Mikepércs község képviselő testületének 1/2020 (III.13..) önkormányzati rendelete

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020. (III.13) SZÁMÚ KT. RENDELETE Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 29

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A költségvetés felépítése


1.§


Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:


Mikepércs Községi Önkormányzat

Mikepércs Polgármesteri Hivatal

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha

Csodavár Óvoda

Mikepércsi Bölcsőde

Mikepércs Község Önkormányzata (és intézményei) összesen2.  A költségvetés főösszege, hiánya


2


(1) A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


                                         1.746.611 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         1.882.021 ezer Ft költségvetési kiadással

       - 135.410 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

                                                135.410 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.


(2) Mikepércs Község Önkormányzata 135.410 ezer Ft költségvetési hiányából 85.423 ezer Ft a működési költségvetés és 19.987 ezer Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.


(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek várható maradványának terhére működési célra 85.423 ezer Ft, felhalmozási célra 19.987 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.


(4) A Képviselő-testület a költségvetés finanszírozására külső forrást von be, felhalmozási célra 30.000 ezer Ft összegű folyószámla-hitelkeretet állít be a 2020. évi költségvetés végrehajtásához.

3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok31. A 2 §-ban jóváhagyott 1.746.611 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

707.389 ezer Ft működési bevétel

                                           1.039.222 ezer Ft felhalmozási bevétel2.  A 2 §-ban jóváhagyott 1.882.021 ezer Ft kiadási főösszegből

                                                           792.812 ezer Ft a működési kiadás

         1.059.209 ezer Ft a felhalmozási kiadás. 1. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 2. számú melléklete foglalja magába.


 1. Mikepércs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 4. számú mellékletének megfelelően határozza meg.


4


 1. Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 6. számú melléklete alapján határozza meg.5


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése6 1. A képviselő-testület a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá. 1. A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint hagyja jóvá. 1. A képviselő-testület a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint hagyja jóvá. 1. A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület Csodavár Óvoda költségvetési szervének a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A képviselő-testület Mikepércsi Bölcsőde költségvetési szervének a 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.5. A költségvetés végrehajtásának szabályai a gazdálkodás rendje


 1. § 1. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


 1.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad saját forrás mértékéig a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.


 1.   A Képviselő-testület a 7. § (3) szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.


 1.    A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 8.000 ezer Ft összegben állapítja meg. A polgármester a forrásfelhasználásról legkésőbb a zárszámadás rendelet keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.


 1.   A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.


 1. A Képviselő-testület kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


 1.  Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


 1. Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.


 1. A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az attól való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.


 1. A finanszírozási bevételekhez kapcsolódóan a hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatáskör, az egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.


 1. A finanszírozási kiadások polgármesteri hatáskörben módosíthatóak.


 1. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.


 1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a caffetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


 1. Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 86.983 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből, ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezési jogot, - ennek keretében különösen a pályázati saját forrás biztosításához szükséges kötelezettségvállalások megtételét, önerő rendelkezésére állását igazoló nyilatkozatok kiadását - a polgármester hatáskörébe utalja.


 1. A 2019. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.


 1. A (16) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


 1. A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani


 1. Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon az ott meghatározott rendelkezések alapján idegeníthető el.


 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint a saját bevételek alakulását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeket a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.


 1. A jegyző köteles gondoskodni a saját és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.


Záró és vegyes rendelkezések8.§


(1)       A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tímár Zoltán s.k.                                             Vida Gáborné s.k.

polgármester                                                          aljegyzőAz alaprendelet kihirdetve 2020. március 13.

Az alaprendeletet módosító 6/2020. (IV. 09.) sz. Pm rendelet kihirdetve: 2020. április 9.-én

Az alaprendeletet módosító 11/2020. sz. (XI.29.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29.-én.


                                                                                                        dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

                                                                                                                      jegyző