Mikepércs község képviselő testületének 14/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 31

Mikepércs Községi Önkormányzat

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017.  (V.30.) számú rendelete


a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő

partnerségi egyeztetések szabályairól


Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Mikepércs Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

2. Az egyeztetésben résztvevők köre


2. § Mikepércs Község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a)Mikepércs község polgárai és a Mikepércsen ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Mikepércs község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

d) Mikepércsen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) Mikepércsen működő egyházak,

f) Mikepércsi székhelyű, bejegyzett településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható érdekképviseletre létrehozott szervezet.

3. A tájékoztatás módja és eszközei


3. § A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Mikepércs község honlapján.

4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) átvehető 1. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.)

b) elektronikus levélben az onkormanyzat@mikepercs.hu e-mail címre történő megküldéssel.

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása


5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal jogi irodájának ügyintézője

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi

b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el

c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást vagy elutasítást tartalmazó - átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatot

ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján 

cb) elhelyezi az ügyiratban

d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről

6. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül az önkormányzat honlapjára feltölti.

5. Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.


dr. Vántus Tamás   s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k.

              jegyző                                                                                      polgármesterA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2017. május 30.

dr. Vántus Tamás sk.

    jegyző