Mikepércs község képviselő testületének 15/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

A tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 11. 16

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeletet alkotja:


  1. rész


A rendelet célja, hatálya


  1. §


  1. Az önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatást biztosít a (2) bekezdésben meghatározott külterületi és egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükséglet kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségetek teljesítésének segítése érdekében.

2. §


  1.  A tanyagondnoki szolgáltatást egy tanyagondnok közreműködésével biztosítja. A tanyagondnok által ellátandó körzethez tartozó településrészek: Mikepércs-Bodóháza kert, Árpád fejedelem utca, Töhötöm vezér utca, Előd vezér utca, Hétvezér utca, Huba vezér utca, Kond vezér utca, Ond vezér utca, Tas vezér utca, Keleti tanya, Közép tanya, Növényvédő állomás, Nyárfás tanya, Újszőlőskert kert, Erdészlak tanya. Az ellátási körzethez tartozó lakosságszám: 373 fő.


  1. A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott településrészeken életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.
  1. rész


A tanyagondnok által ellátandó feladatok


Közvetlen, személyes alapfeladatok


3.  §


Közreműködés az étkeztetés biztosításában


A tanyagondnok feladata az igénybevevő részére a napi egyszeri meleg étel ételhordóban történő házhoz szállítása.

A szállítás térítésmentes.


4. §Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában


 A tanyagondnok feladata:

  1. a szociális gondozó, szakápoló szállítása,
  2. segítségnyújtás a ház körüli munkák elvégzésében (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, egyszerűbb javítási, karbantartási munkák, télen hóeltakarítás, tüzelő bekészítése)
  3. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban (családtagokkal, szomszédokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel - és fenntartás segítése)
  4. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásnak megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában (orvos, mentő rendőrség értesítése)
  5. bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

5. §


Közreműködés a közösségi és szociális információk biztosításában


A tanyagondnok feladata:

  1. a szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a településrész lakói számára. Ennek keretében felkutatja a helyben vagy a legközelebbi településen elérhető szociális és közösségi szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információkat (hivatalok, intézmények, egyéb szervezetek, szolgáltatók címe, elérhetősége, nyitvatartása) és erről a lakosságot tájékoztatja. 
  2.    segítségnyújtás a család - és gyermekjóléti szolgálat igénybevételében, mind az igénybevevő, mind a családgondozó szállításával.


6. §Háziorvosi rendelésre történő szállítás


  1. A betegek háziorvoshoz, fogorvoshoz, gyermekorvoshoz, szükség esetén orvosi ügyeletre történő szállítását és hazaszállítását jelenti.
  2.  A település közigazgatási határán kívüli szállításhoz a polgármester jóváhagyása szükséges.

7. §


Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás


  1. A tanyagondnok a járóbetegeket - a polgármester jóváhagyásával – Debrecenbe kórházi szakrendelésre szállíthatja.  A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni az igénylő korát, egészségi állapotát, az egészségügyi ellátás igénybevételének indokoltságát (szükséges, ajánlott rehabilitációs jellegű).
  2. A tanyagondnok a várandós kismamákat és kisgyermekeket védőnői tanácsadásra szállíthatja, továbbá a védőnőt családlátogatás céljából a családokhoz szállítja.


8. §Gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása


A tanyagondnok feladata orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása és beszerzése a lakóhelyhez legközelebb eső gyógyszertárban, illetve gyógyászati segédeszköz boltban. Ettől eltérő helyen csak akkor szerezhető be a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédeszköz, ha az a legközelebbi gyógyszertárban illetve gyógyászati segédeszköz boltban nem kapható.

9. §


Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása


  1. A tanyagondnoki szolgáltatás keretében a gyermekek alábbi intézményekbe történő szállítását és hazaszállítását biztosítja a tanyagondnok:


  1. Csodavár Óvoda 4271 Mikepércs, Petőfi u. 34.
  2. Csodavár Óvoda 4271 Mikepércs, Tisza István u. 14.
  3. Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola 4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.

(2) Más településen működő köznevelési intézménybe történő szállítás a polgármester engedélyével biztosítható.

10. §


Egyéb gyermekszállítás


  1. Az egyéb gyermekszállítás kiterjed a gyermekek rendezvényekre, ismeretterjesztő, készségfejlesztő egészségmegőrző stb. eseményekre, ünnepségekre, versenyekre, táborokba történő szállításra, és hazaszállításra annak érdekében, hogy a gyermekek minél több közösségi programban tudjanak részt venni.
  2. Az egyéb településre történő szállításhoz a polgármester jóváhagyása szükséges.

Közvetlen, személyes kiegészítő feladatok


11. §


A közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése


A tanyagondnoki szolgáltatás


  1.  segíti az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek programjainak szervezését, biztosítja a rendezvényekre való gépjárművel történő szállítást.


  1. Közreműködik kulturális intézmények, programok, sportrendezvények látogatásának, rekreációt szolgáló kirándulások szervezésében és a program helyszínére történő személyszállítást biztosítja.


