolt használat folytatására,
 3. az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
 4. az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra,
 5. a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi területre. (Étv. 20. § (7) bek.)
 6. olyan állami és önkormányzati építési munkákra, amelyek a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel rendelkeztek.


3. §


A tilalom az alábbi területekre terjed ki:

 1. Mikepércs-Bodóháza településrész ,
 2. Mikepércs-Vénszőlőskert településrész,
 3. Mikepércs-Újszőlőskert településrész,
 4. 47-es számú főút-Pipacs utca-Mikepércs Debrecen felőli közigazgatási határa-a 065/42, 065/45, 065/11 és a 065/49 hrsz.-ú ingatlanok által határolt terület.


4. §


(1) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésről és az illetékes hatáskörrel rendelkező szervek részére történő megküldésről a jegyző gondoskodik.
Tímár Zoltán sk.                               ph.                              Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

 polgármester                                                                                jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2013. július 11.


                                                                                                          Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k.

                                                                                                                        jegyző