Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 8/2020 (VI.5..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III.31.) KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. §- (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el: 

  1. §

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó  szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló       

5/2016. (III.31.) számú rendeletének (a továbbiakban:R) 4. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:


4. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez

  1. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2020. szeptember 1-től:  300 Ft/nap.
  1. §

Záró rendelkezések

A rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

A rendelet kihirdetve: 2020. június 5.

Mikepércs, 2020. június 5.


            Tímár Zoltán sk.                                                                                   Vida Gáborné sk.

              polgármester                                                                                              aljegyző