  1. Részt vesz a helyi rendezvények (Falunap, Gyermeknap) szervezésében és biztosítja az alkalmakra történő személyszállítást.


  1. A településen kívüli személyszállításhoz a polgármester jóváhagyása szükséges.

12. §


Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása


 A tanyagondnok feladata, hogy segítséget nyújtson a hivatalos ügyintézéshez. Ennek érdekében tájékoztatást nyújt ad adott ügyben illetékes hivatalok, intézmények címéről, elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről. Segíti az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok beszerzését a hivatalokból, azok kitöltésében segítséget nyújt, segíti a beadványok továbbítását a hivatalokba. Közvetítés a lakosság és az önkormányzat között.

13. §


Egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés  1. Csoportos bevásárló utak szervezésével a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt a nagybevásárlások lebonyolításában, tartós fogyasztási cikkek, háztartási gépek, vásárlásában és hazaszállításában, valamint szervizbe szállításában, a gázpalack kicserélésében.
  2. Saját szükségletre háziállatot tartók részére táp- takarmány szállítása végezhető. 
  3. A (3-5) §-ban foglaltakon túl a tanyagondnoki szolgálat közreműködik az egyéb szociális alapszolgáltatások biztosításában.
  4. A tanyagondnoki szolgálat kapcsolatot tart a szociális és egyéb, a szolgáltatás kapcsán érintett szervezettel, részt vesz a családi és egyéni krízishelyzeteket figyelő jelzőrendszer működtetésében.


14. §


Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások  1. Ételszállítás az önkormányzat intézményeibe helyettesítőként.


  1. Téli időszakban, csúszós útviszonyok esetén felváltja a szociális étkezés kerékpárral történő kiszállítását.


  1.  Az Önkormányzat Étkező-Konyhája által szerződés alapján rendszeresen biztosított étkezés kiszállítása táborokba, rendezvényekre.


  1. Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, szórólapok, plakátok, hirdetmények kihelyezésével.


  1. A tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása: a gépjármű tisztántartása, karbantartása, szervizelése, tankolás, gépjármű ügyintézés. szakmai tájékoztatókon, továbbképzéseken való részvétel, tevékenységnapló, menetlevél vezetése, beszámolási kötelezettség teljesítése, ellenőrzés során együttműködés.


15. §


A szolgáltatás igénybevételének módja
  1. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére jogosult az 1. § (2) bekezdésében meghatározott településrészen életvitelszerűen tartózkodó személy, aki szociális körülménye, kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan nem tud hozzájutni az alapvető szükségletei kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint az alapszolgáltatásokhoz, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségleteinek teljesítésében segítségre szorul. 


  1. A szolgáltatás iránti igényt írásban vagy személyesen vagy telefonon a tanyagondnoknál, vagy a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál kell bejelenteni.


  1. A településen belüli szolgáltatási igényt legalább 3 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt legalább 5 munkanappal korábban kell bejelenteni.


  1. A szolgáltatás biztosításáról a tanyagondnok dönt. Azon szolgáltatási igények esetében, melyekhez a polgármester engedélye szükséges, illetve vitás esetekben a polgármester dönt.


  1. A tanyagondnoknak elsősorban a szociális alapellátás körébe tartozó feladatait kell ellátni, az egyéb feladatok ellátása ezen feladatainak az ellátását nem veszélyeztetheti.


  1. A feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint. 


  1. A tanyagondnoki szolgálat által biztosított ellátások igénybevétele térítésmentes.

16. §


A szolgáltatás biztosításának módja


  1. Az önkormányzat a tanyagondnoki feladatok ellátására egy főállású tanyagondnokot foglalkoztat, közalkalmazotti jogviszony keretében.


  1. A tanyagondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


  1. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a rendelkezésére álló gépjárművel, a munkaköri leírásában foglaltaknak, valamint a polgármester utasításainak megfelelően látja el.


  1. A tanyagondnok a tevékenységét köteles külön jogszabályban meghatározott tevékenységnaplóban dokumentálni.


  1. A tanyagondnoki szolgáltatás folyamatos biztosítása nem szüneteltethető, a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb távolmaradása esetén helyettesítését egy másik tanyagondnoki szolgálat tanyagondnokával kötött megállapodás alapján kell ellátni.


  1. A tanyagondnok feladatai ellátásához szükséges 8+1 fő személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet az önkormányzat biztosítja. A gépjármű üzemképes állapotért a tanyagondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a tanyagondnok hibájából a gépjárműben keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.


  1. A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében – a tanyagondnok feladata és felelőssége.


A tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről a tanyagondnok évente beszámol a képviselő-testületnek.

17. §


A szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése


A tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő az ellátással kapcsolatban személyesen vagy írásban a polgármesternél panasszal élhet. A panaszt a polgármester 15 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről értesíti az ellátást igénybe vevőt.  Amennyiben a polgármester határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat jogorvoslattal.


18. §Záró rendelkezésEz a rendelet a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.


Mikepércs, 2020. október 22.

         Tímár Zoltán  s.k.                                 ph.                             dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

         polgármester                                                                                      jegyző