Mikepércs község képviselő testületének 9/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésektől

Hatályos: 2015. 03. 02

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

9/2015. (II.27.) számú rendelete


az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, civilszervezetekre (a továbbiakban: szervezet) akik részére Mikepércs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, segélyekre, ösztöndíjakra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközre.

(3) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

(4) Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának szabályai


2.§


(1) Támogatásra az az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott szervezet jogosult, amely megfelel a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatás feltétele a szervezet által benyújtott pályázat, amelynek kötelezően tartalmazni kell:


a) azon rendezvények, események részletes bemutatását, amelyekre vonatkozóan támogatást igényel a szervezet;

b) a rendezvények, események megvalósulásából, vagy azokon való részvételből eredő, a közösségét érintő pozitív hatások megjelölését, jellemzését;

c) a kért támogatási összeg megjelölését;

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet a támogatást, csak arra fordítja, amire kérte;

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet visszafizeti a támogatást a támogatónak, amennyiben azon támogatási cél meghiúsul, amelyre a támogatást igényelte;

f) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a támogatási összeg felhasználásáról, a számviteli törvénynek megfelelő számlával/bizonylattal a támogató irányába elszámol,

g) az 1.) számú mellékletben meghatározott közpénznyilatkozatokat

h) a szervezet nevében aláírásra jogosult személy/személyek megnevezését, tisztségét, lakcímét;

3.§


(1) Támogatás kérése iránti pályázatot a szervezetek képviseletre jogosult tagja nyújthat be.

(2) A pályázatot a polgármesternek címezve a Polgármesteri hivatalba kell benyújtani.

(3)A pályázatot, a benyújtást követő 10 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja. Szükség esetén, a vizsgálat befejezését követő 3 munkanapon belül a hivatal 5 napos jogvesztő határidő tűzéssel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

(4) A pályázatokról a polgármester - mérlegelési jogkörben - 30 napon belül dönt, döntését határozati formába foglalja. A polgármester a döntésről haladéktalanul értesíti a pályázót.

(5) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő a döntés átvételét követő 10 nap, amely határidő elmulasztása jogvesztő hatállyal bír. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(6) A polgármester a költségvetési rendeletbe betervezett előirányzat keret erejéig jogosult a pályázó szervezeteknek támogatást megítélni.

(7) Amennyiben valamely szervezet a polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez fellebbez úgy a képviselő-testület a fellebbezés elbírálása során is köteles a (6) bekezdésben meghatározott előírást megtartani.

(8) Kedvező elbírálás esetén a pályázóval (támogatott) támogatási szerződést kell kötni, melyben szerepeltetni kell:

a) támogató, támogatott megnevezését,

b) támogatást jóváhagyó polgármesteri/képviselő-testületi határozat számát,

c) támogatás összegét

d) a támogatás célját, felhasználásának jogcímeit,

e) támogatás kifizetésének módját, határidejét

f) finanszírozás ütemezését, ha nem egy összegben történik a folyósítás,

g) számadás módját, határidejét,

h) visszafizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezést.


Elszámolás


4.§


(1) Minden támogatott kötelezettsége a támogatási összeggel történő elszámolás.

(2) A támogatással történő elszámolást kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. által meghatározott számlákkal, illetve a Ptk.-nak, valamint vonatkozó jogszabályoknak megfelelt szerződéssel lehet megtenni.

(3) A támogatott a kapott támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.

(4) Az elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya megvizsgálja a benyújtott elszámolást és szükség esetén 3 napos időtartammal hiánypótlást rendel el. A 3 napos hiánypótlási határidő jogvesztő.

(5) Azon támogatást, illetőleg azon támogatási összeget, amelyet a támogatott nem a (2) bekezdésben meghatározott formában igazol, illetve amelyet nem nyújtott be a (3) bekezdésben meghatározott időpontban, valamint nem teljesítette a (4) bekezdésben előírt feltételt a támogatott, úgy köteles a támogatási összeget vagy annak meghatározott részét a vonatkozó időszakra számítottan, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt kamattal a támogatónak visszafizetni.

5.§


(1) Az a szervezet, amely az 4.§-ban meghatározott elszámolási szabályokat megsértette és a támogató a támogatási összeg részbeni vagy egészben történő visszafizetéséről határozott úgy a pályázó támogatásra kizárólag utófinanszírozás keretében jogosult.

(2) Az a szervezet, amely az (1) bekezdésben meghatározott utófinanszírozási kötelezettséggel terhelt, mentesül ezen kötelezettség alól amennyiben következő esedékes elszámolását az 4.§-ban meghatározottak szerint teljesíti.

6.§


(1) A polgármester jogosult arra, hogy az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott szervezetek meghívott vezetőivel és képviselőivel egyeztetési tárgyalást kezdeményezzen, illetve hívjon életre, amely tárgyaláson lehetővé teheti, hogy a vezetők, illetve a képviselők a polgármester által meghatározott eseti keretösszeget egymás között megosszák.

(2) Amennyiben a (1) bekezdésben meghatározott egyeztetési tárgyaláson a meghívott szervezetek vezetői, illetve képviselői megegyeznek a támogatási összeg megosztásáról úgy egyedi kérelmüket a polgármester a megosztásról szóló döntés figyelembe vételével bírálja el.                                                                                                                                                                                              

Államháztartási források átvételére vonatkozó rendelkezések


7.§


(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről  - az alapítványi forrás kivételével - a Polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólag tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a Polgármester köti meg.

Záró rendelkezések


8.§


(1) A rendelet 2015. március 02-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2015. február 27.
  Tímár Zoltán sk.                                        ph.                    dr. Vántus Tamás sk.

   polgármester                                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2015. február 27.


                                                                                                          dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek