Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2016. 03. 11

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 40. § (2), (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározatott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mikepércs Község Önkormányzat tulajdonában lévő mikepércsi 866/1. hrsz-ú köztemetőre (mely a ravatalozót és a tartalék temetőt foglalja magába), a Magyarországi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő mikepércsi 862/2. hrsz-ú, a Mikpércsi Református Egyházközség tulajdonában lévő mikepércsi 864. hrsz-ú, valamint a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő mikepércsi 862/1. hrsz-ú felekeztei temetőkre, valamint ezek fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) Mikepércs Községi Önkormányzat a Magyarországi Zsidó Hitközséggel, a Mikepércsi Református Egyházközséggel, valamint a Római Katolikus Egyházzal kötött megállapodás alapján az (1) bekezdés szerinti temetők vonatkozásában a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

(3) Személyi hatálya kiterjed minden olyan jogi és természetes személyre, aki az erendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt szervezetekkel jogviszonyt létesít, a temetői szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve e rendelet előírásait megszegi.

2. § (1) Mikepércs község közigazgatási területén a temetők létesítése, fejlesztése, bővítése Mikepércs Község Önkormányzatának feladata és joga.

(1a) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott temetők fenntartója és üzemeltetője a Mikepércs Községi Önkormányzat (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.).

II. FEJEZET A temetési hely feletti rendelkezési jog

3. § (1) A temetési helyet előre kell megváltani. A temetési helyet megváltó személyt a használati idő alatt a megváltott temetési hely tekintetében a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben meghatározott jogok (rendelkezési jog) illetik és kötelezettségek terhelik.

(2) A rendelkezési jog jelenti:

 • a) a temetési helybe helyezhető elhunyt személy(ek)nek meghatározását;
 • b) síremlék, sírjel állítását, állíttatását, felújítását, karbantartását, bontását;
 • c) a temetési hely újraváltását.

(3) A rendelkezésre jogosult köteles a temetési hely és közvetlen környezetének – állagmegóvására, díszítésére, növényzet ültetésére – gondozására, a síremlék, sírjel karbantartására.

(4) Az előre megváltott temetési hely használati jogát a rendelkezni jogosult kizárólag az üzemeltetőnek adhatja vissza, azt elidegeníteni, vagy más jogcímen harmadik fél részére átengedni nem lehet.

(5) A temetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

 • a) koporsós betemetés és rátemetés esetén, a betemetés illetve rátemetés napjától számított 25 év,
 • b) sírbolt esetén 60 év,
 • c) az urnafülke és urnasírhely esetén, az urna elhelyezésétől illetve ráhelyezésétől számított 10 év,
 • d) urnasírbolt esetén 20 év.

(6) Amennyiben a 3. § (5) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott időtartamon belül koporsós vagy urnás rátemetés történik, a rendelkezési jog jogosultja, az újabb 3. § (5) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott időre történő megváltási díjat a rátemetés előtt köteles megfizetni úgy, hogy az előző megváltási időszakból fennmaradó használati időre megfizetett megváltási díj arányos része csökkenti a rátemetés utáni használati időre fizetendő megváltási díj mértékét, amely megváltási időponttól kezdődik a 3. § (5) bekezdés a) és c) pontban meghatározott időtartam.

(7) Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt és az újraváltásról – a rendelkezésre jogosult vagy annak hiányában más személy felhívás ellenére – sírbolt esetében 5, egyéb temetkezési hely esetében 3 három éven belül nem gondoskodott, úgy az üzemeltető a temetési helyet felszámolhatja és az e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosíthatja, feltéve, hogy írásban, évente egy alakalommal felhívta a rendelkezési jog jogosultját a fizetési kötelezettség teljesítésére.

(8) A temetési hely újraváltásának díja megegyezik a temetési hely megváltásának díjával.

4. § Amennyiben a rendelkezésre jogosult 3. § (3) bekezdésében foglalt karbantartási és egyéb állagmegóvási kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy egyéb okból a temetési helyen emelt sírjel, sírbolt összeomlásától lehet tartani, az önkormányzat írásban felszólítja, hogy gondoskodjon annak helyreállításáról.

III. FEJEZET A temető tagolása

Sírhelytáblák (parcellák)

5. § (1) A temetőt betűvel jelölt sírhelytáblákra (parcellákra), a parcellákon belül római számmal jelölt sírhelysorokra, azon belül pedig arab számmal jelölt temetési helyekre kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblák kialakítását, a temetési helyek beosztását, számozását, azok elhelyezését a temető üzemeltetője állapítja meg.

(2) A sírhelytáblák és a sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

(3) A temető üzemeltetőjének a sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.

(4) A sírhelyek vonatkozásában a sorba temetés kötelező, kivéve

 • a) ha az elhunytnak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és kifejezett végakarata, hogy ezen temetési helyen helyezzék nyugalomba, illetőleg az eltemettetését intéző személy(ek) ekként rendelkeznek,
 • b) ha az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga,
 • c) ha a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas a 7. § (5) bekezdése szerinti sírhelyek kialakítására,
 • d) ha egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott sírhelybe történik a betemetés.

Temetési helyek

6. § (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a temetőben kialakítható temetési helyek megoszlása a következő:

(a) Koporsós temetési helyek:

i. egyes sírhely;

ii. kettős sírhely;

iii. sírbolthely (kripta).

(b) Hamvasztásos temetés esetén:

i. urnasírhely;

ii. urnasírbolt.

(3) Sírboltok, sírok felnyitásához az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatal sírnyitási engedélye szükséges.

(4) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulása szükséges.

Koporsós temetési helyek

7. § (1) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör, az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja, melyet a sírgödörbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni.

 • (3) A sírgödör mélysége minimum 200 cm. A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes, a talajban lebomló anyaggal lehet burkolni.

(4) Oldalirányú üreggel (padmoly) ellátott sírhelyet létesíteni tilos. Tilos a sírhely felszín alatti oldalfalait befalazni, kibetonozni.

(5) Az 6. § (2) bekezdésében meghatározott sírhelyek az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, utakkal körülhatárolt sírhelytáblákban alakítható ki, az alábbi távolságok és mélységi előírások szerint:

 • a) felnőtt egyes sírhelyek hossza: 2,10 m

szélessége: 0,90

mélysége: 2,00 m

rátemetés esetén: 2,50 m

sírok egymástól való távolsága: 0,90 m

sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,20 m

b) felnőtt kettős sírhelyek hossza: 2,10 m

szélessége: 1,60 m

mélysége: 2,00 m

rátemetés esetén: 2,50 m

sírok egymástól való távolsága: 0,90 m

sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,20 m

Sírboltok (kripták)

8. § (1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét az abban elhelyezni kívánt koporsók száma határozza meg.

(2) Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az üzemeltető jelöli ki. Az üzemeltetőnek a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

(3) Az üzemeltető hozzájárulása iránti kérelemhez csatolni kell:

a sírbolt építmény részletes tervét,

a. a sírboltban elhelyezni kívánt koporsók számáról szóló nyilatkozatot,

b. engedélyköteles sírbolt esetében, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott építési engedélyt,

c. amennyiben a kérelmező a temetőben rendelkezik megváltott temetési hellyel, akkor a temetési hely megváltását, valamint a megváltási díj befizetését igazoló dokumentumo(ka)t.

(4) A sírbolt belső méretei a következők lehetnek:

a) két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt

i. mélysége 1,90 m

ii. belső hossza 2,30 m

iii. belső szélessége 1,80 m

b) három vagy négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt

i. (i) mélysége 2,40 m

ii. (ii) belső hossza 2,30 m

iii. (iii) belső szélessége 1,80 m

(5) A sírbolt felszíni szélessége legfeljebb 2,50 m, felszíni hosszúsága legfeljebb 3 m, felszíni magassága legfeljebb 3 m lehet. A sírbolt még részeiben sem terjeszkedhet túl a (4) valamint jelen bekezdésben foglalt méreteken.

(6) A sírboltok között legalább 1,2 m távolságot kell hagyni.

(7) A sírbolt alját, oldalfalait valamint fedőlapját akként kell elkészíteni, hogy az a vízbehatolásnak és földnyomásnak ellenálljon, illetve a fedőlapot légmentesen kell lezárni.

Díszsírok

9. § (1) A díszsírhelyek a temető központi helyén fenntartott sírhelyek, amelyeket Mikepércs Község Önkormányzata adományoz térítésmentesen a „Mikepércs Község Díszpolgára” kitüntető címben részesült elhunyt személy részére.

(2) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói kötelesek gondoskodni, hozzátartozó és örökös hiányában a síremlékek gondozásáról a Képviselő-testület megbízására és költségére az üzemeltető gondoskodik.

Síremlékek

10. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel – így különösen fejfával ellátott hant, síremlék, sírkeret, emlékoszlop – használható, illetőleg létesíthető.

(2) A sírjel nem terjeszkedhet túl a 7. § (5) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél.

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(4) Amennyiben a sírjel magassága meghaladja a 2 métert, abban az esetben a sírjel vázlattervét az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni. A terv 1 példányát az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

(5) A sírkeret körül a temetési hely felett rendelkezni jogosult legfeljebb 30 cm széles járdát létesíthet.

Hamvasztásos temetési helyek

Urnasírhely, urnasírbolt

11. § (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnasírhely, urnasírbolt, továbbá az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(2) Az urnasírhely méretei az alábbiak:

hosszúsága: 0,80 m

szélessége: 0,60 m

mélysége: 0,60 m

rátemetés esetén: 0,90 m

sírok egymástól való távolsága: 0,90 m

sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,20 m

(3) Urnasírhelyben két urna helyezhető el.

(4) Sírbolt (kripta) kizárólag urna elhelyezésére is kialakítható, melyre a 8. § rendelkezései irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a sírbolt belső mélysége legalább egy méter.

(5) A sírboltban elhelyezhető koporsók számával megegyező számú urna a 8. § (1) bekezdésben meghatározott sírboltban is elhelyezhető, amennyiben a sírbolt belső méretei és az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi.

(6) Két urna a 7. § (1) bekezdésben meghatározott sírhelyben is elhelyezhető, amennyiben az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi úgy, hogy az urna, a talaj szintjétől legalább 0,60 m mélységbe kerüljön.

(7) A temetőben elhelyezett urnát a rendelkezésre jogosult, avagy a rendelkezésre jogosult közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával más személy kívánságára – az átvétel egyidejű igazolása mellett – a temető üzemeltetője köteles kiadni és a hamvak kiadásának megtörténtét a nyilvántartásban feljegyezni.

(8) Rendelkezésre jogosult hiányában a (8) bekezdésben foglalt hozzájárulást a Ptk. 685. § b) pontja szerinti sorrendben az elhalt legközelebbi hozzátartozójától kell beszerezni.

IV. FEJEZET A temető üzemeltetése

12. § (1) A halott ravatalozóba történő kiszállításáról a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A halottvizsgálati bizonyítványt a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének be kell mutatni, aki a halottat nyilvántartásba veszi. A halott folyamatos hűtéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A holttestet a temetést megelőzően azonosítani kell.

(3) A ravatalozó használatáért külön díjat fizetni nem kell, a használat díját a temetkezési szolgáltatást végző által fizetendő 1. sz. melléklet szerinti létesítményhasználati díj tartalmazza. A halott hűtő igénybevételéért az 1. sz. melléklet szerinti díjat kell fizetni.

(4) A temetőnek és a ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. Az esetlegesen szükséges új beruházások, felújítások, karbantartások, kellékek beszerzése a temető tulajdonosát terhelik.

(5) A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét. A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. A temető területének fásítását, úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.

(6) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az üzemeltető köteles gondoskodni.

(7) A vízvételt a kiépített vízvezetékrendszer biztosítja, a szükséges karbantartásról az üzemeltető köteles gondoskodni.

(8) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

(9) A temető üzemeltetője köteles a Tv.-ben és a Korm. r.-ben meghatározott kötelezettségeit teljesíteni, így különösen:

 • a) lehetővé tenni a temetkezési tevékenység és temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását,
 • b) a temetőben lévő épületek, az épületekben található technikai és egyéb berendezési tárgyak, növényzet és elhelyezett bútorzat állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodni – ideértve a 4. §-ban meghatározottakat,
 • c) a ravatalozó épületét az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt méltó elbúcsúztatására alkalmas állapotban tartani, felújítani,
 • d) a ravatalozó épülete környezetében és az ahhoz vezető főúton közvilágítást biztosítani,
 • e) az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség érdekében tereprendezést végezni,
 • f) a temetőt parkosítani, fásítani, zöldterületeit kialakítani és kezelni,
 • g) a temetőt megfelelően, a helyi építési szabályzattal összhangban elkeríteni és a kerítés mellett fásítani,
 • h) a sírhelytáblákat határoló utakat kialakítani, karbantartani és tisztítani,
 • i) a gépjárművek számára parkolóhelyet létesíteni, a behajtás és a gépjármű forgalom rendjét meghatározni és az erről szóló tájékoztatást a temető látogatók számára a temető kapuján (hirdetőtábláján) elhelyezni,
 • j) a hulladékgyűjtés számára edényeket kihelyezni és azok ürítéséről, valamint a keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább hetenként egyszer gondoskodni,
 • k) a nyilvántartások teljeskörűségét a Tv.-ben foglaltak szerint biztosítani,
 • l) a temetővel és a temetkezésekkel kapcsolatos ügyek intézésére ügyfélfogadást tartani.

(10) A temető üzemeltetőjének kizárólagos joga a megváltható sírhelyek, sírbolthelyek (kripták) hasznosítása.

(11) A temető üzemeltetője sírhely megváltás jogcímén értékesíti a 3. § (5) bekezdésben meghatározott időtartamokra a temetési helyeket. A temetési helyek sírhely megváltási díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ha az elhunyt egyházfenntartói hozzájárulást fizetett, az 1. számú mellékletben meghatározott díj 3/5-öd részét kell megfizetni.

A temető használatának rendje

13. § (1) A temető

 • a) nyári időszámítás idején 06 – 20 óráig,
 • b) téli időszámítás idején 08 – 18 óráig tart nyitva. Az üzemeltető a nyitvatartási rendtől a Mindenszentek ünnepe előtti és utáni két hétben eltérhet, melyről a temető kapuján (hirdetőtábláján) köteles a megváltozott nyitvatartási rendet megelőző legalább 3 nappal a látogatók számára tájékoztatást elhelyezni.

(2) A temető üzemeltetője köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos előírásokról szóló tájékoztatót elhelyezni a temető kapuján (hirdetőtábláján) a látogatók számára.

(3) A temető üzemeltetője köteles a temetőről vázrajz jellegű – a temető tagolását, kihasználtságát tartalmazó – térképet készíteni, melyet a temető bejáratánál köteles elhelyezni.

(4) A temetőben nem tanúsítható olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti.

(5) Tilos a temetőben

 • a) minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a sírok és tartozékaik, valamint az egyéb felszerelési tárgyak állagát,
 • b) a hely illetőleg a kegyeleti jogok zavartalan gyakorlását sértő avagy zavaró magatartást tanúsítani,
 • c) – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – pihenőpadot elhelyezni, díszfát, fát, cserjét ültetni avagy kivágni,
 • d) maradandóan elhelyezett tárgyat – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – elmozdítani, elszállítani.

(6) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége. A hulladékot kötelesek a kihelyezett hulladékgyűjtő konténerekben elhelyezni. A temető területén hulladékot lerakni, összegyűjteni, elszáradt avart, virágot elégetni tilos.

(7) A temető területén csak temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el.

(8) A temetőben elhelyezett gyertyákat, mécseseket távozás előtt el kell oltani. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a tűzveszély megelőzése az üzemeltető feladata.

(9) A sírokra és a sírok közé egy méternél magasabbra növő növényzet nem ültethető. E rendelkezés megszegőit a temető üzemeltetője 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a növényzet eltávolítására. A határidő eredménytelen eltelte után a temető üzemeltetője maga gondoskodik a növényzet eltávolításáról.

(10) A temetőbe állat –a vakvezető kutya kivételével – nem vihető be.

(11) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temető területén.

(12) A temető üzemeltetője a temető rendjének a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerinti betartását folyamatosan ellenőrizni köteles. A temető rendjének biztosítása és betartatása érdekében az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő temető gondnokot alkalmaz.

V. FEJEZET Temetkezési és egyéb temetőben végzett szolgáltatás

14. § (1) A temetkezési szolgáltató a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott létesítményhasználati díj, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj ellenében végezhet temetkezési szolgáltatási tevékenységet a temetőben.

