Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 27.) számú rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről

Hatályos: 2015. 03. 02 - 2020. 04. 01

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II. 27.) számú rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről

2015.03.02.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, civilszervezetekre (a továbbiakban: szervezet) akik részére Mikepércs Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, segélyekre, ösztöndíjakra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközre.
(3) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.
(4) Az önkormányzat által az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
A támogatás iránti kérelem benyújtásának szabályai
2. §
(1) Támogatásra az az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet jogosult, amely megfelel a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek.
(2) A támogatás feltétele a szervezet által benyújtott pályázat, amelynek kötelezően tartalmazni kell:
a) azon rendezvények, események részletes bemutatását, amelyekre vonatkozóan támogatást igényel a szervezet;
b) a rendezvények, események megvalósulásából, vagy azokon való részvételből eredő, a közösségét érintő pozitív hatások megjelölését, jellemzését;
c) a kért támogatási összeg megjelölését;
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet a támogatást, csak arra fordítja, amire kérte;
e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet visszafizeti a támogatást a támogatónak, amennyiben azon támogatási cél meghiúsul, amelyre a támogatást igényelte;
f) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a támogatási összeg felhasználásáról, a számviteli törvénynek megfelelő számlával/bizonylattal a támogató irányába elszámol,
g) az 1.) számú mellékletben meghatározott közpénznyilatkozatokat
h) a szervezet nevében aláírásra jogosult személy/személyek megnevezését, tisztségét, lakcímét;

3. § (1) Támogatás kérése iránti pályázatot a szervezetek képviseletre jogosult tagja nyújthat be.

(2) A pályázatot a polgármesternek címezve a Polgármesteri hivatalba kell benyújtani. (3)A pályázatot, a benyújtást követő 10 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja. Szükség esetén, a vizsgálat befejezését követő 3 munkanapon belül a hivatal 5 napos jogvesztő határidő tűzéssel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

(4) A pályázatokról a polgármester - mérlegelési jogkörben - 30 napon belül dönt, döntését határozati formába foglalja. A polgármester a döntésről haladéktalanul értesíti a pályázót.

(5) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő a döntés átvételét követő 10 nap, amely határidő elmulasztása jogvesztő hatállyal bír. A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(6) A polgármester a költségvetési rendeletbe betervezett előirányzat keret erejéig jogosult a pályázó szervezeteknek támogatást megítélni.

(7) Amennyiben valamely szervezet a polgármester döntése ellen a képviselő- testülethez fellebbez úgy a képviselő-testület a fellebbezés elbírálása során is köteles a

(6) bekezdésben meghatározott előírást megtartani.

(8) Kedvező elbírálás esetén a pályázóval (támogatott) támogatási szerződést kell kötni, melyben szerepeltetni kell:

a) támogató, támogatott megnevezését,
b) támogatást jóváhagyó polgármesteri/képviselő-testületi határozat számát,
c) támogatás összegét
d) a támogatás célját, felhasználásának jogcímeit,
e) támogatás kifizetésének módját, határidejét
f) finanszírozás ütemezését, ha nem egy összegben történik a folyósítás,
g) számadás módját, határidejét,
h) visszafizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezést.
Elszámolás
4. §
(1) Minden támogatott kötelezettsége a támogatási összeggel történő elszámolás.
(2) A támogatással történő elszámolást kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. által meghatározott számlákkal, illetve a Ptk.-nak, valamint vonatkozó jogszabályoknak megfelelt szerződéssel lehet megtenni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
(4) Az elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya megvizsgálja a benyújtott elszámolást és szükség esetén 3 napos időtartammal hiánypótlást rendel el. A 3 napos hiánypótlási határidő jogvesztő.
(5) Azon támogatást, illetőleg azon támogatási összeget, amelyet a támogatott nem a
(2) bekezdésben meghatározott formában igazol, illetve amelyet nem nyújtott be a (3) bekezdésben meghatározott időpontban, valamint nem teljesítette a (4) bekezdésben előírt feltételt a támogatott, úgy köteles a támogatási összeget vagy annak meghatározott részét a vonatkozó időszakra számítottan, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt kamattal a támogatónak visszafizetni.

5. § (1) Az a szervezet, amely az 4. §-ban meghatározott elszámolási szabályokat megsértette és a támogató a támogatási összeg részbeni vagy egészben történő visszafizetéséről határozott úgy a pályázó támogatásra kizárólag utófinanszírozás keretében jogosult.

(2) Az a szervezet, amely az (1) bekezdésben meghatározott utófinanszírozási kötelezettséggel terhelt, mentesül ezen kötelezettség alól amennyiben következő esedékes elszámolását az 4. §-ban meghatározottak szerint teljesíti.

6. § (1) A polgármester jogosult arra, hogy az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek meghívott vezetőivel és képviselőivel egyeztetési tárgyalást kezdeményezzen, illetve hívjon életre, amely tárgyaláson lehetővé teheti, hogy a vezetők, illetve a képviselők a polgármester által meghatározott eseti keretösszeget egymás között megosszák.

(2) Amennyiben a (1) bekezdésben meghatározott egyeztetési tárgyaláson a meghívott szervezetek vezetői, illetve képviselői megegyeznek a támogatási összeg megosztásáról úgy egyedi kérelmüket a polgármester a megosztásról szóló döntés figyelembe vételével bírálja el.

Államháztartási források átvételére vonatkozó rendelkezések
7. §
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről - az alapítványi forrás kivételével - a Polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólag tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a Polgármester köti meg.

Záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet 2015. március 02-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
1. Nyilatkozat

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy

hiányáról

A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ……pont alapján
8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ……pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. Közzétételi kérelem

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munka végzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………
………………………………………………..……………….……………………………………………………………………
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője éshelyettesei.
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...……………………………………
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...……………………………………………………..
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
· vezető tisztségviselője
· az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
· vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………………………………………….…. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
.…………………………………………………………………………..……………………………………………………….. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármesterhelyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatásokátláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás