Mikepércs község képviselő testületének 25/2010 (XII.20..) önkormányzati rendelete

a szociális étkezésért, házi segítségnyújtásért, a gyermekétkeztetésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2016. 04. 30

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a), b) pontja, (4) bekezdése, 9.§-a, 12.§-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2), (3), (4) bekezdése alapján az önkormányzat a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§


E rendelet hatálya kiterjed Mikepércs Község Önkormányzat, vagy intézményei által biztosított

  1. az Szt. 62.§-a szerinti szociális étkezésért,
  2. az Szt. 63.§-a szerinti házi segítségnyújtásért,
  3. a Gyvt. 41.§ (3) bekezdése szerinti bölcsődei, óvodai, iskolai napközis, menzai gyermekétkezésért,
  4. munkahelyi étkezésért,
  5. vendégétkezésért

fizetendő térítési díjak megállapítására.

A szociális étkezés és házi segítségnyújtás térítési díja

2.§


(1) A szociális étkezés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díját e szolgáltatások ellenértékeként kell megállapítani.

(2) Az intézményi térítési díj összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A szociális étkezésért és a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összegét e rendelet 5. számú melléklete alapján kell megállapítani, figyelemmel arra, hogy a szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott  havi jövedelmének 30%-át, házi segítségnyújtás esetén a havi jövedelmének a 25%-át, vagy ha az étkezés mellett házi segítségnyújtást is igénybe vesz, a  havi jövedelmének a 30%-át,  valamint az intézményi térítési díj összegét.

(4) A szociális étkezés és házi segítségnyújtás személyi térítési díját a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, utólag kell megfizetni, oly módon, hogy az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló házigondozók otthonukban felkeresik az ellátottakat, és készpénzfizetési számla ellenében átveszik az ellátottól a térítési díjat, amit az átvétel napján 16 óráig befizetnek a Polgármesteri Hivatal házipénztárába.

(5) Ha a szociális étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően az élelmezésvezetőnél írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított harmadik munkanaptól mentesül.

(6) Személyi térítési díjkedvezmény az önkormányzat szociális rendeletében foglaltak szerint vehető igénybe.

(7) A szociális étkezés nyersanyag normáját 4. számú melléklet tartalmazza.

(8) A házi segítségnyújtás szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

A Gyvt. 41.§ (3) bekezdése szerinti bölcsődei, óvodai, az iskolai napközis, valamint a menzai étkezés (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díja

3.§


(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) Az intézményi térítési díj összegét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az (1) bekezdés szerinti összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának szorzata, amit csökkenteni kell a Gyvt. 148.§ (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményekkel, valamint az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletében meghatározott rászorultsági kedvezményekkel. A normatív és a rászorultsági kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

(4) A gyermekétkezésért fizetendő személyi térítési díjat a nevelési-, oktatási intézmény gazdasági ügyintézőjénél kell befizetni, előre, a tárgyhó 10. napjáig.

(5) Ha a jogosult az étkezést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, távolmaradását a nevelési-, oktatási intézmény vezetőjénél vagy a gazdasági ügyintézőnél 8.30 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradása idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(6) Az előre befizetett térítési díjat vissza kell fizetni, vagy be kell számítani a következő havi térítési díjba, ha a távolmaradást a kötelezett a megadott időben bejelentette.

Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja

4.§


(1) Munkahelyi étkezés keretében napi egyszeri, egy adag meleg étkezést vehet igénybe az a személy, aki Mikepércs Község Önkormányzatával, annak intézményeivel köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban, vagy munkaszerződésben áll, kivéve a közcélú foglalkoztatásra létrejött szerződéses munkaviszonyt.

(2) Munkahelyi étkezés keretében az e rendeletben meghatározott vendégebéd 50%-ának megfelelő adag, úgynevezett zónaadag vehető igénybe.

(3) A munkahelyi étkezés szabadság és táppénz ideje alatt nem vehető igénybe.

(4) A munkahelyi étkezés térítési díját e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A munkahelyi étkezés ebédjeggyel vehető igénybe. Az ebédjegy dátummal és hivatali bélyegzővel van ellátva, és csak a dátum szerinti napon használható fel. Tartalmazza a zónaadag feliratot. Naponta, vagy két hétre előre lehet megvásárolni a Polgármesteri Hivatalban. Az ebéd csak az ebédjegy átadása ellenében szolgálható ki.

(6) Ha a két hétre előre megvásárolt ebédjegyek birtokosa az étkezést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, és távolmaradását az élelmezésvezetőnél 8.30 óráig bejelenti, kérheti a Polgármesteri Hivataltól a bejelentést követő naptól a távolmaradása utolsó napjáig megvásárolt ebédjegyek cseréjét. Ez esetben igazolnia kell a távolmaradás időtartamát. A Polgármesteri Hivatal ügyintézője az igazolást és a távolmaradást követő naptól fel nem használt ebédjegyeket bevonja és a bevont ebédjegyek számával megegyező számú ebédjegyet bocsát az igénylő rendelkezésére ingyenesen.

Vendégétkezés térítési díja

5.§


(1) Vendégétkezés igénybevételére bárki jogosult, aki vendégebéd jegyet vásárol a Polgármesteri Hivatalban.

(2) A vendégebéd jegyre a 4.§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A fel nem használt ebédjegyek bevonására, cseréjére nincs lehetőség.

(3) A vendégebéd térítési díját e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A vendégétkezés nyersanyag normáját 4. számú melléklet tartalmazza.Záró rendelkezések

6.§


(1) Ez a rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az étkezésért és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 15/2005. (IX.12.) sz. KT rendelet, és a módosító rendeletei: 8/2006. (V.2) sz. KT rendelet, 13/2007. (XII.17.) sz. KT rendelet, 7/2009. (V.25.) sz. KT rendelet, 15/2009. (XI.6.) sz. KT rendelet.Dr. Dászkál TiborÁkos sk.                                           Tímár Zoltán sk.

             jegyző                                                                polgármester

Alaprendelet kihirdetve: 2010. december 20-án.

Az alaprendeletet módosító 7/2012. (VI.28.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2012. június 28-án.

Az alaprendeletet módosító 15/2013. (VII.10.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2013. július 10-én.

Az alaprendeletet módosító 8/2014. (VIII.26.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2014. augusztus 26-án.

Az alaprendeletet módosító 13/2015. (III.31.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2015. március 31-én.


                                                                                                  dr. Vántus Tamás

                                                                                                            jegyző

1. számú melléklet a 25/2010. (XII. 20.) KT számú rendelethez


a) A szociális étkezés intézményi térítési díja:               564 Ft  + ÁFA

b) A szociális étkezés kiszállításának díja:                    154 Ft  + ÁFA

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:          1350 Ft + ÁFA2. számú mellékelt a 25/2010. (XII. 20.) KT számú rendelethez:
reggeli nyersanyag Ft

tízórai nyers-

anyag Ft

ebéd nyers-anyag

Ft

uzsonna nyers-anyag Ft

nyersanyag-norma

összesen Ft

intézményi térítési díj

bölcsőde


103

41

185

81

410

410 Ft+ áfa=521 Ft

óvoda


-

82

246

82

410

410 Ft+ áfa=521 Ft

napközi


-

71

267

72

410

410 Ft+ áfa=521 Ft

menza
-

-

271

-

271

271 Ft + áfa=344 Ft3.számú melléklet a  25/2010. (XII. 20.) KT számú rendelethez

VFelnőtt (vendég)étkezés térítési díja: 564 Ft + ÁFA

munkahelyi zónaadag térítési díja: 282 Ft + ÁFA4 .számú melléklet a  25/2010. (XII. 20.) KT számú rendelethez

a) A szociális étkezés vonatkozásában a nyersanyagnorma összeg: 322 Ft + áfa,

b) A vendégétkeztetés vonatkozásában a nyersanyagnorma összeg: 322 Ft + áfa5 .számú melléklet a  25/2010. (XII. 20.) KT számú rendelethez

A szociális étkezés és kiszállítás  személyi térítési díjának  összege 2015. május 1-től:Jövedelem Ft/hó

Étkezés

Ft/adag (áfá-val)

Kiszállítás

Ft/adag (áfá-val)


25.000 alatt

200

30


25.001  - 35.000

250

50


35.001  - 50.000

350

70


50.001 – 70.000

450

90


70.001 – 90.000

500

100


90.001 -110.000

530

120


110.001 -130.000

550

140


130.001 felett

600

150
A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának  összege 2015. május 1-től:


Jövedelem Ft/hó

Házi segítségnyújtás óradíja


50.000 alatt

50


50.001  - 75.000

100


75.001  - 100.000

150


100.001 – 120.000

200


120.001 felett

300