(2) Temetés csak munkanapon, a temető nyitvatartási ideje alatt végezhető.

(3) A temetés pontos időpontját az üzemeltető részére legkésőbb a temetés napja előtt két nappal be kell jelenteni, egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába be kell fizetni.

(4) A temető üzemeltetője feleős azért, hogy a különböző temetkezési szolgáltatók munkavégzése közötti összhangot biztosítsa.

(5) A temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel vehetik igénybe a temető létesítményeit.

15. § A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység

(1) A temetőben egyéb, nem temetkezési szolgáltatás körébe tartozó vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) – így különösen síremlék és tartozékai, emlékoszlop építése, sírgondozás - is végezhető.

(2) A temetőben végzett vállalkozási tevékenység után a tevékenységet végző temetőfenntartási hozzájárulást köteles fizetni, amelynek mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A temetőfenntartási hozzájárulást a vállalkozási tevékenység megkezdése előtt kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.

(3) A vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet a munkálatok végzését az érintett napo(ka)t megelőző legalább egy nappal az üzemeltető számára köteles bejelenteni. Vállalkozási tevékenység csak munkanapokon és a temető nyitvatartási idején belül végezhető. Temetés ideje alatt vállalkozási tevékenység nem végezhető.

(4) A vállalkozó köteles

 • a) tevékenységét úgy végezni, hogy
  • (i) azzal a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltakat betartja,
  • (ii) a szertartások rendjét és a látogatók kegyelet gyakorlását nem sérti,
  • (iii) a sírokban valamint a temető infrastruktúrális és egyéb létesítményeiben kárt nem tesz;
 • b) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék, törmelék elszállításáról a munka befejezését követően azonnal gondoskodni; továbbá
 • c) a tevékenység végzése során igénybevett területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

16. § [A temető területének gépjárművel történő igénybevétele]

(1) A temető területére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos.

(2) Behajthat a temető területére a mozgáskorlátozott, idős, személyeket szállító gépjármű, valamint az üzemeltető részére előzetesen bejelentett temetkezési szolgáltatást és az egyéb vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet.

(3) A kerékpárral és motorkerékpárral történő behajtás a látgatók nyugalmának zavarása nélkül engedélyezett.

(4) A temetőbe való behajtás díjtalan.

VI. FEJEZET Vegyes és átmeneti rendelkezések

17. § (1) A jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény valamint az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet előírásai irányadóak.

(2) A temető üzemeltetője köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből pontosan megállapítható az elhunytak eltemetési helye, az eltemetés időpontja, az eltemetés mélysége, a megfizetett sírhely megváltási díj mértéke és időpontja és az eltemetés módja.

VII. FEJEZET Záró és átmeneti rendelkezések

18. § (1) A rendelet 2016. március 11. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2010. (II. 01.) számú KT. rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. számú melléklet a 3/2016. (III.10.) számú KT rendelethez

A temetési helyek megváltási, újraváltási díja

I. Koporsós temetési hely, 1 koporsós hely esetén: 25.000.-Ft;

II. Koporsós temetési hely, 2 koporsós hely esetén: 35.000.- Ft;

III. urnás temetési hely: 15.000.- Ft;

IV. sírbolt (kripta), max. 2 koporsós setén: 80.000.- Ft;

V. sírbolt (kripta), max. 3-4 koporsós setén: 120.000.- Ft;

VI. sírbolt (kripta), max. 5 vagy több koporsós setén: 150.000.- Ft;

VII. urna sírbolt, max. 2 urna esetén: 60.000.- Ft;

VIII. urna sírbolt, 3-4 urna setén: 80.000.- Ft;

IX. urna sírbolt, 5 vagy több urna esetén: 100.000.- Ft

A temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak

1. Létesítményhasználati díj koporsós temetés esetén: 100.000 Ft/alkalom

2. Létesítményhasználati díj urnás temetés esetén: 65.000 Ft/alkalom

3. Az üzemeltető által biztosított halott hűtő díja: 1.000 Ft/nap

Az egyéb vállalkozási tevékenységet végzők által fizetendő díj

1. Temető fenntartási hozzájárulás 3.000 Ft/nap

Mikepércs, 2016. március 10.