Mikepércs KözségI Önkormányzat Polgármester 2/2021 (II.17..) önkormányzati rendelete

A közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 19

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a közterület használat és igénybevétel szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (3) bekezdésében, és 37. § (4) bekezdésében, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglalt feladatkörében, a továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete bevezető rendelkezésének helyébe a következő bevezető rendelkezés lép:


​Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (3) bekezdésében, és 37. § (4) bekezdésében, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglalt feladatkörében, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:”


2. §


Hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 2. § (3), (4), (5), (7), (8), (15), (18), (20), (21), (22), (23), (24), (26), (27) bekezdései, 4.§ (9) bekezdése, 6.§ (1) bekezdésének  j), k) és y) pontjai, 6.§ (2) bekezdésének s) pontja, 7. § (4) bekezdése, 8.§ (6) bekezdése, 11.§ (5a) bekezdése, valamint 16.§ (1) bekezdésének b) pontja.

3. §


Hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 19. §-a.

4. §


Hatályát veszti Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 1. számú mellékletében foglalt táblázat helyébe, az alábbi táblázat lép:


Sorsz.

Közterület-használat célja

Díjszabás

1.

Árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusításra szolgáló pavilon) elhelyezésére:

2500 Ft/m2/hónap

2.

Közterületen árusításhoz szükséges asztal, állvány, gurulókocsi elhelyezéséhez:

1000Ft/m2/nap

3.

Árubemutatáshoz:

3000,- Ft/m2 /nap

4.

Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra:

1000 Ft/m2/nap

5.

Különleges kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, automaták elhelyezéséhez:

15000 Ft/m2/hónap

6.

Vendéglátó ipari előkert, terasz céljára:

1000 Ft/m2/hónap

7.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére:

1500Ft/m2/nap

8.

Építési munkával kapcsolatos anyag- és törmeléktároló, továbbá lomtalanítást szolgáló konténerre:

1000 Ft/m2/nap

9.

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, ha a tevékenységet ellenszolgáltatást kérve végzik:

500 Ft/m2/nap

10.

A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos hely, állomáshely, pénztárfülke, jegyárusító automata, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére:

5000 Ft/m2/hónap

11

Nem önkormányzati tulajdonú közművek hibaelhárítása, építése és egyéb burkolatbontási és földmunkák, valamint a közterületen lévő fák, bokrok gallyazása.

0-5 m2-ig 2500 Ft/nap,

az 5 m2 feletti rész 500 Ft/m2/nap.

12.

A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla, továbbá cégér elhelyezésére:

1500 Ft/m2/hónap5. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 4.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


4.§ (11) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az e rendelet 4. § (6) pontjában meghatározott módon, a kért területhasználat időpontját megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani.

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 6.§ (1) bekezdés n) pontja az alábbiak szerint módosul:


6.§ (1) n) „burkolatbontással és egyéb állagsérelemmel járó közterület használat, közterület-bontással járó közműbekötés során igénybe vett közterület használatához (kivéve az önkormányzatot),”

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 6.§ a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:


6.§ (3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni:


 1. közút, járda, zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához, a munkálatok elvégzésének időtartamára,
 2. úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 3. az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,


(4) Az (3) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület igénybevételt a hatóságnál - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor - be kell jelenteni.


 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


7.§ (3) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell az e rendelet 5. § (1) bekezdésében felsoroltakat.

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 16.§ (1) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul:


16.§ (1) d) Filmalkotás forgatása céljából a közterület használatára hatósági szerződést nem köt, a hatósági szerződésben foglaltakat nem tartja be,

10.§


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 17.§ az alábbi (3) számú bekezdéssel egészül ki:


17.§ (3) A közterületet filmalkotás forgatása céljából történő használata a közterületet használni kívánó személy, valamint a közterület-hasznosító szerv között létrejött hatósági szerződés alapján történik. A hatósági szerződés kötése iránti igényt, írásban lehet benyújtani a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal közterület használatért felelős illetékes munkatárásánál a közterület-használat céljának és időtartamának megjelölésével.

11.§


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 12.§ az alábbi (1) számú bekezdése az alábbiak szerint módosul:


12. § (1) A közterület a jogszabályi előírások betartása mellett és érvényes közterület-használati engedéllyel, vagy az e rendeletben meghatározott esetekben bejelentés mellett díjmentesen használható:

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 12.§ (1) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul:


12.§ (1) a) 72 órát meg nem haladó élet- és balesetveszély-elhárítási munkákhoz szükséges terület igénybevételéhez (pusztán bejelentés szükséges),

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 12.§ (1) bekezdésének i) pontja az alábbiak szerint módosul:


12.§ (1) i) azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos-, a gáz-, a víz- és csatornahálózat üzemeltetőinek (pusztán bejelentés szükséges),

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


11.§ (1) Az engedélyes a közterület használatáért az e rendelet 12. § (1) pontjában meghatározott esetek kivételével az 1. számú melléklet szerinti díjat köteles fizetni. A közterület használati díjat az engedélyező határozat véglegessé válásától számított 3 napon belül, de legkésőbb a közterület használatának megkezdése előtt átutalással kell megfizetni, amelyet a határozatban fel kell tüntetni.

 1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának a közterület használatáról és annak feltételeiről szóló 19/2020 (XI.30.) sz. KT rendelete 12.§ (1) q) pontja az alábbiak szerint módosul:


12. § (1) q) A burkolatbontással és egyéb állagsérelemmel nem járó közterület használat 72 órát meg nem haladó időtartamig, 10 négyzetméter alapterületig ingyenes. Az igénylőnek a használathoz az e rendelet 4. § (6) bekezdésében meghatározott módon közterület-használati engedély iránti kérelmet kell benyújtania. Jelen rendelkezés hatálya a konténer kihelyezésére is kiterjed. A közterület-használati engedély hiányában történő közterület használat az e rendelet 16. §-ban rögzített szerinti bírság kiszabását vonja maga után. A 72 óra számítása, az egymást követő 3 naptári nap időszakára vonatkozik.

 1. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2021. február 17.
         Tímár Zoltán  sk.                               ph.                          dr. Vojtkó-Pék Ildikó  sk.

           polgármester                                                                                    jegyzőA rendelet kihírdetve: 2021. február 18.